Zpět na informační servis

Vybrané oceněné stavby Jihomoravského kraje

7. ledna 2016
Text redakce

V soutěži Stavba Jihomoravského kraje byla oceněna v kategorii Rekonstrukce staveb a objektů obnova nájemního pavlačového domu palácového typu na nároží ulic Česká a Jakubská, v historickém centru Brna. V kategorii Občanská vybavenost byla oceněna díky jasné struktuře a použití materiálů i detailů, které navozují atmosféru minimalistické architektury, administrativní budova s obchodní jednotkou v Brně na ulici Minské.

Rekonstrukce a obnova paláce Chlumeckých


Historie budovy

Budova je registrována v soupisu nemovitých památek Brno - město pod číslem 0099. Jedná se o palácovou šlechtickou stavbu nájemního domu postavenou v novorenesančním slohu. Tento nájemní dům, jeden z nejstarších v Brně, svým charakterem tvoří důležitý vývojový článek v historii činžovních domů města.

Novostavba čtyřkřídlého paláce z padesátých let 19. století byla postavena na čtyřech parcelách na místě gotických domů. Čtyřpodlažní palác na téměř čtvercovém půdorysu má vnitřní dvůr, který ze tří stran obíhají otevřené pavlače.

Řez domem s viditelnou vestavbou garáží a obchodních prostor ve dvoře domu (zdroj: Magnum Etos, s.r.o.)

Dům byl postaven v klasicizujícím stylu. Jedná se o brněnsko-vídeňský typ nájemního domu (hofhaus/dům s dvorem) - blokové stavby s nádvořím a s obslužným schodištěm, tedy o jeden z prvních pokusů o hromadné řešení tehdy akutní bytové otázky. Palác postavil významný brněnský stavitel Josef Arnold (stavitel, kamenický mistr, majitel stavebního dvora, cihelny, lomu a stavební vzorkovny), žák Heinricha von Forstela, který se podílel i na dalších významných brněnských stavbách.

Kdysi se nacházela v domě na rohu jako součást brněnského korza slavná Brychtova kavárna, od které se zachovala i fotodokumentace. V patře sídlila dlouhá léta redakce známých Lidových novin, kde pracovali např. S. K. Neumann, František Gellner, Rudolf Těsnohlídek a další osobnosti tehdejší kultury a společenského dění.

Záměr obnovy

Stavební obnova velmi zchátralého Anenského dvora byla řešena na základě investičního záměru investora, který chtěl lokalitu kompletně zrevitalizovat, opravit, přestavět a dostavět v souladu se stávajícím funkčním využitím (kombinace obchodů, bytů a kanceláří, respektive atelierů).

Původní stav nemovitosti (zdroj: Magnum Etos, s.r.o.)

Zásadou architektonické koncepce bylo udržet rovnováhu mezi stávající historickou hodnotou budovy a nově vkládanou funkční náplní, korespondující s lokací budovy v samém středu města na hlavní pěší zóně, aby byla současně zvýšena její atraktivita.

Princip dispozičního řešení zůstal zachován, domu zůstalo vnitřní atrium/dvůr s pavlačemi a dvěma obslužnými schodišti, jedním stávajícím a jedním novým. Do krovu byla umístěna vestavba spojená se zvednutím pozednice ve dvorní části tak, aby do dvorní části přibylo výškově regulérní patro s další pavlačí.

Do stávajícího atria byla nově vestavěna třípodlažní vestavba (1.PP až 2.NP). Přes dvě poslední podlaží a podkroví zůstal stávající dvůr volný. V podzemí dvorní vestavby jsou situována garážová stání, v přízemí a patře obchodní prostory. Střecha dvorní vestavby je v úrovni podlahy 3.NP řešena jako zelená střecha se zahradními úpravami. Slouží jako venkovní relaxační prostor pro přilehlé kanceláře.

Nově vybudované atrium (zdroj: Magnum Etos, s.r.o.)

Cílem úprav bylo zvýšit architektonickou a technickou úroveň vybavení budovy vzhledem k její exkluzivní poloze a historické hodnotě. Znamenalo to zvýšit využitelnost podlahových ploch rozšířením obchodů i do dvorní části, nově umožnit v budově parkování a upravit dispoziční řešení stávajících bytů s ohledem na současné požadavky. Tam, kde není zajištěno dostatečné proslunění, byly navrženy kanceláře a ateliéry. Budova byla podle návrhu technicky vybavena centrálním vytápěním, klimatizací (všechny obchodní prostory a byty v podkroví), požární signalizací, počítačovou sítí, kamerovým systémem, elektronickým vrátným, anténními rozvody, nuceným větráním, zařízením pro odvod tepla a kouře, samočinným hasicím zařízením a signalizací u vjezdu.

V tomto duchu se jedná o kultivaci stavby ve smyslu soudobého využití pro projektovaný účel, s důrazem na harmonii celku, přiměřenou čitelnost vývoje a nových úprav při zachování všeho autentického a hodnotného.

