Vybavení sídelních celků

Simulace evakuace osob vlakové soupravy v železničním tunelu

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Vybavení sídelních celků
Autor: Isabela Bradáčová, Petr Kučera, Aleš Dudáček | archiv Fakulty bezp. inženýrství VŠB - TU Ostrava

Rozvíjející se transevropská silniční a železniční dopravní síť s dopadem na regionální dopravní tratě si stále častěji vynucuje výstavbu tunelů jak v extravilánu, tak i v zastavěných územích. U železničních tunelů souvisí jejich výstavba s modernizací železničních koridorů. Důvodů pro návrh a realizaci tunelových staveb je celá řada a souvisejí s nutností vedení dopravní trasy složitým geografickým územím, průchodem pod sídelními celky nebo vodními toky. Tunely umožňují zkrátit dopravní cesty a zrychlit dopravu. Poskytují ochranu životnímu prostředí především omezením hluku a usměrněním exhalací.

Posouzení vlivu seizmické zátěže dopravy na vybrané stavební objekty

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Vybavení sídelních celků
Autor: Miroslav Najdekr | Ecological Consulting, a.s.

V říjnu roku 2011 došlo ke zřícení části domu v ulici 8. května, situované v centru Olomouce. Zřícenou část stavby tvořilo obvodové zdivo nejvyššího podlaží domu.

Stroj na opravu výtluků asfaltových vozovek s infrazářičovým ohřevem

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Vybavení sídelních celků
Autor: Miroslav Kotrbatý | KOTRBATÝ VMZ spol. s.r.o.

Článek představuje technické veřejnosti zařízení SILKOT, vyvinuté specialisty v oboru sálavého a infrazářičového vytápění průmyslových hal. Dosavadní zkušenosti ukazují, že toto zařízení na opravu výtluků vozovek v plné míře umožňuje velice kvalitně a hlavně levně uvést poškozenou vozovku do provozuschopného stavu tak, aby měla dlouhou životnost.

Hlavní zásady budování improvizovaných úkrytů

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Vybavení sídelních celků
Autor: Ján Pivovarník

Příspěvek poskytuje informace o možnosti ukrytí obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí v tzv. improvizovaných úkrytech. Uvádí základní doporučení pro výběr vhodných prostorů a základní zásady pro budování vhodných improvizovaných úkrytů.

"Pokoj v krajině" šumavské Modravy

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Vybavení sídelních celků
Autor: Jan Šépka | Ester Havlová

Vymezení prostoru v krajině coby ?pokoje? reaguje na zadání obce Modravy a Správy Národního parku Šumava, které počítalo s vytvořením několika odpočinkových míst s informacemi pro turisty na Šumavě. První pokoj je situován při soutoku Modravského a Roklanského potoka, z nichž vzniká řeka Vydra. Mimořádná krajina Modravy byla výzvou k netradičnímu přístupu v práci na návrzích v těchto turisticky atraktivních místech.

Budova DOC Mercury České Budějovice s autobusovým nádražím na střeše stavby

Vloženo: 13.08.2007  |  Aktualizováno: 18.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Ladislav Kratochvíl | foto: autor

Na střeše nového dopravně obchodního centra (DOC) Mercury v Českých Budějovicích vzniklo největší autobusové nádraží v kraji. Celá stavba je unikátní zejména svou zajímavou koncepcí a neobvyklým prostorovým uspořádáním.

Vznik velkokapacitních garáží v období první republiky a jejich architektura

Vloženo: 13.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Petr Vorlík | foto: archiv autora

Za první republiky ještě města nebyla zaplavena nepřeberným množstvím automobilů jako dnes. Například v Praze jich bylo na počátku třicátých let registrováno jen okolo 5,5 tisíce. Najít vhodné místo k parkování přímo na ulici zřejmě proto nepředstavovalo nepřekonatelný problém. Nicméně dobová literatura popisuje, že někde působily parkující automobily nemalé potíže už tehdy. Významnou roli v prosazování myšlenky izolovaných garáží sehrála jistě i skutečnost, že náklady na pořízení a provoz automobilu představovaly relativně velkou investici a obezřetnost majitelů byla proto na místě.

