2007 arrows 02 arrows Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 2
text: Karel Veselý
číslo: 02/07
Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 2
Nový stavební zákon, tzn. zákon č. 183/2006 Sb., přinesl do veřejného stavebního práva zcela nový institut autorizovaného inspektora. Jedná se o určitý hybrid veřejného a soukromého práva, protože využívá některé soukromoprávní prvky při stavebně-správních činnostech. Opravňuje autorizovaného inspektora činit na základě soukromoprávních smluvních vztahů některé odborné úkony, které jinak vykonává správní orgán. Nepochybně jde o jednu z nejvýznamnějších inovací v historii českého stavebního řádu. V zájmu správné aplikace práva je nutno věnovat této problematice zvýšenou pozornost.
odeslat odeslat    tisk tisk

V minulém čísle jste se mohli dočíst o podmínkách jmenování a právní formě výkonu činnosti autorizovaných inspektorů. V druhém díle najdete problematiku oprávnění a povinností autorizovaných inspektorů, jejich odpovědnosti a smluvních vztahů.

K oprávněním a povinnostem

Především je nutno zdůraznit, že autorizovaný inspektor není správním orgánem, výsledkem žádného z jeho úkonů není správní rozhodnutí ve smyslu správního řádu. Avšak jestliže autorizovaný inspektor ve zkráceném stavebním řízení certifikátem stvrdí, že navrhovaná stavba může být provedena (§ 117 odst. 3 stav. zák.), má to obdobný právní význam, jako kdyby tuto stavbu povolil správní orgán (stavební úřad). Autorizovaný inspektor není oprávněnou úřední osobou podle § 15 správního řádu a § 172 a 173 stavebního zákona.
Přesto zákon autorizovanému inspektorovi přisuzuje významná oprávnění. Z následující rekapitulace je zřejmé, že v rámci výkonu své funkce je oprávněn:

 • zúčastnit se stavebního řízení, jestliže ho k tomu stavební úřad nebo stavebník na svůj náklad přizve (§ 113 odst. 1 stav. zák.); nemá však přitom postavení účastníka řízení podle § 109 stavebního zákona;
 • u staveb způsobilých pro zkrácené stavební řízení uzavřít se stavebníkem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace a na jejím základě vydat certifikát, jímž autorizovaný inspektor stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady z hledisek jinak uplatňovaných stavebním úřadem podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a že navrhovaná stavba může být provedena (§ 117 odst. 1 až 3 stav. zák.);
 • u staveb způsobilých pro zkrácené stavební řízení posoudit a projednat případné námitky účastníků řízení proti provádění stavby a učinit o vypořádání námitek závěry (§ 117 odst. 4 stav. zák.);
 • při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchým záznamem schválit změnu stavby před jejím dokončením, nedotýkající se práv účastníků stavebního řízení, bylo-li ve věci vedeno zkrácené stavební řízení, a podle okolností vyznačit změnu v ověřené projektové dokumentaci (§ 118 odst. 3 stav. zák.);
 • vypracovat odborný posudek (certifikát) k doložení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby podle § 122 odst. 1 stavebního zákona, který stavebnímu úřadu umožňuje upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas (§ 122 odst. 5 stav. zák.);
 • účastnit se kontrolní prohlídky stavby, je-li k tomu přizván stavebním úřadem (§ 133 odst. 4 stav. zák.);
 • provádět záznam do stavebního deníku nebo jednoduchý záznam o stavbě, pro jejíž provedení vydal autorizovaný inspektor certifikát (§ 157 odst. 2 stav. zák.);
 • vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku a při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření, je-li k tomu v případě potřeby přizván oprávněnou úřední osobou (§ 172 odst. 1 a 4 stav. zák.);
 • spolupracovat formou expertní součinnosti se stavebním úřadem v souvislosti s územním a stavebním řízením, s posuzováním způsobilosti stavby k užívání, se změnami v užívání stavby, s odstraňováním stavby, s dohledem a uplatňováním zvláštních pravomocí stavebního úřadu za podmínek uvedených v § 174 odst. 2 a 3 stavebního zákona (§ 174 odst. 1 stav. zák.).

