arrows Realizace staveb arrows Bytová výstavba arrowsNízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v Železném Brodě
foto: archiv autora
text: David Damaška
číslo: 01/07
Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v Železném Brodě
Cílem projektu, podpořeného z prostředků UNDP (v rámci programu Low-cost, Low-energy Buildings in the Czech Republic), byla realizace vícebytového nízkoenergetického objektu při standardních investičních nákladech. Ověření navrženého řešení, resp. předpokládaných parametrů nízkoenergetičnosti, je průběžně monitorováno v rámci dlouhodobě prováděných sledování.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. arch. David Damaška, PhD. (*1970)
Absolvent FSv FA ČVUT. Ocenění: Dům roku 2000, Srdce nízkoenergetického domu 2001, Nový domov roku 2001, Energetický projekt 2005.

Bytový čtyřpodlažní dům s pultovými střechami je realizován na rohové parcele v těsném sousedství historického náměstí 3. května v Železném Brodě. Jde o první realizovaný objekt z plánovaných tří domů, které doplňují urbanistický rámec města. Stavební parcela je mírně svažitá od severu k jihu a po celé délce své východní hrany je lemována stávající hlavní komunikací – Štefánikovou ulicí, která by se v budoucnu, po realizaci obchvatu města, měla změnit na pěší zónu. Skutečnost stávajícího, relativně vysokého stupně hlukového zatížení ovlivnila dispoziční rozvržení objektu, kdy v části přiléhající k hlavní komunikaci (východní strana) jsou veškeré komunikační prostory – schodiště, výtah a domovní chodby, v části otevřené do klidového prostředí zeleně (jihozápadní strana) jsou byty. S ohledem na celkovou nízkoenergetickou koncepci projektu bylo v rámci dispozičního uspořádání využito principu zónování na teplé (obytné) a studené (komunikační) části.
Celkové rozdělení těla domu probíhá ve čtyřech podlažích. Přízemní část je využita ze stran jih, východ pro obchodní prostory, ze strany severní pak pro garáže a sklepy k bytům. Ve druhém až čtvrtém podlaží jsou obecní nájemní byty ve skladbě 1x1+kk, 6x2+kk, 5x3+kk. Otázka potřebné velikosti bytových ploch, včetně vhodnosti členění, byla řešena s ohledem na potřeby investora – města Železný Brod. Z provozního hlediska stavby nelze opomenout bezbariérovost domu. Právě přítomnost výtahu umožňuje uzpůsobení jakékoli bytové jednotky pro potřeby imobilních uživatelů.

Stavební konstrukce

Hlavní nosný systém je ve svislém směru stěnový z prolévaných betonových tvárnic s výztuží, stropní konstrukci tvoří železobetonové monolitické desky. Svislé obvodové konstrukce jsou tepelně izolovány vnějším kontaktním zateplovacím systémem – XPS v tloušťce 200 mm + minerální omítka s fasádním nátěrem barevného odstínu. Střešní plášť pak tvoří dvouplášťová větraná pultová střecha, jejíž nosná konstrukce je z dřevěných I-OSB nosníků o výšce 400 mm. Tepelná izolace střechy je z minerální vlny v tloušťce 280 mm. Střešní plášť uzavírá bitumenová krytina, oplechování je provedeno v titanzinkovém plechu tloušťky 0,7 mm.

Tabulka výsledných tepelnětechnických parametrů obalových konstrukcí

typ obalové konstrukce U (W/m2.K)
obvodový plášť 0,135
střešní konstrukce 0,100
základová deska 0,114
okna s mikroventilací 1,300
dveře 0,700

Technické zařízení budovy

Energetické srdce domu s centrální plynovou kotelnou s kondenzačním kotlem je umístěno v posledním, čtvrtém podlaží při jižní straně, pod šikmou stěnou se solárními kolektory. Zde se nacházejí rovněž dvě akumulační nádoby o objemu 2 m3 pro ohřev teplé užitkové vody (TUV), jejíž předehřev je realizován solárním systémem sestávajícím se z 15 kapalinových slunečních kolektorů ve sklonu 60° a o celkové ploše 22,5 m2. V primárním okruhu je nemrznoucí kapalina pro celoroční provoz. V interiérech bytů jsou pro vytápění užita běžná otopná tělesa s termoregulací, opatřená měřicím systémem.

Klasifikace – nízkoenergetický dům

Bytový dům v Železném Brodě díky užité nízkoenergetické koncepci řešení nezvyšuje zátěž okolního prostředí. Energetická potřeba k zajištění provozu budovy, zejména na vytápění a ohřev TUV, je snížena díky kvalitní tepelné obálce a využití sluneční energie v maximální možné míře jak pasivními, tak aktivními formami. Z hlediska hodnocení objektu v souladu s metodikou dle ČSN 73 0540 a vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb. posuzovaná budova vyhoví. Stupeň energetické náročnosti budovy SEN = 43,6 %, což odpovídá klasifikačním parametrům pro zařazení budovy mezi „nízkoenergetické“.

Posouzení v projektu navržených a skutečných hodnot celkové potřeby tepla na vytápění.

Projektový předpoklad:
- bez vlivu montážních nepřesností: 39,94 kWh/(m2.a) – 120,8 GJ
- včetně vlivu montážních nepřesností: 45,57 kWh/(m2.a)

Skutečný stav:
- údaj za období 01–12/2005: 47,27 kWh/(m2.a) – 143,2 GJ

Odchylka projekt/skutečnost: 3,72 %

Posouzení efektivity solárního předehřevu TUV
- spotřeba TUV za období 01–12/2005: 439,00 m3

Celková potřeba pro ohřev TUV: 34,80 kWh/(m2.a) – 105,4 GJ
- podíl krytý ohřevem zemním plynem: 14,50 kWh/(m2.a) – 43,9 GJ
- podíl krytý ohřevem solárním systémem: 20,30 kWh/(m2.a) – 61,5 GJ

Efektivita využití solárního systému: 58,40 %

Skutečná spotřeba zemního plynu za období 01–12/2005
- ohřev TUV /podíl 23,463 %/: 1485,00 m3 – 43,9 GJ
- vytápění /podíl 76,537 %/: 4843,00 m3 – 43,2 GJ

Stupeň energetické náročnosti budovy SEN = 43,6 %

Základní údaje o stavbě
Stavba: Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v Železném Brodě
Investor: Město Železný Brod s podporou UNDP GEF
Autoři: Ing. arch. Jan Čížek, Ing. arch. David Damaška, PhD.
Energetický audit: Seven, o. p. s., Ing. Petra Neuwirthová, PhD.
Generální dodavatel: Bak, a. s.
Studie: 03/2002
Projektová dokumentace: 09/2002
Realizace: 11/2004
Uvedení do provozu: 12/2004

Náklady:
- na 1 m2 vytápěné plochy bytu: 20 390 Kč/m2
- na 1 m3 vytápěné plochy bytu: 52 260 Kč/m3
- celkové náklady: 20 968 000 Kč

Počet bytů: 12
Podlahová plocha celkem: 862,0 m2 (byty), 168,0 m2 (nebytové prostory)
Obestavěný prostor celkem: 4012,0 m3
Geometrická charakteristika budovy: A/V = 0,740

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007