arrows Právo, ekonomika arrowsTechnický dozor stavebníka
text: Karel Veselý
číslo: 06-7/07
Technický dozor stavebníka
Důležitou novinkou, kterou přinesl zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu (§ 152 odst. 5 cit. zákona).
odeslat odeslat    tisk tisk

Jedná se o veřejnou finanční výpomoc, tzn. dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu jiných právnických osob uvedených v písmenu a), státního fondu, státních finančních aktiv, dále státní záruky, finanční podpora poskytnutá formou slevy na daních i formou osvobození od cla, prostředky poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze zahraničí poskytnuté na základě mezinárodních smluv nebo k plnění úkolů veřejné správy, finanční prostředky z výnosu prodeje majetku v privatizaci poskytnuté Fondem národního majetku nebo Ministerstvem financí (§ 2 zákona o finanční kontrole). Účelem tohoto opatření je, aby výstavba s použitím veřejných prostředků byla efektivní.
Řádné plnění povinností investora, které mu předepisují stavební a další právní předpisy, je u složitějších a rozsáhlejších staveb natolik odborně a administrativně náročné, že zajištění technického dozoru je pro investory nezbytné, i když se nejedná o výstavbu financovanou s použitím veřejných prostředků. Stavební zákon institut technického dozoru upravuje minimálně. Je-li technický dozor zřízen, jeho vykonavatel (technický dozorce) spolupracuje se stavbyvedoucím (§ 15 odst. 2 cit. zákona), a je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchý záznam o stavbě (§ 157 odst. 2 cit. zákona), jméno a příjmení technického dozorce by mělo být uvedeno v identifikačních údajích těchto dokumentů (příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

Právní forma výkonu technického dozoru
Stavební zákon právní formu výkonu technického dozoru neupravuje. Podle živnostenského práva může být tato činnost vykonávána jako živnost volná; její obsah je vymezen v položce č. 71 (inženýrská činnost v investiční výstavbě) přílohy č. 4 k platnému znění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Stavební dozorce může vykonávat činnost také v zaměstnaneckém poměru, avšak zásadně by neměl působit na stavbě, jejímž dodavatelem je jeho zaměstnavatel.

Organizace technického dozoru
Výkon technického dozoru by měl být organizován vždy podle rozsahu a stavebně technické povahy stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá kontrola provádění stavby.
U rozsáhlých a technicky složitých staveb, vyžadujících trvalou přítomnost technického dozorce na staveništi, by měl být technický dozor organizován jako stálý, u ostatních staveb postačí přítomnost technického dozorce jen v obdobích určených investorem.
U rozsáhlé a technicky složité stavby může investor zřídit pro výkon technického dozoru dozorčí správu. Pak by měl investor vymezit pravidla spolupráce členů dozorčí správy. Také by měl jednoho z nich pověřit organizováním činnosti ostatních dozorců, aby byla zabezpečena rovnoměrnost jejich pracovního vytížení.
Provádí-li stavbu více investorů (sdružení), mohou se dohodnout na společném dozorčím orgánu a určit podíly nákladů spojených s výkonem dozoru.

Pověření výkonem technického dozoru
Investor by měl ustanovit technického dozorce již před uzavřením smlouvy s dodavatelem o provedení stavby.
Požadavky na odbornou způsobilost technického dozorce stavební zákon nepředepisuje. Výkonem technického dozoru by však měla být pro danou stavbu pověřena osoba, která má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných staveb. Pro investora je nejspolehlivější zárukou odbornosti, pověří-li výkonem technického dozoru autorizovanou osobu, která nese za výkon této funkce nejen soukromoprávní (smluvní) odpovědnost, ale i odpovědnost veřejnoprávní podle § 12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jinak by to měla být alespoň kvalifikace předepsaná stavebním zákonem pro výkon stavebního dozoru, tzn. vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň tři roky praxe.
V pověření pro funkci technického dozoru by měl investor vždy vymezit rozsah této funkce. Jmenování technickým dozorcem by mělo mít vždy písemnou formu, přičemž jeho kopii by měl investor zaslat bez zbytečného odkladu dodavateli.
Technický dozorce by měl investora zastupovat především:

  • při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele;
  • při jednáních s projektantem (autorský dozor), s příslušnými orgány státní správy (zejména stavební úřad) a s jinými účastníky výstavby.

Investor a dodavatel by měli technického dozorce soustavně a pohotově informovat o všech předpisech a rozhodnutích týkajících se prováděné stavby, a předávat mu potřebnou dokumentaci. Měli by technickému dozorci také zajistit potřebné podmínky.
Technický dozorce odpovídá za plnění svých úkolů investorovi. Investor by neměl technickému dozorci ukládat úkoly, jejichž plnění by mohlo narušit výkon základní dozorčí činnosti. Působnost technického dozorce by měla zásadně trvat po celou dobu provádění stavby. Odvolání z funkce je možné jen ze závažných důvodů.
Ustavením technického dozorce není dotčena odpovědnost dodavatele za řádné provedení stavby, kterou mu ukládají veřejnoprávní a soukromoprávní a předpisy, zejména odpovědnost za vady vzniklé neodborným vedením, použitím nekvalitního materiálu nebo odchýlením se od ověřené projektové dokumentace.

Úkoly technického dozorce
Hlavním a obecným úkolem technického dozorce je pečovat o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (popř. s dokumentací pro provedení stavby) a se smluvními podmínkami výstavby.
I když to stavební zákon výslovně nestanoví, měl by se technický dozorce zúčastňovat kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona).
Investor by měl občasnému technickému dozorci uložit, ve kterých obdobích provádění stavby je povinen být na staveništi, zejména pak:

  • při protokolárním přejímání prací a dodávek;
  • při provádění předepsaných zkoušek;
  • při zaměřování důležitých konstrukcí a přezkušování prací později nepřístupných a zakrytých;
  • v jiných důležitých obdobích provádění výstavby.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007