Zpět na materiály, výrobky, technologie

Výuka Eurokódů ve Vysokém Mýtě

18. února 2010
Ing. Pavel Vacek

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto za dobu více než stodesetileté existence vychovala tisíce absolventů v oborech vodohospodářské stavby, dopravní a pozemní stavitelství.


Dobré výsledky absolventů v praxi jsou pro školu stále zavazující a pro zajištění vysoké úrovně výuky škola využívá všech dostupných možností, včetně trvalého zavádění nových informací do výukového procesu.
Zavádění nových evropských norem pro navrhování konstrukcí (Eurokódů) do tohoto procesu nemohlo být výjimkou. Je nepochybné, že vysvětlení nových výpočetních postupů znamenalo a znamená vysoké nároky na vyučující, na jejich další vzdělávání a orientaci v problematice, přestože nově zaváděné normy i nadále uvažují mezní stavy únosnosti. Samozřejmostí je umožnění jejich přístupu k technickým normám prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je nástupnickou organizací Českého normalizačního institutu, jenž byl zrušen k datu 31. 12. 2008.
Přednášející se ve svých předmětech soustřeďují zejména na výpočet a ukázky praktických příkladů. Od roku 2002 postupně dostáváme do rukou české verze soustavy norem Eurokódů v podobě ČSN EN. Od 1. 4. 2010 bude povinností podle těchto norem konstrukce navrhovat. Součástí výuky je tedy způsob stanovení zatížení, navrhování konstrukcí betonových, ocelových, spřažených ocelobetonových, dřevěných, zděných a geotechnických, podle Eurokódů.
Kvůli zvýšení pravděpodobnosti získání pracovního místa pro své studenty, prošla vysokomýtská škola certifikačním procesem společnosti International Education Society Ltd., London, která je jedinou evropskou společností, certifikující od roku 1997 vzdělávací organizace a jejich absolventům vydává mezinárodně respektované certifikáty dokladující úroveň absolvovaného studia.
Vzhledem k výše uvedenému a tomu, že Eurokódy představují významný soubor norem, o jejichž používání v současnosti projevuje zájem i řada mimoevropských zemí, lze usuzovat na úspěšnost budoucích vysokomýtských absolventů i mimo území ČR.

Autor: Ing. Pavel Vacek
ředitel VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě