Zpět na materiály, výrobky, technologie

Výběr dřevostavby podle technologie její výroby a montáže

26. února 2009
Ing. Ladislav Kubů

Rozvoj stavebních technologií vnímáme kolem sebe téměř na každém kroku. Prioritami zakázek v oblasti rodinných a bytových domů již nebývají jen mnohdy krátkozraké co nejnižší pořizovací náklady, ale také dlouhodobější ekonomické horizonty, jako například: rychlost výstavby, hledisko budoucích výrazných úspor energií na provoz domu i například možnosti poměrně jednoduché změny stavební a prostorové dispozice stávajícího domu podle potřeb jeho původních nebo budoucích uživatelů.


U osvícených zadavatelů jsou rozhodujícími také hlediska celkové energetické bilance pořízení a provozu stavby se zahrnutím energie potřebné pro výrobu stavebních komponentů a posléze i jejich likvidaci. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že i dům se pod vlivem rostoucího konzumu a možností lidské společnosti stává do určité míry spotřebním zbožím a podle toho lze na jeho hodnotu a užitné vlastnosti včetně možnosti jejich změn v průběhu životnosti stavby pohlížet. Z těchto důvodů stále více investorů volí technologii vrstvených konstrukcí, jejichž nosnou konstrukci tvoří dřevěné prvky, které jsou jako jedny z mála schopny na výše zmíněná často protichůdná kritéria velmi pružně reagovat.

Technologie výroby a montáže dřevostaveb
U stavebníků, kteří se rozhodnou pro realizaci dřevostavby, jejímž principem je sendvičová konstrukce, se každý výrobce velmi často setkává s dotazem: Jaký je rozdíl mezi technologií realizace dřevostavby paneláží a staveništní montáží domu? Tedy mezi technologií výroby hlavních prvků konstrukce dřevostavby z hotových, předvyrobených panelů (stěnových, stropních, ev. střešních) tzv. paneláží a systémem výroby a současně montáže dřevostavby tzv. staveništní montáží, tj. výroby všech konstrukcí hrubé stavby přímo na místě konečné stavby. U obou technologií článek vychází ze společného principu tzv. rámového konstrukčního systému, odvozeného od amerického systému Two by Four, s úspěchem využívaného v převážné většině konstrukcí dřevostaveb jak v zemích Evropy, tak v ČR.

Paneláž
Jedná se o předvýrobu prvků stěn, stropů, ev. střešních konstrukcí v hale se zdvihací nebo otáčecí technikou pro obracení plošných prvků (panelů) během výroby. Technologický postup:

 • sušené hoblované konstrukční řezivo, případně lepené KVH nebo lepené dřevěné I nosníky;
 • plošné ztužení velkoformátovými deskami OSB nebo sádrovláknitými deskami;
 • příprava částí konstrukce na budoucí spínání panelů na stavbě;
 • uložení tepelných izolací do stěn, veškerých instalačních rozvodů (?zatrubkování? chrániček nebo přímé instalace uvnitř sendviče);
 • parotěsná fólie (v difuzně uzavřených konstrukcích) a opláštění druhé strany panelu deskovými materiály na bázi dřeva nebo sádrovlákna podle typu konstrukce a požadavků na funkci konstrukce;
 • převoz velkorozměrových plošných prvků a následné sestavení předchystaných dílců pomocí těžké techniky na připravené základové desce;
 • řemeslné dokončení domu na staveništi podle míry prefabrikace.

Montáž rodinného domu technologií paneláže

Montáž rodinného domu technologií paneláže

Montáž rodinného domu technologií paneláže
¤ Montáž rodinného domu technologií paneláže

Staveništní montáž
Jedná se o výrobu plošných prvků domu z dodaných dílčích materiálů na stavbu (obvodových i vnitřních, stropů i střechy) přímo na připravené základové desce nebo stropní konstrukci přízemí domu. Technologický postup:

 • konstrukční řezivo sušené hoblované, případně lepené KVH nebo lepené dřevěné I nosníky;
 • plošné ztužení velkoformátovými deskami OSB, DHF nebo sádrovláknitými deskami;
 • kompletace nosné kostry stěn s následným vztyčením a osazením, většinou bez mechanizace za využití jejich současného vzájemného vázání a prostorového ztužení včětně následné montáže stropních a střešních konstrukcí;
 • dokončení vnější obálky domu;
 • uzavření stavby proti povětrnosti (osazení výplní otvorů, krytiny a klempířských prvků, fasády;
 • teprve poté vyplnění stěn tepelnou izolací, celoplošné zadělání parotěsnou fólií z vnitřní strany (u difuzně uzavřené konstrukce) či parobrzdou z velkoformátových desek OSB (u difuzně otevřených konstrukcí);
 • následuje montáž vnitřních pohledových velkoformátových desek (sádrokarton, sádrovlákno) na různou formu přídavných roštů, přičemž instalace jsou souběžně rozváděny v prostoru mezi vnitřní deskou a nosnou konstrukcí;
 • kompletace podlah, obkladů, vnitřní truhlářské prvky, kompletace zařizovacích předmětů.

