Zpět na materiály, výrobky, technologie

Zamyšlení nad novou publikací

5. února 2008
Ing. Vladimír Matějka


Josef Smola a kolektiv: Stavba rodinného domu krok za krokem. Form. B 5, 393 stran, 30 kapitol, řada barevných vyobrazení, vydala GRADA Publishing, a.s., Praha 2007.

Autor knihy si zaslouží můj obdiv, respekt a úctu nikoliv pro čin architekta specialisty (tj. čin v oboru, který neumím posoudit), ale pro snahu uspokojit potřebu člověka - občana, který chce bydlet v rodinném domě na soudobé úrovni bydlení, obvykle nerozumí výstavbě, a přesto chce být podrobněji informován. Občan, s investičním záměrem tohoto druhu budoucí stavebník, je obvykle odborníkem v jiném oboru lidského působení, např. lékařem, právníkem, ekonomem, řemeslníkem, drobným podnikatelem či pedagogem, ale z nějakého důvodu chce proniknout trochu hlouběji do problematiky výstavby svého rodinného domu.
Autor se snaží prorazit ?svěrací kazajku? specialisty architekta a podívat se šířeji na uspokojení touhy stavebníka (občana) bydlet v rodinném domě, což nutně vyžaduje v menší míře uplatnění hlubokých znalostí specialisty, zato šířeji se blížit k úrovni úplného a dostatečného přehledu. Cílem knihy je podle slov autora ?pomoci hlavně stavebníkům a provést je úskalími stavby rodinného domu ...? Na pomoc si autor bere některé odborníky (rovněž specialisty), aby mohl úvodem o knize informovat, že ?zahrnuje informace z řady souvisejících oborů - stavebního práva, územního plánování, přípravy projektové dokumentace, provádění staveb - ale zejména poznatky ze současné stavební praxe s přihlédnutím k novým trendům v podobě moderních dřevostaveb a energeticky úsporných domů?. Z jednotlivých kapitol je zcela zřejmé, že autor zůstává ?srdcem? architektem a že mu je pohled architekta nejbližší.
Kniha podle mého názoru ukazuje především směr jedné z významných cest, kterou by se měla ubírat odborná stavební literatura. Dát totiž občanům obecně a speciálně pak drobným podnikatelům různého zaměření, budoucím stavebníkům menších pozemních staveb, zajímavý návod ke splnění jejich touhy po tomto druhu bydlení. Může jít o malé stavby, ve kterých se spojují nároky na bydlení v rodinném domě s nároky drobného podnikání a regenerace fyzických i duševních sil vlastníků stavby takového typu. Důležité je udržet v knize úroveň přehledného pohledu, nezabřednout do příliš podrobných detailů a odolat vábení způsobenému podrobnými znalostmi autora - specialisty. Přitom je nutné podtrhnout potřebu zasvěceného, ale čtivého a zajímavě podaného textu.
Spíše než do hloubky by bylo zapotřebí tento typ literatury, přinášející zajímavý a zasvěcený přehled, orientovat ještě šířeji. Pohled architekta a stavebního technika doplnit např. o přehled soudobých komunikačních, počítačových či bezpečnostních systémů pro daný účel. Soudobý pohled na stavební právo v daných souvislostech doplnit o pohled na závazkové právo, na výběr smluvních partnerů a smluvní zabezpečení výstavby. Doplnit pohled ekonoma na ekonomiku výstavby tohoto druhu a na možnosti financování takové stavby. Doplnit text soudobým pohledem na problémy environmentální, co do ochrany přírody a také co do ochrany stavby před přírodními vlivy. Spojit vše v nárocích na řízení dílčích procesů navrhování i realizace návrhů předem diskutovaných se stavebníkem a neponechat stranou ani otázku odpovědnosti a ručení (jistoty), popř. rizik. Opomíjeny bývají také problémy žádoucích změn (tj. změn stavby před jejím dokončením).
Zvláštní pozornost si zaslouží problém tzv. svépomoci ve výstavbě, typický pro tento druh výstavby, se kterým se snaží autor vyrovnat v deváté kapitole. Svépomoc, jak ji chápe většina české veřejnosti, je mrtva, či v nejlepším případě umírá úměrně s bohatnutím společnosti. Ze soudobého pohledu je nutno do nákladů na svépomoc (svého druhu) započítat také např. náklady na profesionální práci občana, odborníka ve výstavbě, který působí současně jako investor (stavebník) vlastní výstavby, a to včetně ?ušlého zisku?. Výhodnější ovšem je, nebo časem bude, si raději takového profe- sionála ?najmout?. Pokud se chce občan zabývat řízením výstavby z úrovně investora (stavebníka) jako amatér, pak je nutno vyčíslit náklady na tuto ?zálibu? a nebude to patrně záliba levná. Možná povede také ke značným ztrátám (na rozdíl od působení profesionála).
Můj úhel pohledu na proces výstavby rodinného domu je jistě odlišný od úhlu pohledu specialisty architekta. Ale již v těchto několika poznámkách mohu potvrdit jednu ze svých významných zkušeností, kterou upevnil svým přístupem také sám autor knihy o stavbě rodinného domu krok za krokem. Pokud autor, odborník - specialista, neztratí soudnost tím, že preferuje pouze vlastní pohled na výstavbu, pak se snadno domluví také se specialistou jiného zaměření. V tomto smyslu vysoce oceňuji přístup autora, architekta Josefa Smoly.

Ing. Vladimír Matějka, autorizovaný inženýr, konzultant v oboru projektového řízení