Zpět na materiály, výrobky, technologie

Zděné a smíšené konstrukce: současnost, trendy, stav technické normalizace - 2. díl

26. června 2009
doc. Ing. Jaromír K. Klouda, CSc., EUR ING

Příspěvek představuje obor zděných a smíšených konstrukcí (dále jen ZSK) včetně zhodnocení stavu české i evropské technické normalizace. Zabývá se zejména konstrukčními systémy, aplikacemi ve svislých stěnových konstrukcích. Smíšeným vodorovným stropním a střešním konstrukcím je věnována stručná informace v závěru článku.


Zděné a smíšené konstrukce: současnost, trendy, stav technické normalizace - 1. díl

Stropní vložky pro stropy montované z trámů a vložek
Stropním vložkám z různých materiálů jsou věnovány další části evropské normy EN 15037 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems:

  • prEN 15037-2 Část 2: Betonové stropní vložky;
  • prEN 15037-2 Část 3: Pálené stropní vložky;
  • prEN 15037-2 Část 4: Polystyrénové stropní vložky;
  • prEN 15037-2 Část 5: Vylehčovací stropní vložky.

kde části 2 a 3 by měly projít schválením ještě letos a část 4 je v pokročilém rozpracování. Normy jsou opět dostatečně podrobné a představují dobrý podklad pro návrhovou praxi. Ukázky stropů s využitím různých stropních vložek jsou na obr. 20, 21 a 22.

Obr. 19. Pálené tvarovky ztraceného bednění
¤ Obr. 19. Palene tvarovky ztraceneho bedněni

Obr. 20. Stropní vložky keramické
¤ Obr. 20. Stropni vložky keramicke

Obr. 21. Stropní vložky z plášťovaných vložek PPS, pochůzí
¤ Obr. 21. Stropni vložky z plašťovanych vložek PPS, pochůzi

Obr. 22. Stropní vložky skořepinové vylehčující, z recyklátu
¤ Obr. 22. Stropni vložky skořepinove vylehčujici, z recyklatu

Připravované evropské normy pro stropní panely s použitím vložek
Původní EN 13747:2005 + prA1:2008 Precast concrete products - Floor plates for floor systems pojednávající o filigránových stropních deskách pro stropní konstrukce, které umožňují také vyvložkování při jejich zmonolitnění a kompletaci (jako přechodový případ mezi systémy smíšených stropních konstrukcí), byla v březnu 2008 rozšířena o návrh prEN 13747-2:2008 Lightened ribbed floor plates. Tento návrh normy, velmi silně diskutovaný opět zejména německou delegací (kontroverze s DIN), se týká výhradně a jen stropních panelů s použitím pálených stropních vložek. Podstatné je zde rozdělení vložek do tří základních kategorií - nespolupůsobících (NR), částečně spolupůsobících (SR) a plně spolupůsobících (RR). Nejnižší třída betonu je předepsána C25/30, nejnižší pevnost při dopravě 15 Mpa. Nejpodrobněji je popsáno stanovení minimálních rozměrů a všech typů tolerancí.
Stropní panely tohoto typu se mohou provádět v největších rozměrech: šířka do 1200 mm, výška do 300 mm. Použité keramické tvarovky přitom ve své zesílené horní části partikulárně lícují s horním povrchem panelu.

Monolitické stropní konstrukce s vložkami kladenými na staveništi
Tento poslední případ využití stropních vložek různého typu a z různých materiálů ve stropních a/nebo střešních konstrukcích má dlouhodobou tradici v tzv. Waffle-floors, využívaných často u bodově podepřených desek s velkým rozpětím. Stropní vložky zde mají většinou efekt prostorotvorný (působí jako vylehčovací dílce ztraceného bednění). V tradičním materiálovém provedení (pálené vložky, betonové vložky speciálního tvarování sloužící například pro umístění rozvodů apod.) se mohou i částečně spolupodílet na únosnosti stropů, přičemž zde existuje možnost lepšího vykrytí složitých půdorysných řešení například vytvořením nepravidelné sítě žeber, spojením s okrajovými nosníky, apod.
Lze konstatovat, že tato řešení jsou v tuzemské praxi dostatečně známá a že jejich návrh podléhá aplikaci Eurokódu 2; započtení jistého stupně spolupůsobení některých stropních vložek se však jeví jako efektivní jen v omezeném množství případů a zřejmě nebude činit statikům a konstruktérům potíže zohlednit poznatky a zásady pro tvorbu a navrhování stropních systémů Beam&Blocks podle EN, uvedených v předchozích kapitolách.

Závěrem ke smíšeným vodorovným konstrukcím
Zavádění soustavy nových evropských norem s tematikou navrhování stropních konstrukcí využívajících stropních vložek z různých materiálů a různých variant řešení nosných prvků těchto smíšených vodorovných konstrukcí se jeví přínosem v porovnání s dosud platnou návrhovou praxí v ČR. Po českém vydání a zavedení alespoň základních norem ČSN EN 15037-1,2,3 a dokončení EN 13747-2 bude možné pokrýt většinu praktických řešení těchto konstrukcí na stavebním trhu ve smyslu evropské normalizace a konečně i zrušit prehistorickou ČSN 73 1102. Následným rozšířením o EN 15037-4,5 bude jistě i v ČR sortiment navrhovaných konstrukcí ještě zajímavější.

Použitá literatura (pro velký rozsah není uvedena jmenovitě)
[1] Kompletní balík evropských norem v oboru
[2] Kompletní seznam publikací autora v oboru