Zpět na informační servis

Závěry účastníku FČS pro parlament

14. dubna 2010
Text redakce

Klíčovým závěrem Fóra českého stavebnictví je to, že jeho dodavatelé budou logicky hrát důležitou roli v ozdravném procesu české ekonomiky.

K tomu potřebují podporu státní správy, která ovšem v posledních letech pro odvětví stavebnictví nedělá vůbec nic. Přitom u některých resortů nechybí jen prostředky, ale i vůle.
Účastníci konference se na základě diskuze rozhodli o další pokus vyslání vzkazu směrem ke státním úředníkům - chtějí, aby zásadní protikrizová opatření, na nichž se shodli, byla obsažena v komuniké z konference a tyto závěry (viz níže) byly projednány prostřednictvím Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR s vládou a Parlamentem ČR.

  • V období recese ekonomiky nezvyšovat přímé daně, protože kumulace finančních prostředků státem tím, že budou odebrány podnikatelským subjektům a přerozděleny přes stát, zhoršuje dále postavení podnikatelů.
  • Neprovádět sjednocení DPH na jednu úroveň, protože by došlo k razantnímu zdražení výstavby bytů a jejich oprav a úplnému zastavení developerské bytové výstavby.
  • Stavebnictví pro svůj další rozvoj potřebuje zlepšení a zjednodušení legislativy, aby se zkrátila příprava staveb a odstranily se překážky bránící jejich realizaci. Jedná se především o stavební zákon a zákon o veřejné zakázce a navazující zákony a vyhlášky. Ty by měly eliminovat negativní vliv různých iniciativ, které zneužitím stávající právní úpravy způsobují velké ztráty při přípravě a realizaci staveb.
  • Nepřipustit zvýšení daně z nemovitosti, zejména u volných ploch, které používají stavební firmy. Takovéto opatření by mělo silně negativní dopady na hospodaření stavebních firem a rovněž na výstavbu bytových domů jak developerským způsobem, tak pro nájemní bydlení.
  • Urychleně systémově řešit financování dopravní infrastruktury od roku 2011, spočívající ve výběru priorit a způsobu získání finančních prostředků jak z národních zdrojů, tak z fondů EU, včetně využití PPP projektů.
  • Do strategie hospodářské politiky státu začlenit impulzy a opatření pro oživení výstavby nájemního bydlení, sociálního bydlení a výstavby domů pro seniory. Využít možností udělení garancí státu na vybrané projekty, např. v rámci činnosti Státního fondu rozvoje bydlení.
  • Urychleně uzákonit v souladu s připravovanou směrnicí EU o opožděných platbách povinnost hradit z veřejných prostředků dodavatelské faktury do 30 dnů.
  • Integrovat rozhodující kompetence na úseku výstavby a stavebnictví do jednoho ústředního orgánu, který by komplexně a systémově pokrýval oblast investiční výstavby a stavebnictví.