Exteriéry
Zvenčí z uliční části je nad korunní římsou budova zachována a obnovena do historicky doložené podoby, včetně vstupního portálu. Tato historická tvář se téměř neliší od podoby zachované do současnosti. Pouze ve čtyřicátých letech 20. století byla vyměněna okna, která se původně otevírala (venkovní křídla) ven z fasády a měla subtilnější profilaci než současná dochovaná okna. Toto řešení se snaží přiblížit tvář budovy elegantní noblese, jakou mají obdobné vídeňské domy, dochované do dnešních dnů. Kultivovaným novotvarem jsou pouze výkladce v přízemí a hlavní vstupní dveře (nedochovaly se a nejsou ani zdokumentovány).

Jeden z 31 bytů určených k pronájmu (zdroj: Magnum Etos, s.r.o.)

Byla třeba kompletní oprava a repase historické uliční fasády, kastlových oken, včetně štukových prvků při dodržení všech podmínek požadovaných Odborem památkové péče města Brna. Výkladce osazené izolačními dvojskly jsou horizontálně průběžné, kovové, subtilní, předsazené o cca 200 mm před fasádu, svislé styky dvojskel jsou řešeny na sraz bez viditelného poutce.

Interiéry
V obchodních podlažích je interiér řešen podle požadavků a standardů jednotlivých nájemníků. V kancelářských a bytových prostorách jsou zohledněny stávající okenní otvory a charakter interiérů je dán proporcí světlé výšky a tloušťky stávajících stěn. Evidentně jsou vnitřní prostory zatíženy estetickým dědictvím 19. století, což se snaží regenerace budovy využít a přestavbou podpořit. V interiérech je využita výše uvedená dvojjakost tváře obvodového pláště uličního historického a dvorního současného novodobého stylu.

Za vyvrcholení historických interiérů lze považovat rohové kanceláře ve 3.NP, kde jsou použity všechny kvalitní dochované prvky, a obnovený historický interiér zadního točitého schodiště. Za kontrast moderních interiérů oproti historickým lze považovat hi-tech prosklenou konstrukci výtahu v hlavním schodišti.

Rekonstrukce spodní stavby
Budova byla vzhledem k havarijnímu stavu kompletně staticky zajištěna tryskovou injektáží. V místě atria byla vyhloubena stavební jáma, ve které byla umístěna izolovaná železobetonová (tzv. bílá) vana, jako nový prostor pro podzemní garážová stání. Ostatní nosné konstrukce, tvořené stávajícím cihelným zdivem, byly opraveny a staticky vyztuženy, včetně sanací povrchů.

Rekonstrukce horní stavby
V nadzemní části budovy byly vzhledem k dispozičním změnám a přesunutí hlavního vstupu do ulice Jakubská staticky zajištěny nosné stěny a sloupy pomocí ocelových rámů. Vnitřní atrium bylo zastavěno monolitickou konstrukcí do úrovně podlahy 3.NP a tyto plochy se využily pro obchodní část domu. Na střeše zastavěného atria ve 3.NP tak mohla vzniknout klidová plocha v podobě zelené zahrady s pergolou. Opraven byl rovněž střešní plášť a půdní prostory byly přebudovány na byty. Ve 4.NP a 5.NP byla zachována pro přístup do bytů pavlač po celém obvodě atria.

Základní údaje o stavbě
Název: Stavební úpravy, udržovací práce a obnova stávající budovy č. p. 156, Česká 6, Brno
Investor: MAGNUM Etos, s.r.o.
TDI: Ing. Luboš Stloukal
Architekt: ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o., Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Antonín Novák (arch. návrh)
Projektanti: Hladík a Chalivopulos s.r.o., Kajak s.r.o. (statika), Ing. arch. Jiří Vlček (projekt interiéru), Ing. Luboš Stloukal (TDI)
Stavbyvedoucí: Roman Šudák
Doba výstavby: 10/2012-10/2014
Investiční náklady: 200 mil. Kč

Autor:
Ondřej Vymazal
zástupce investora, MAGNUM Etos, s.r.o.

Administrativní budova s obchodní jednotkou v Brně - Žabovřeskách


Urbanistické a architektonické řešení
Úzká parcela, na které je řadový dům postaven, je typická pro zástavbu této čtvrti. Má problematickou šířku 4,80 m, orientovanou podélnou osou k rušné městské třídě. Maximální míru zastavění umožnilo prostorové členění budovy na dvě části, propojené světelným a komunikačním atriem - část uliční, čtyřpodlažní, a vnitřní, jednopodlažní.

Uliční pohled (foto: Manfred Seidl)

Cílem architektů bylo vytvořit univerzální prostor v přízemí budovy i v dalších nadzemních podlažích. Jasné geometrické schéma se propisuje do železobetonové montované konstrukce stavby. Proporce objemů, jejich členění, velikosti exteriérových i interiérových prostorů zohledňují důsledně lidské měřítko. Transparentnost budovy, architektura vodorovných i svislých rovinných ploch umožňuje na protáhlé parcele vytvořit kontinuální prostor mezi ulicí a vnitřní částí domu. Prosklené plochy průčelních stěn umožňují kontakt s rušnou ulicí i výhledy na město z vyšších podlaží. Snaha o racionální architekturu vychází z programového směřování architektonické kanceláře.