Výstavba kolektorů ve městě Ostrava

Vloženo: 13.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Josef Aldorf | foto: Ing. Karel Franczyk

Požadavky na údržbu a opravy stále většího množství vedení různorodých inženýrských sítí v zastavěných oblastech představují stále rozsáhlejší zásahy do života města a jeho dopravní a společenské infrastruktury. Z těchto důvodů již před více než 30 lety došlo ve světě i v některých městech České republiky k přechodu umisťování inženýrských sítí do mělčích či hlubších podzemních děl – kolektorů, které řeší jak otázky zvětšeného počtu podzemních vedení, tak jejich údržby, oprav a doplňování.

Strategie rozvoje veřejného vybavení pro zajištění funkce sídel a regionů

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Ivan Horký, Václav Jetel | foto: autoři

Bezproblémová funkce měst a obcí je nemyslitelná bez rozsáhlé škály zařízení technického a účelového charakteru. Část těchto zařízení běžný občan ve standardním životě města či obce téměř nevnímá; jsou tvořena sítěmi podzemních i nadzemních vedení či nehmotných paprsků radioreléových tras. Jejich existenci a význam si zpravidla připomeneme jen v mimořádných situacích jejich poruch, havárií a kapacitní nedostatečnosti. Druhou část veřejné vybavenosti měst a obcí naopak tvoří zpravidla nejvýstavnější reprezentativní veřejné budovy a jejich urbanistické soubory, často určující nezaměnitelný obraz města či obce, jejich genius loci.

Rekonstrukce Velkého počernického rybníka v Praze - Dolních Počernicích

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Ondřej Palička | foto: Jiří Karnecki

Velký počernický rybník, ležící na toku Rokytky na východním okraji Dolních Počernic, je největším pražským rybníkem. Jeho historie začíná patrně už ve 14. – 15. století. V dnešní podobě je však znám až od počátku 19. století. Z vodohospodářského hlediska se jedná o nejvýznamnější rybník v povodí Rokytky, který má zejména retenční a krajinotvornou funkci.

Rekonstrukce kanalizačního systému v území Městské části Praha - Čakovice

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Jaroslav Knotek | foto: autor

Plošná rekonstrukce kanalizačního systému v obydleném území patří mezi nejnáročnější stavby technické vybavenosti. Tato náročnost vzniká zejména vlivem toho, že se jedná o území s požadavky na udržení kvalitního životního prostředí během stavby, o území s existujícími inženýrskými sítěmi, s nutnou dopravní obslužností a s potřebou zachování provozu stokové sítě během stavby.

Oceněné dětské centrum v Táboře

Vloženo: 13.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Jan Hubička, Eva Hubičková | foto: autoři

V letech 2001 a 2002 se zrodil v Táboře první záměr vybudování „Centra pro výuku plavání kojenců a batolat“. Byla vypracována studie a projektová dokumentace pro územní řízení od Ateliéru F – Ing. arch. Jana Franty. Další stupně projektové dokumentace nebyly již vypracovány a záměr výstavby zařízení ustrnul.

Obnova Městské části Dolní Počernice

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Zbyněk Richter | foto: Karel Vosátka

Městská část Praha – Dolní Počernice leží ve východní části Prahy. Její rozloha je 574 hektarů a žije zde přibližně 2050 obyvatel. Významným centrem je unikátní soubor historických budov s přírodní památkou Velký počernický rybník a krásným, památkově chráněným zámeckým parkem. V posledních letech zde probíhá úspěšná realizace celkové obnovy s významným využitím možností, které se naskýtají v oblasti různých dotačních titulů, zejména strukturálních fondů Evropské unie.

Nová tvář Husova náměstí v Berouně

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Realizace staveb | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Hana Zachová | foto: autor

Oprava Husova náměstí v Berouně, dokončená v roce 2003, je součástí dlouhodobě připravované a realizované obnovy veřejných prostor historického jádra města. Historie i přítomnost zde vyústily v místo, kde je příjemné se zastavit, setkat s přáteli. Nově navržené povrchové úpravy umožňují bezpečnou a pohodlnou chůzi i jízdu.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007