Zpět na materiály, výrobky, technologie

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p. (VVÚD)

25. února 2009

Dřevařský ústav se specializuje na oblast certifikace a zkušebnictví stavebních výrobků na bázi dřeva. Klienty jsou výrobci a dodavatelé prvků dřevostaveb, zejména otvorových výplní, podlahovin, impregnačních prostředků, nátěrových hmot, lepidel, konstrukčních desek, stavebního dřeva a dřevěných rámových stavebních soustav.


Historie VVÚD
Podnik pod názvem Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., byl založen v roce 1958. Od svého vzniku působil jako výzkumná a vývojová základna pro potřeby dřevařského průmyslu a řešil úkoly například v oblastech konstrukcí strojů, dřevostaveb, vývoje stavebně truhlářských výrobků, sušení dřeva, ochrany dřeva, pilařských technologií a zajišťování prototypové výroby. Většina těchto oborů však průběhu devadesátých let postupně zanikala.

Současná úloha VVÚD

V současné době se podnik zabývá zejména zkušebnictvím a certifikací. Podnik sestává z několika úseků:

  • výrobková zkušební laboratoř v Březnici se zabývá zkoušením ochranných prostředků na dřevo a stavebně-truhlářskými výrobky;
  • fyzikální a chemická laboratoř v Praze se zabývá testováním dřevařských materiálů a drobných výrobků. Dále se zabývá také diagnostikou dřevostaveb (Blower Door Test, termokamera atd.);
  • certifikační orgán pro výrobky č. 3075 provádí mj. odborný dohled nad dodržováním kvality dřevostaveb členské základny ADMD a výrobou deskových materiálů;
  • autorizovaná osoba č. 222 se zabývá certifikací stavebních výrobků v rámci ČR;
  • notifikovaná osoba č. 1393 se věnuje certifikaci stavebních výrobků v rámci EU;
  • VVÚD je zapsán v seznamu ústavů pro znaleckou činnost.

Přestože VVÚD nepatří mezi velké podniky, v oblasti posuzování shody a testování hraje na trhu důležitou roli díky své specializaci na oblast dřeva a dřevařských výrobků. Je navíc jedinou autorizovanou osobou v České republice, která poskytuje kompletní nabídku služeb při posuzování shody deskových materiálů a chemických prostředků.
Dřevařský ústav spolupracuje s celou řadou významných organizací a institucí. V České republice to jsou zejména Nadace dřevo pro život, Asociace dodavatelů montovaných domů, Moravskoslezský dřevařský klastr, České vysoké učení technické v Praze nebo veletrh Dřevostavby, jehož je odborným garantem, aj.
V rámci Evropské unie se úspěšně rozvíjí i spolupráce se zahraničními zkušebnami působícími v téže oblasti. Vedle dlouholeté spolupráce s MPA Stuttgart a HV Austria se v posledních letech podařilo navázat spolupráci také s instituty v Braunschweigu, Rosenheimu, Berlíně a Drážďanech.

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p., rozvíjí kromě dosud popsaných činností aktivity také v dalších, souvisejících oblastech:

  • zástupci VVÚD jsou členy technických normalizačních komisí a spolupracují při tvorbě českých a evropských norem a jejich zavádění do praxe;
  • odborníci v jednotlivých oblastech se aktivně podílejí na přednáškové, publikační a informační činnosti;
  • zástupci VVÚD jsou členy vědecké rady Fakulty lesnické a dřevařské na České zemědělské univerzitě v Praze a zkušebních komisí při státních závěrečných bakalářských zkouškách vysokých škol dřevařského zaměření a závěrečných zkouškách odborných dřevařských učilišť.

Termokamera odhalí skryté tepelné mosty. Červená a žlutá místa značí úniky tepla.
¤ Termokamera odhalí skryté tepelné mosty. Červená a žlutá místa značí úniky tepla.

