Zpět na materiály, výrobky, technologie

Změny v dotačních programech NOVÝ PANEL a Zelená úsporám

8. října 2010

Jak mnozí čtenáři zajisté zaregistrovali, došlo ke změnám v obou dotačních programech ve vztahu k dotacím na panelové domy. Pro přesnost uvádíme znění obou zpráv, kterými byl pozastaven program Nový Panel (celý program) a Zelená úsporám (pouze panelové domy a další vyjmenované typizované soustavy).


Zpráva Státního fondu rozvoje bydlení

Zastavení příjmu žádostí o dotace na úhradu úroků v programu Nový Panel
V roce 2010 bylo podáno již více než 700 žádostí o podporu rekonstrukcí bytových domů v programu Nový Panel poskytovanou formou úrokových dotací. Další žádosti by již nebylo možné uspokojit z prostředků vyčleněných pro tuto formu podpory ve schváleném rozpočtu na rok 2010. Z toho důvodu je s účinností od 13. srpna 2010 pozastaven příjem žádostí. Žádosti o záruky za úvěry na rekonstrukce bytových domů, které jsou v rámci programu Nový Panel též poskytovány, jsou i nadále přijímány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., bez omezení a mohou být využity i v případě projektů žádajících o dotaci z programu Zelená úsporám.

Z projednávání návrhu státního rozpočtu ve vládě ČR vyplynulo, že SFRB nebude mít v příštím roce na program NOVÝ PANEL k dispozici žádné finanční prostředky. Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský se chce pokusit stanovisko vlády ještě změnit. V této souvislosti se hovoří o novém programu, ?Zelené bance?, pracujícím na bankovním principu nízkoúročených půjček.

Zpráva MŽP ČR
Zelená úsporám pokračuje Tisková zpráva, uveřejněná 24. 8. 2010
MŽP ČR rozhodlo, že dnes od 15.00 hodin dočasně přerušuje přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Všechny již přijaté projekty budou řádně zadministrovány. Původní oblasti podpory pro nepanelové bytové domy a rodinné domy pokračují a budou i nadále financovány beze změn.
Důvodem tohoto kroku je nutnost vyhodnotit po 12 měsících přijímání dosavadní průběh této části programu, provést analýzu skutečně čerpatelných prostředků, když v posledním období SFŽP ČR zaznamenal prudký nárůst nedostatků v projektové dokumentaci i samotné investiční připravenosti projektů. Výsledky analýzy budou zveřejněny začátkem příštího roku a budou podkladem pro další otevření programu. Přijímání dalších žádostí pro panelové domy bude možné se začátkem nové stavební sezony v roce 2011.
Program Zelená úsporám byl zahájen 22. dubna 2009 a byl určen výhradně pro vlastníky rodinných a vybraných bytových domů. A následně od 1. září byl otevřen také pro panelové domy. Program je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora je poskytována formou dotace. Program je financován z příjmů z prodeje jednotek AAU. Dosud byly prodány ve smluvní výši 18,2 miliardy korun. Uzavírání smluv lze očekávat i v dalších měsících, přičemž MŽP o dalších prodejích jedná. Na základě odhadů při zahájení programu se očekávalo, že by cílový výnos z prodeje emisních přebytků mohl být kolem 25 miliard korun.

Eva Veverková, tiskové oddělení MŽP ČR

V tiskové zprávě MŽP se opět jako důvod zastavení přijímání žádostí na panelové domy uvádí ?prudký nárůst nedostatků v projektové dokumentaci i samotné investiční připravenosti projektů?. Tento argument považujeme za zástupný, skutečným důvodem zřejmě je nebezpečí vyčerpání finančních prostředků programu Zelená úsporám před termínem vyhlášeného ukončení programu. ČKAIT uspořádala pro členy ČKAIT oprávněné zpracovávat dokumentaci k žádostem o dotaci v programu Zelená úsporám první ?vstupní? semináře po otevření programu, v květnu a v červnu 2009 a další kolo kontrolních seminářů v červnu a v červenci 2010. Jednotlivé oblastní kanceláře ČKAIT působí jako Poradenská a informační střediska programu PANEL / NOVÝ PANEL a zpracovávají stanoviska také pro program Zelená úsporám (pokud se žádost o dotaci týká panelového domu, resp. určené konstrukční soustavy). Zkušenost těchto PIS a rovněž zkušenost vybraných členů Komory, předních odborníků v oblasti tepelné techniky, kteří pro SFŽP posuzují dokumentace k žádostem o dotace, nepotvrzují ?prudký nárůst nedostatků v projektové dokumentaci?.

