2007 arrows 01 arrows K některým otázkám realizace státní bytové politiky
foto: archiv redakce
text: Hana Dušková
číslo: 01/07
K některým otázkám realizace státní bytové politiky
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) je jednou z institucí státní bytové politiky, která dnes realizuje podstatnou část nástrojů podpory investic do bydlení. S jeho ředitelem JUDr. Janem Wagnerem jsme hovořili o současných úkolech v této oblasti.
odeslat odeslat    tisk tisk

Můžete uvést problémy, které je z vašeho pohledu třeba v podpoře výstavby bytů v současnosti řešit?
Státní fond rozvoje bydlení realizuje několik nástrojů podpory bytové výstavby. Myslím si však, že jejich podmínky nejsou vždy optimálně nastaveny a že je potřeba především využít soukromých finančních prostředků. Hlavním problémem je skutečnost, že každý z těchto nástrojů byl do bytové politiky zařazen v jiné době a má trochu jinou filozofii, což znesnadňuje jejich vzájemnou souhru. Smyslem státní podpory je stimulovat tok soukromých finančních prostředků, nikoliv nahrazovat soukromého investora státními penězi. I v tom směru bude potřeba některé nástroje modernizovat.
Je potřeba zajistit, aby se v oblasti bydlení stabilizovalo investorské prostředí a nastartovaly se dlouhodobé podpůrné nástroje. Pokud bytová politika uplatňuje nástroje, které mají krátkodobý dopad a krátkodobou životnost, tak se účinnost takovéto stimulace téměř vytrácí.
V oblasti nové bytové výstavby je třeba si také uvědomit určitou disproporci mezi velkými městy a aglomeracemi, v nichž se dnes bytová výstavba rychle rozvíjí, a mezi menšími sídly nebo dokonce malými městy a obcemi.
Současné bytové domy jsou stavěny převážně do vlastnických forem, ale situace ve změnách trhu pracovních sil ukazuje, že se objevuje také určitá potřeba vytvářet nájemní formy bydlení. Neměli bychom však rozhodně spoléhat na to, že tyto byty bude stavět pouze obec nebo město. Jedním z potřebných kroků směřujících k odtížení obcí bylo přijetí zákona o podpoře družstevní bytové výstavby. Druhým krokem je snaha utvořit nástroj podpory soukromých subjektů, pro vytváření zmiňovaného nájemního bydlení.
Pokud jde o obce, jedním z ne zcela pokrytých míst státní ingerence je masivní podpora výstavby technické infrastruktury. Stát a obce by se měly soustředit především na podporu zainvestování vhodných pozemků pro novou bytovou výstavbu a vlastní výstavbu spíše přenechat soukromníkům. V tomto směru chybí nástroje, kterými by SFRB zasáhl, ač to zákon o Fondu předpokládá. Disponujeme nástroji na podporu nové bytové výstavby, oprav a modernizací stávajícího bytového fondu, ale nemáme účinný nástroj na podporu obcí při zainvestování pozemků. Úkolem města, kraje, státu je právě zajišťovat oblasti, na které jedinec sám nestačí. Tam bychom měli ingerenci rozumnými formami posílit.
Statistiky ukazují, že v poslední době především výrazně roste zahajování nové bytové výstavby. Jedním z důvodů je ovšem i obava ze zvýšení sazby DPH. Změna, kterou lze očekávat, závisí na novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty a na podobě, v jaké bude přijata. Domnívám se, že by v každém případě mělo smysl roku 2007 využít a spolu s ostatními státy nové desítky jednat ještě znovu s orgány Evropské unie o příznivějším řešení, než je to, které bylo zatím zvoleno. Myslím, že definice sociálního bydlení není tomto směru nejšťastnějším řešením, protože do určité míry diferencuje mezi jednotlivými druhy výstavby a takováto diferenciace není nikdy pro vývoj trhu zdravá.

Jaké jsou zkušenosti s realizací podpůrných nástrojů v oblasti rekonstrukcí panelové a tradiční výstavby?
Prostor pro investice do oprav, modernizací a rekonstrukcí stávajícího bytového fondu se zvětšuje. Máme v opravách domů a bytů značný dluh a je potřeba nasměrovat iniciativu jednotlivých investorů tak, aby se zvýšil standard bydlení a prodloužila se životnost jak panelových domů, tak i domů stavěných klasickou technologií a abychom dokázali zajistit především vyšší úspornost z hlediska tepelného hospodaření těchto staveb.
Podporu rekonstrukcí panelových bytových domů se podařilo nastartovat velice dobře. V letošním roce vykazuje velký nárůst, objem žádostí je více než pětinásobný oproti předchozím letům. Takový boom pochopitelně velmi vítáme. Myslím si, že k němu mimo jiné přispěla novela nařízení vlády účinná od 1. 7. 2006, ale především i nově formulované nabídky úvěrů jednotlivých bank, které začaly svoje produkty přizpůsobovat potřebám malých subjektů (SVJ, malých bytových družstev). Výhodnější nabídky bank spolu s poměrně širokým úsilím poradenských firem a odborných pracovišť a již existující příklady úspěšných rekonstrukcí vedou k postupné změně až dosud velmi opatrného a mnohdy laxního přístupu vlastníků domů a bytů. Ti si teprve začínají uvědomovat, jak důležité je starat se o domovní majetek a investovat do jeho oprav a modernizací tak, aby se hodnota nabytého majetku nezačala snižovat a ztrácet. Tady je vlastně nejcitlivější bod vývoje a zvýšení počtu žádostí o podporu je nepochybně nesmírně příznivým signálem.
Problémem ovšem zůstává, že tento program podpory oprav a rekonstrukcí je svým způsobem striktně vymezen na určité konstrukce, a bylo by třeba symetricky stimulovat tento proces i u ostatních konstrukčních systémů, tedy u domů stavěných jinou než panelovou technologií.
SFRB sice má nástroj, který slouží právě podpoře financování oprav a modernizací takovýchto domů – formu úvěrů, které poskytujeme obcím již od roku 2001 – nicméně v posledních letech zde sledujeme určitý pokles zájmu, protože obce nejsou ochotny nést tíhu spolurealizace toho nástroje, kdy v jeho rámci musí poskytnout finanční prostředky těchto úvěrů také soukromým vlastníkům. Vlastníci tak samozřejmě mají možnost využít výhod tohoto programu jenom v obcích, v nichž se zastupitelstvo rozhodne do programu zapojit.Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007