2007 arrows 01 arrows Havárie rekonstruovaného obchodního domu
foto: Ing. Hana Hanzlíková, archiv ČT1
text: Ing. Josef Havel
číslo: 01/07
Havárie rekonstruovaného obchodního domu
Při rekonstrukci pětipodlažní stavby obchodního domu v Brně na náměstí Svobody došlo v říjnu roku 1997 k jejímu částečnému zřícení. Při havárii bylo usmrceno pět dělníků, mnoho dalších osob bylo zraněno. Přestože se tato kauza stala již před devíti lety, nebyly dosud zveřejněny podrobnosti.
odeslat odeslat    tisk tisk

Jako soudní znalec, zpracovatel posudku pro Policii ČR, jsem se na místo dostavil za necelé dvě hodiny po havárii. Trosky – změť zdiva, trámů, prken, traverz, plechů a betonu – dosahovaly do výše 1. NP. Z těchto ruin vyprošťovali hasiči a příslušníci armády mrtvé a raněné. Jednotraktová budova z konce 19. století, dlouhá 13,5 m a široká 5,5 m, spojovala ve dvoře domy s průčelím orientovaným do náměstí Svobody a do ulice Veselé (dnešní objekty McDonalds a Komerční banky). Stropy v nižších podlažích byly klenbové do I profilů, ve vyšších podlažích dřevěné trámové.  Nosnými svislými prvky ve zřícené části domu byly čtyři meziokenní pilíře.  Původní domněnku, že příčina havárie vznikla ve vyšších patrech budovy v  důsledku přetížení a zřícení některého z dřevěných stropů, jsem do týdne na základě výslechů hlavních účastníků stavby vyloučil. V kritické době se zde prováděly omítky a stropy nezatěžoval žádný skladovaný materiál. Odpověď byla skryta v projektové dokumentaci a stavebním deníku. Postupně byla objevována fakta, která napomohla k objasnění havárie. Některé zjištěné prohřešky samy o sobě zřícení budovy způsobit nemohly, jiné její destrukci podstatně podpořily. Jejich kumulace pak měla za následek havárii, které již v konečném důsledku nešlo zabránit.

Závady v projektové a schvalovací činnosti

a) Projektant i generální dodavatel stavby přistoupili na nereálný termín předání projektové dokumentace. Dílčí dokumentace nazvaná „Stavební část – bourací práce a statika“ byla předána dokonce dříve, než projektant obdržel stavebně-technické vyhodnocení stavby. Ostatní oslovené projektové organizace v Brně tuto práci odmítly právě pro nereálný termín předání projektové dokumentace.
b) Na základě takto nekompletní dokumentace bylo vydáno stavební povolení, navíc se nejednalo o opravu, jak bylo uvedeno, ale o náročnou rekonstrukci.
c) Projektant vycházel z předaných výkresů stávajícího stavu budovy, které neporovnal se skutečností, ani za ně nepřenesl písemně zodpovědnost na generálního dodavatele. Tak se stalo, že bylo pokračováno na chybných výkresech, kde zanesené konstrukce neodpovídaly skutečnosti. Například rozhodující cihelný meziokenní pilíř měl jiné rozměry, namísto soustavy pilířů byla v 1. PP zakreslena plná zeď a podobně.
d) Při chvatném zpracování projektové dokumentace unikla stavebním projektantům i projektantům statikům důležitá skutečnost, že zatímco ve všech nadzemních i podzemních podlažích je zatížení stropů přenášeno čtyřmi meziokenními pilíři, ve 2. NP byly v minulosti dva pilíře vybourány (kolem roku 1930, zřejmě z důvodu zvětšení okenních otvorů). V tomto nejkritičtějším místě tedy byly zbylé dva cihelné pilíře, zatížené horními patry proti původnímu stavu, přetíženy. Konstrukce pilířů toto přetížení téměř 70 roků bez problémů snášely. Projektovou dokumentací však byly oba pilíře určeny k úpravám.
e) Statické výpočty nových konstrukcí sice byly provedeny, ale stávající konstrukce staticky přešetřeny nebyly, dokonce ani po předání výsledků stavebně-technického průzkumu.
f) O upřesnění některých dat stavebně technického průzkumu jsem požádal VUT v Brně, Ústav stavebnin a zkušebních metod. Po zjištění, že poškození stavby začalo na jednom z přetížených pilířů, byly tyto nové hodnoty použity v následném statickém výpočtu únosnosti pilíře. Výpočet provedený vedoucím katedry zděných a betonových konstrukcí prokázal přetížení pilíře na 241 %. Navíc byl tento pilíř nesmyslně oslaben při provádění stavebních prací – viz dále.
Hlavní závady v procesu projektování vidím v přistoupení projektanta na nereálný termín, ve špatné koordinaci práce, především však v tom, že nikdo z projektantů neodhalil skutečnost, že v 2. NP chybí – na rozdíl od všech ostatních podlaží – dva nosné cihelné pilíře. Toto zjištění by pak muselo nutně vést k jejich statickému přešetření.

