2007 arrows 01 arrows Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 1
foto: archiv redakce
text: Karel Veselý
číslo: 01/07
Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 1
Nový stavební zákon, tzn. zákon č. 183/2006 Sb., přinesl do veřejného stavebního práva zcela nový institut autorizovaného inspektora. Jedná se o určitý hybrid veřejného a soukromého práva, protože využívá některé soukromoprávní prvky při stavebně správních činnostech. Opravňuje autorizovaného inspektora činit na základě soukromoprávních smluvních vztahů některé odborné úkony, které jinak vykonává správní orgán. Nepochybně jde o jednu z nejvýznamnějších inovací v historii českého stavebního řádu. V zájmu správné aplikace práva je nutno věnovat této problematice zvýšenou pozornost.
odeslat odeslat    tisk tisk

Problematika jmenování do funkce autorizovaného inspektora a způsobu výkonu této funkce je zásadně upravena ustanoveními § 143 až 151 stavebního zákona. Poměrná stručnost této úpravy nemusí znamenat také jednoduchost a snadnost její aplikace ve stavebněsprávní praxi. Ke správnému pochopení postavení a funkce autorizovaných inspektorů je vhodné upozornit na některé důležité právní skutečnosti, vyplývající také z kontextu s dalšími souvisejícími ustanoveními stavebního zákona a jiných právních předpisů.

K podmínkám jmenování

Podmínky pro jmenování do funkce autorizovaného inspektora stanovené v § 143, odst. 1 stavebního zákona platí kategoricky, všechny musí být splněny současně. Výjimkou je pouze nesplnění předepsané praxe, jedná-li se o odborníka z vysoké školy, výzkumného pracoviště nebo vědeckého ústavu (§ 143, odst. 2 stav. zák.). Autorizace je pojata univerzálně, tzn. bez ohledu na její obor či specializaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „autorizační zákon“).
Podle § 143, odst. 3 stavebního zákona je uchazeč při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem povinen zaplatit správní poplatek 10 000 Kč. Vyplývá to ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, resp. z části I, pol. 17, bod 5 jeho přílohy „Sazebník“.
Soustavnost vykonávání činnosti, kterou musí autorizovaný inspektor prokázat, žádá-li o prodloužení stanovené desetileté působnosti bez vykonání zkoušky podle § 14 3, odst. 4 stavebního zákona, lze významově interpretovat z kontextu s ustanovením § 144, odst. 3 tohoto zákona, z něhož je zřejmé, že za nečinnost se považuje doba delší než tři roky. Pokud by tedy bylo prokázáno, že autorizovaný inspektor v rámci stanovené doby působnosti přerušil svou činnost na více než tři roky, zřejmě by tím byla podmínka soustavnosti porušena.
Z toho, že autorizovaný inspektor musí být současně také autorizovanou osobou podle zmíněného autorizačního zákona, vyplývá, že na věci veřejnoprávní povahy, týkající se autorizovaného inspektora (např. otázky disciplinární odpovědnosti), které neupravuje stavební zákon odlišně, se podpůrně použije autorizační zákon.
Protože je autorizovaný inspektor do funkce jmenován (výkon této funkce není výkonem povolání), nejedná se o regulovanou činnost podléhající režimu zákona o uznávání odborné kvalifikace.

K právní formě výkonu činnosti

Z úpravy podmínek výkonu činnosti autorizovaného inspektora je zřejmé, že tato činnost odpovídá definici podnikání podle § 2, odst. 1 obchodního zákoníku (soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku).
Z toho, že autorizovaný inspektor je podnikatelem podle obchodního zákoníku, vyplývá, že na věci soukromoprávní povahy, týkající se autorizovaného inspektora (např. obchodněsmluvní vztahy), které neupravuje stavební zákon odlišně, se subsidiárně použije obchodní zákoník, popř. občanský zákoník.
Činnost autorizovaného inspektora zásadně nemůže být živností podle živnostenského zákona (§ 144, odst. 4 stav. zák.); tato skutečnost byla zákonem č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o  vyvlastnění, promítnuta do živnostenského zákona změnou jeho § 2, odst. 2. Uvedená činnost může být vykonávána individuálně autorizovaným inspektorem (tzn. fyzickou osobou jmenovanou podle § 143 stavebního zákona) jako svobodné povolání.
Se souhlasem Ministerstva pro místní rozvoj může činnost autorizovaného inspektora vykonávat také právnická osoba, pokud zabezpečí výkon této činnosti fyzickými osobami jmenovanými do funkce autorizovaného inspektora (§ 144, odst. 5 stav. zák.). Právnickou osobou může být jakýkoliv typ obchodní společnosti, popř. družstvo (§ 3, odst. 1 obch. zák.).
Podle uvedených ustanovení tedy nelze vyloučit možnost, aby autorizovaný inspektor vykonával svou funkci také jako společník nebo zaměstnanec obchodní společnosti, popř. jako člen družstva.

...pokračování příštěRočník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007