Z § 149 stavebního zákona je zřejmé, že některá z uvedených oprávnění autorizovaného inspektora současně patří i k jeho povinnostem. Týká se to osvědčování způsobilosti navrhované stavby k provedení, zpracování odborného posudku (certifikátu) pro vydání kolaudačního souhlasu nebo pro jiné účely podle stavebního zákona, dohledu nad prováděním stavby a poskytnutí expertní součinnosti se stavebním úřadem.Stanoveny jsou i další povinnosti spočívající v tom, že autorizovaný inspektor také musí:

 • před započetím činnosti a po celou dobu jejího trvání uzavřít pojištění z odpovědnosti za škodu a na požádání klienta, s nímž uzavírá smlouvu, sdělit výši pojistné částky (§ 146 odst. 2 stav. zák.);
 • vést o svých úkonech evidenci a uchovávat ji po dobu nejméně pěti let v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (§ 146 odst. 3 stav. zák.);
 • dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných a právních znalostí potřebných pro řádný výkon funkce (§ 149 odst. 3 stav. zák.);
 • vyloučit konflikt zájmů u staveb, na kterých se podílel, podílí nebo má podílet při jejich přípravě anebo provádění on sám nebo osoba jemu blízká (§ 148 stav. zák.).

Úprava neřeší otázku, zda se autorizovaný inspektor při výkonu své činnosti může nechat zastoupit jiným autorizovaným inspektorem, pokud by s tím jeho klient vyslovil souhlas.

K odpovědnosti

Podle § 147 stavebního zákona odpovídá autorizovaný inspektor za odbornou úroveň jím zpracovaných a vydaných certifikátů, stanovisek, jakož i jiných dokumentů a prováděných úkonů, za řádné a nestranné posouzení zjištěných skutečností, dokumentace stavby a dalších podkladů podle požadavků stanovených stavebním zákonem; odpovídá také za návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. Jedná se o veřejnoprávní odpovědnost, jejíž porušení není správním deliktem podle stavebního zákona. Za sankční opatření však lze považovat ustanovení § 144 odst. 2 stavebního zákona, podle něhož ministr pro místní rozvoj rozhodne o odvolání autorizovaného inspektora, jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které měl chránit, nebo se dopustil jednání neslučitelného s postavením autorizovaného inspektora. Autorizovaný inspektor jako autorizovaná osoba podle autorizačního zákona podléhá disciplinární odpovědnosti a disciplinárnímu řízení podle § 20 až 22 tohoto zákona.
Uvedenými skutečnostmi není dotčena soukromoprávní odpovědnost podle Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku ani trestněprávní odpovědnost (např. za nedbalostní delikty) podle trestního zákona.

Ke smluvním vztahům

Smluvní vztah mezi klientem (stavebníkem, popř. stavebním úřadem) a autorizovaným inspektorem se zakládá na principu smluvní volnosti stran. Obecná formulace ustanovení § 146 odst. 1 stavebního zákona (kromě požadavku písemné formy smlouvy) neomezuje smluvní strany ani co do smluvního typu. Mezi podstatné náležitosti takové smlouvy však bude nepochybně patřit určení smluvních stran, sjednání závazku vypracovat a vydat určitý certifikát, stanovisko či jiný dokument anebo provést určitý úkon, lhůty a ujednání o úplatě závazku. Předmět smlouvy je rámcově vymezen v § 149 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Autorizovaný inspektor je při plnění svého smluvního závazku vázán pouze stavebním zákonem, autorizačním zákonem, Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a dalšími relevantními právními předpisy, popř. technickými normami a v jejich mezích příkazy klienta.
Z § 146 odst. 2 stavebního zákona je zřejmé, že autorizovaný inspektor odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti. Právní důsledky z porušení této soukromoprávní smluvní odpovědnosti komplexně upravuje Občanský zákoník, popř. Obchodní zákoník. I když to zákon výslovně nestanoví, nelze vyloučit možnost odstoupení autorizovaného inspektora od smlouvy uzavřené s klientem, dojde-li mezi ním a klientem k narušení důvěry či závažnému porušení smluvních podmínek.

Závěrem je nutno připomenout, že výhody i případné nevýhody právní úpravy postavení a funkce autorizovaného inspektora spolehlivě prokáže až její dlouhodobější praktická aplikace.Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007