Oba postupy mají své pro a proti. Je třeba zdůraznit, že cíl by měl být v obou případech, při řádně zvládnutém procesu výstavby se všemi detaily, téměř identický.
Ke zjištění, že odlišné jsou především technologické procesy, nikoli výsledný produkt, je třebva přidat další podstatné tvrzení, že o kvalitě každého objektu rozhoduje především kvalita přípravného procesu (návrh, příprava materiálu, logistika), předvýroba dílců (u paneláže), a zejména završení celého procesu, tj. montáž na staveništi. Tedy technická a organizační vyspělost firmy. Ale ani špičkový montér nedokáže provést kvalitní stavbu, pokud dostane na stavbu špatně vyrobené nebo nekvalitní dílce. Ale zároveň i špičkový montér musí postupovat podle jednotných správně navržených technických detailů a podléhat technickému a kontrolnímu zázemí firmy.
Každá prefabrikace vyžaduje dokončení stavby na staveništi v návaznosti na kompletaci panelů - např. krytina včetně klempířských prvků, mnohdy celé střešní konstrukce, fasáda, obklady, dlažby, kompletace instalací (ZTI, elektro, topení, VZT, plynu), kompletace zařizovacích předmětů, atd.
I když každý dodavatel může mít rozdílné dimenze a tím parametry konstrukcí, není rozdíl v technologiích ani stavebních procesech, ale pouze v použitých komponentech, které může každý výrobce přizpůsobit požadavkům objednatele či stavební fyziky. Jistě, rozdíl může být v kvalitě prováděného díla, ale ten není způsoben rozdílnou technologií, ale výše zmíněným přístupem k realizaci, kvalitě personálu a nastavení vnitřních kontrolních mechanizmů.
Pro správné posouzení a výběr dané technologie jsou nezbytná jasně stanovená kritéria - priority, které pomohou zvolit vhodnější cestu k realizaci domu (charakter či dostupnost pozemku pro stavební mechanizmy, možnosti financování, potřebná lhůta realizace, potřeba improvizace během realizace, volba samostatného dokončení stavby, atd.).

Výstavba rodinného domu technologií staveništní montáže

Výstavba rodinného domu technologií staveništní montáže

Výstavba rodinného domu technologií staveništní montáže
¤ Výstavba rodinného domu technologií staveništní montáže

Porovnání obou technologií
Porovnání obou technologií lze posoudit jejich splněním některých zvolených kritérií. (Pozn.: A - paneláž; B - staveništní montáž; slovo výroba v dalším textu zahrnuje produkci panelovou i staveništní.)

Přístupnost pozemku
A - použití těžkých mechanizmů, přeprava velkých dílců, nemožnost efektivní montáže na hůře přístupných místech.
B - možnost překládky materiálu na menší mechanizmy, možnost ruční manipulace. Možná dostupnost i na hůře přístupná staveniště.

Řízená kontrola produkce (certifikace)
A - zákonem předepsaná certifikace a tím vytvoření předpokladu řádně dozorované kvality výroby (u členů ADMD povinnost certifikace podle Dokumentu národní kvality), možnost zjednodušeného dohledu ze strany certifikačního orgánu (v jednom místě, bez dohledu montáže na staveništi), možnosti centrálního skladování materiálu ?pod střechou?, jednodušší logistika.
B - nepovinná certifikace výroby (u členů ADMD povinná certifikace podle Dokumentu národní kvality, který jako jediný svého druhu řeší staveništní montáž). U ostatních povinnost používat certifikované materiály. Menší potřeba technologického zázemí, složitější logistika při zásobování jednotlivých staveb materiálem, náročnější zajištění materiálu na stavbě proti povětrnosti (vyváženo možností pozdějšího uzavření dřevěných prvků do konstrukce).