Dispoziční řešení odpovídá prostorové skladbě obou částí. Na hlavní vstup z ulice Minská navazuje chodba ústící do atria. V něm je umístěno venkovní ocelové schodiště zpřístupňující 2.-4.NP. Zároveň je v místě vstup do jednopodlažní dvorní budovy (ateliéru), jejíž převýšený prostor osvětlují střešní světlíky a dominantní prosklená stěna do atria. Čtyřpodlažní uliční část má opakující se dispozici ve všech podlažích - dva prostory s výrazným prosklením, které jsou vzájemně odděleny jádrem s minimalistickou koupelnou a kuchyňkou.

Interiér 2.NP (foto: Manfred Seidl)

Obtížné zakládání na parcele s vysokou hladinou podzemní vody bylo řešeno mikropilotami. Volba montované konstrukce železobetonového obvodového pláště a zavětrovacích vnitřních stěn ulehčila na stísněném pozemku stavební práce. Na zateplení vytvářející tepelnou kajutu bylo použito odpovídajícího materiálu, a to i z důvodů požární ochrany.

Konstrukční a materiálové řešení

  • Založení budovy

Založení budovy bylo velice komplikované. Celá budova je založena na železobetonových pasech. Horní úroveň základových pasů v přední části je -0,2 m a -0,6 m. Základové pasy jsou obdélníkového průřezu 500-600/900 mm. U přední čtyřpodlažní části musely být železobetonové pasy podpořeny mikropilotami. V zadní části budovy a v atriu je horní úroveň základových pasů -0,2 m a -0,55 m. Při zakládání stavby bylo nutné řešit i zajištění sousedních domů rozepřením. Stavební jáma u zadní části budovy musela být zajištěna hřebíkovou stěnou, protože tato část je částečně zapuštěna pod okolní terén a na úzkém pozemku bylo třeba zajistit bezpečnost sousedních nemovitostí a zahrad.

  • Nosné konstrukce


Nosná konstrukce domu je navržena jako montovaná skeletová, z pohledového betonu. Konstrukčně je skelet rozčleněn na tři části s půdorysným osovým rozměrem: přední část má 14 x 4,8 m, atrium 7 x 4,6 m a zadní část 9,2 x 4,3 m. Základní svislou nosnou konstrukci budovy tvoří podélné železobetonové prefabrikované stěny v tloušťce 200 mm. Obvodové stěny v přední části jsou ukládány na horní hranu základových pasů. Uvnitř dispozice jsou navrženy dvě stěny pro příčné ztužení. Ty zároveň definují prostor hygienického zázemí a instalační šachty, která prochází budovou přes všechna patra. V zadní části a atriu jsou stěny monoliticky spojeny se železobetonovými základy. Stěny jsou mezi sebou kotveny přes montážní prvky a s vylitím svislé a vodorovné drážky. Z exteriérové strany jsou stěny z pohledového betonu.

Řez (zdroj: Makovský & partneři)

  • Stropní konstrukce, ztužidla

Stropní konstrukce přední části je řešena z panelů, osazených na obvodové stěny. Stropní panely jsou uloženy na rozpon 4,48-4,68 m. Skelet tvoří čtyři stropní konstrukce v úrovních 3,05 m, 6,20 m, 9,35 m a 12,65 m. Panely mají výšku 200 mm. Stropní konstrukce zadní části je tvořena z filigránových desek v úrovni 4,10 m.

Na obvodu budovy je nosná konstrukce doplněna ztužujícími stěnami v severní a jižní fasádě o rozponu 4,48-4,68 m které mají obdélníkový průřez 200/390 mm s lokálním vybráním v místech oken. Tyto stěny vytvářejí členitost fasády z ulice a z atria.

  • Střecha


Střecha přední a zadní části je navržena jako jednoplášťová plochá s vnitřním odtokem dešťové vody. Spádová vrstva střechy je tvořena z desek polystyrenu. Hydroizolace střechy je fóliová. Na hydroizolaci je uložena geotextilie a ostrohranný štěrk. Parotěsnou vrstvu střechy tvoří asfaltový pas. Tepelná izolace ve střešním plášti navržena není.

Pohled z atria (foto: Manfred Seidl)

  • Tepelné izolace

Budova je zateplena pomocí vnitřního systému Multipor (tzv. kajutové zateplení). Každé patro je řešeno jako samostatná buňka, kde jsou zatepleny stěny, podlaha a strop. Tloušťka desek je na stěnách 200 mm. V přechodech stěn a stropů je použito desek v tloušťce 100 mm.
Strop posledního patra je zateplen deskami v tloušťce
300 mm.

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Administrativní objekt Minská 85, Brno
Architekti: Makovský & partneři, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Adam Sirotek
Spolupráce: Lukáš Poláček
Autor, projektant, zhotovitel, generální dodavatel: Makovský & partneři
Stavbyvedoucí: Lukáš Poláček
Doba výstavby: 05/2013-11/2014

Autor:
Zdeněk Makovský, Lukáš Poláček
Makovský & partneři