Pokud se některé problémy objevují, pak jsou vyvolány nejednoznačnou metodikou a výkladem Směrnice MŽP k programu Zelená úsporám (např. výklad pojmu podlahová plocha a další). Na pomoc zpracovatelům dokumentace zřídila Komora na svých webových stránkách ?Help desk pro projektanty?, kde lze nalézt nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně.

V praxi se potvrzuje velký rozdíl v přípravě obou programů. Zatímco vyhlášení programu PANEL přecházel průzkum vybraných panelových soustav, jejich chování a typických vad, zpracování odborných studií, které pak Informační centrum ČKAIT vydalo formou odborných publikací, byla příprava programu Zelená úsporám minimální a prakticky se vůbec nezabývala souvisejícími požadavky stavebních a jiných právních předpisů, které je nutno respektovat při každém zásahu do stavby. I v případě stavebních prací, které je možno provádět bez ohlášení a bez stavebního povolení (zejména údržba a opravy staveb), je třeba respektovat požadavky stavebního zákona, povinnosti, které stavební zákon ukládá vlastníkům staveb, požadavky vyhlášky o technických požadavcích na stavby, o obecných požadavcích na využívání území (odstupy staveb, hranice pozemků) a další.

Jako problematické rozhodnutí se nyní ukazuje postup MŽP, které dosáhlo změny ve smlouvách s kupci emisních povolenek a ?vpustilo? do programu veřejné budovy. MŽP se nechalo ovlivnit silným mediálním tlakem a kritikou malého počtu žádostí v prvních měsících po vyhlášení programu Zelená úsporám; nyní se ukazuje, že prostředky z prodeje emisních přebytků budou vyčerpány mnohem dříve než v původně stanoveném termínu (konec roku 2012). Zatímco veřejné budovy mají šanci čerpat z operačních programů, bytové a rodinné domy tuto možnost neměly a nemají. Bylo by třeba uvážit také sociální dopady programu a jeho směřování na finančně slabší vlastníky rodinných domů a jednotlivých bytů.

V současné době se jedná na MŽP o dalším otevření programu a podmínkách, za jakých bude otevřen.

Pozastavení obou programů je přijímáno vlastníky domů i stavbaři velmi negativně. Rozhodnutí o vstupu do programu, technická příprava stavebních úprav a oprav, administrativní složitost žádostí o dotace a úvěry jsou časově dlouhodobou a odborně náročnou záležitostí, vyžadují řadu strategických rozhodnutí a plánovacích operací. Mnoho vlastníků domů, projektantů i stavebních firem se ocitlo v situaci rozpracované finanční, návrhové, materiálové či stavební přípravy akce, jejíž zastavení přinese všem stranám náklady zmařené investice.

Přes všechny uvedené problémy ČKAIT uvítala a podporovala program Zelená úsporám a otevření programu NOVÝ PANEL pro všechny bytové domy. Oba programy významně přispěly k odstranění zanedbanosti staršího bytového fondu v České republice a ke snížení jeho energetické náročnosti. Podmínky programů vedly vlastníky domů a bytů ke komplexnímu řešení údržby a stavebních úprav. V neposlední řadě pak tyto programy přinesly projektantům, malým a středním stavebním firmám zakázky a práci v období ekonomické recese v odvětví stavebnictví.

Autorka: Marie Báčová, kancelář ČKAIT