Kvalita dřevostaveb v ČR
Nedůvěra investorů
V praxi se stále setkáváme s nedůvěrou investorů vůči dřevostavbě jako technologii pro stavbu rodinných domů. Informovanost a osvěta v této oblasti za posledních několik let výrazně pokročila, často však přetrvává nedůvěra k realizačním firmám. Řada investorů se chce často v neopodstatněné míře podílet na vlastní kontrole provádění stavby. Objevují se i investoři, kteří kupují dřevostavby pouze ve formě hrubé stavby a veškeré další práce vykonávají sami, případně si najímají řemeslníky.
Zde je potřeba zdůraznit, že stavba dřevostavby je podstatně náročnější na poměrně velmi specifické znalosti a dovednosti realizační firmy než je tomu například u zděných staveb. Pokud stavebník, třebaže nadmíru zručný, nemá dostatek znalostí z oboru dřevostaveb, může nevědomě způsobit velmi závažné problémy.
Příkladem může být třeba provedení parozábrany, tedy stavebního prvku, který má regulovat prostup vlhkosti obvodovým pláštěm budovy, případně mu zamezovat. Pokud tato vrstva není provedena jako celistvá, bez vhodného vzájemného pospojování a vyřešení prostupů, její funkce je významně degradována. Tato závada může zásadně ovlivnit životnost celé konstrukce.
Pokud dřevostavbu realizuje společnost, která získala značku kvality ADMD, není důvod k obavám. Všechny důležité fáze montáže dřevostavby jsou sledovány. Tyto společnosti mají dostatek informací a jimi prováděné technologické postupy výrazně zamezují vzniku možných závad.

Dokument národní kvality
ADMD iniciovala ve spolupráci s Dřevařským ústavem vznik dokumentu, který definuje kvalitu dřevostaveb. Členové ADMD se zavázali k dodržování a respektování pravidel uvedených v tomto Dokumentu národní kvality (DNK). Každý člen tedy (po uplynutí přechodového období) absolvuje u Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského certifikační proces.

Značka kvality
Členové ADMD, kteří splňují požadavky certifikace podle DNK, získávají právo prezentovat svá díla pod značkou kvality ADMD. Tato značka si klade za cíl zpřehlednit orientaci potenciálním investorům. Je to jakýsi maják, který říká: ten, kdo je oprávněn užívat tuto značku, je prověřován nezávislým certifikačním orgánem Dřevařského ústavu, vytváří kvalitní díla a není důvod k obavám z riskantní investice.

Kontroly kvality
Každý člen ADMD, který získal oprávnění k užívání značky kvality DNK, splňuje jak základní požadavky stanovené zákonem, tak i řadu konkrétních požavků specifických pro technologii dřevěného stavění. Aby byl minimalizován prostor pro vznik nekvalitních staveb, jsou sledovány jednotlivé fáze plánování, výroby a montáže. Ve fázi plánování je kladen důraz na výběr vhodných materiálů a sestavení kvalitních konstrukčních skladeb. Ve fázi realizace se kontroluje dodržování technologických postupů a konstrukčních zásad. Příkladem je provedení testu průvzdušnosti (Blower Door Test). Všichni členové ADMD se zavázali k provádění tohoto testu u každého zrealizovaného pasivního a nízko-?energetického domu.

Doporučení potenciálním investorům
Při výběru dodavatele dřevostavby je důležité sledovat několik významných aspektů. Jedním z nich je statut dodavatelské společnosti. Společnost, která je členem ADMD, zřetelně ukazuje veřejnosti, že se aktivně staví k obavám investorů. Každá z těchto společností na vlastní žádost absolvuje certifikační proces, při kterém nezávislá společnost (certifikační orgán Dřevařského ústavu) prověřuje rozsáhlou řadu kritérií ovlivňujících kvalitu jimi prováděných staveb. Otevřeně přistupují na jednoduché pravidlo: pokud nesplní přísné požadavky certifikace, nejen že nezískají možnost používání značky kvality ADMD, ale musejí se také vzdát členství v této organizaci. Vznikl zde tedy obdobný mechanizmus, který dříve praktikovaly oborové cechy a který byl bohužel postupem času zapomenut.

Stanislav Müller, DiS.
VVÚD Praha, s.p.