Závady v činnosti dodavatele stavební části

a) Spoluúčast na přijetí požadavku nereálného termínu předání projektové dokumentace i vlastní stavby.
b) Přestože dodavatel stavby najal externistu na řešení statické problematiky rekonstrukce, nebyly silně zatížené ocelové válcované průvlaky HEB 240 ukládány na projektované betonové podkladní kvádry, ale pouze na osekané staré cihelné zdivo kapes nebo například (bez souhlasu projektanta) do rýhy hluboké 34 cm. Těmito „úpravami“ proti projektové dokumentaci se excentricitou zatížení snižovala únosnost již tak přetíženého cihelného pilíře. Jestliže víme, že byl ocelový průvlak uložen pouze na osekané staré zdivo, potom není ani pravděpodobné, že byl nosník ke zdivu nad ním řádně uklínován. Každý statik ví, co znamená v pilíři excentrické zatížení a také destrukční vliv soustředěného břemene uloženého na nerovnost v cihle.
c) Součástí projektové dokumentace bylo vybourání klenbových stropů v nižší replicas relojes de lujo části budovy a zřízení nových stropů na jiných úrovních. S tím souviselo i prodloužení zmiňovaného pilíře o 1,71 m. Toto prodloužení se provádělo směrem dolů, a to v projektové dokumentaci uvažovaným odbouráním souvisejícího parapetního zdiva. Při této poslední úpravě pilíře ve 2. NP stavební dodavatel neprovedl podepření konstrukcí nad tímto podlažím. Ač se jednalo z hlediska bezpečnosti o náročnou práci, nebyl v písemné formě vypracován pracovní postup. Odbourávání zdiva prováděli nekvalifikovaní dělníci dokonce bouracími kladivy. Tak se přiblížili k finálnímu zákroku na těžce zkoušeném pilíři.
d) Pod vybouraným klenbovým stropem narazili dělníci na zazděné I profily, které plnily funkci dnes používaného železobetonového kleštinového věnce. Tyto projektantem ani dodavatelem nečekané, po celé délce zazděné válcované profily bylo nutno vyjmout, protože by po vybourání parapetního zdiva překážely budoucímu provozu.
Potud fakta. Způsob vyjímání zmíněných I profilů znalec pouze předpokládal a teprve později mu byl potvrzen líčením zahraničních dělníků, kteří nemohli být vyslechnuti, protože se rozprchli a nesvědčili. Tyto zazděné I profily byly vyjímány tak, že na jedné straně byly ze zdiva uvolněny a na druhé straně byly ze zdiva páčeny! Při tomto úkonu došlo ke zřícení vyšších pater a usmrcení pěti dělníků.

Havárie měla více příčin

Havárie popsaného rozsahu většinou nastane v důsledku více příčin. V našem případě to bylo jednak dřívější vybourání dvou cihelných meziokenních pilířů, které projektanti neodhalili, a neuvědomili si tak přetížení pilířů zbylých, které byly navrženými úpravami naopak dále oslabovány, a jednak také skutečnost, že nebyla staticky ověřena jejich únosnost, dokonce ani později na základě dodání stavebně technického průzkumu.
Na straně stavebního dodavatele šlo o nekvalitní provádění stavebních prací a o skutečnost, že práce na přetíženém a oslabeném pilíři byla prováděna bez podepření horních pater.
V převážné většině zjištěných nedostatků nebylo postupováno podle stavebního zákona a příslušných prováděcích vyhlášek. Pro znalce to naopak byla výzva. Příčina byla odhalena, byl označen pilíř, který povolil první (dodatečně potvrzeno svědky), a  dokonce byla vyznačena spára zdiva, ve které došlo k iniciaci zřícení. Na základě výsledku posudku bylo vzneseno celkem šest obvinění: obviněn byl hlavní projektant akce, dva projektanti statici, majitel dodavatelské stavební firmy, stavbyvedoucí a pracovník, který měl zajišťovat na stavbě statickou stránku rekonstrukce.Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007