Kontrolovatelnost výroby/produktu (klientem)
A - výjimečné případy kontroly na výrobní lince, výrobní závod často daleko od místa montáže, obtížně řešitelná kontrola klientem všech komponentů ve výrobní hale během výroby. Povinná certifikace dává předpoklad dodržení technologických postupů a kvality použitých materiálů. Na stavbě již uzavřený panel.
B - průběžná kontrolovatelnost konstrukcí, kvality materiálů a postupu výroby přímo na staveništi. U členů Asociace dodavatelů montovaných domů povinná certifikace dává předpoklad dodržení technologických postupů a kvality použitých materiálů. Na stavbě postupně kompletované a zaklápěné konstrukce.

Rychlost výstavby
A - výrobní linky mívají velkou kapacitu produkce. Do dodací lhůty nutno počítat dobu výroby v hale a následné montáže. Doba výroby v hale je velmi individuální podle jednotlivých firem - od jednoho týdne až cca do tří týdnů. Rychlá montáž hrubé stavby na staveništi (cca jeden až dva týdny). Menší závislost na počasí. Rychlost výstavby určuje doba kompletace a dokončení na stavbě.
B - rychlost výstavby je závislá na technické erudici montážních skupin (odborných řemeslníků). Kapacita výroby je limitována kapacitou montáží na stavbě. Rychlost montáže hrubé stavby - cca do čtyř týdnů.
Pro A i B - termín dodání stavby je vždy limitován rychlostí dodávky atypických strategických materiálů a vytížením kapacity výroby.

Platební kalendář
A - větší díl rozpracování stavby v hale před montáží na staveništi nutno pokrýt vyšším finančním podílem z celkové ceny - nutno řešit vyššími zálohovými platbami, nebo přefinancováním dodavatelem.
B - průběžné financování bez nutnosti větších záloh s nižší mírou přefinancování dodavatelem.
Pro A i B - velmi individuální podle jednotlivých firem.

Flexibilita vůči individuálním požadavkům zákazníka (originalita)
A - vysoký stupeň prefabrikace a výrobní technologie pro sériovou výrobu, přináší razantnější nárůst ceny dodávky v přímé úměře k atypickému řešení či architektonické náročnosti stavby. Výchozím bodem jsou u většiny firem typové domy s možností změny za vyšších finančních nákladů. U některých zavedení modulového systému panelů ovlivňuje variabilitu dispozičních řešení.
B - vysoká flexibilita a možnost reagovat na individuální požadavky zákazníka i na měnící se požadavky trhu. Produkce bez omezení modulovou řadou a většinou bez typových staveb. Přílišné a časté odchylky od zavedených postupů snižují kapacitu produkce.

Přizpůsobivost na změny během výroby
A - vysoký stupeň prefabrikace, včetně přesného trasování rozvodů instalací uvnitř panelů, téměř znemožňuje provádění konstrukčních změn hotových panelů za přijatelných nákladů a vyžaduje rozhodnutí investora o přesném umístění zařizovacích předmětů domu již ve fázi projektového zpracování. Neplatí u všech dodavatelů, např. konstrukce s předstěnou montovanou na staveništi jsou variabilnější pro změny instalací.
B - změna nosné konstrukce během výroby není žádoucí, ale je vzhledem k otevřenosti konstrukce možná za přijatelných nákladů (souvisí s výše zmíněnou flexibilitou konstrukce). Rozvody instalací mimo nosné konstrukce hrubé stavby umožňují definitivní rozhodnutí o jejich umístění většinou i po dokončení hrubé stavby (mimo VZT a páteřní rozvody ZTI), případně korekce umístění zařizovacích předmětů (elektro, ZTI, topení) většinou s minimálními nároky na zvýšení nákladů.

Závěr
Z uvedeného je patrné, že rozhodnutí o vhodnosti technologie výroby dřevostaveb je závislé na ryze individuálním stanovení priorit - kritérií pro jejich výběr a na jejich pravdivém zodpovězení. Je třeba si rovněž uvědomit, že prefabrikovaný panel neznamená nic jiného, než pouze přípravu části stavby předem ve výrobním závodě. Značná část stavby se uskutečňuje u obou typů standardním a společným postupem běžné stavby, dokonce nezávisle na tom, zda jde o dřevostavbu, či třeba stavbu zděnou! Rozdíly pak nejsou, ani pokud jde o provoz a údržbu. V obou případech je možné setkat se s dobrou kvalitou, stejně tak jako horší, tedy jako všude jinde. Porovnávat panelovou a staveništní montáž produkce dřevostaveb znamená tedy porovnávat pouze velice malou část celého procesu a neměly by být stavěny proti sobě.

Ing. Ladislav Kubů
M.T.A., s. r. o., Praha
Ing. arch. Petr Vala
Avanta Systeme spol. s. r. o.