Zpět na stavby

Vinařská 100dola s chrámem vína Valtice

Výrobní areál firmy CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., patří neodmyslitelně k tradiční valtické vinařské atmosféře. V návaznosti na původní lichtenštejnskou velkovýrobu vína vzniká v padesátých letech 20. století moderní vinařský závod v bezprostředním sousedství zámeckého parku. Místními i cykloturisty a turisty masivně využívaná spojnice historického náměstí Svobody a romantizující kolonády na Reistně směřující dále do Rakouska předurčuje prostor před závodem v návaznosti na historické rozšíření Vinařské ulice jako jedinečnou možnost pro využití širokou veřejností. Stavba „vinařské stodoly“, která slouží jako podniková prodejna a degustační středisko firmy, byla nominována na titul Stavba roku 2018.


Vnější vztahy stavby

Původní prostor před areálem, vymezený na straně jedné výraznou lineární hmotou výrobního a administrativního  provozu v tradičním tvarosloví a na straně druhé půvabnou srostlicí původních  sklepů,  v  současnosti z části přestavěných na objekty individuálního bydlení, penzionů či dalších drobných komerčních provozů, trpí značnou prostorovou i plošnou fragmentací.

Těžiště pomyslného náměstí tvoří zpevněná plocha vyvýšeného parkoviště, přecházející ve výrazném terénním zlomu v suchou retenční nádrž. Dominantní kovový plot s podezdívkou, oddělující pozemky závodu s technologickým zázemím historické čistírny odpadních vod od veřejných ploch, dále rozděluje jedinečnou prostorovou situaci. Hlavním prostorovým akcentem se tak stává nevelká budova původní závodní vrátnice, v současnosti sloužící mimo přístup do závodu  i jako sezonní prodej sudového vína či burčáku.

Návrh podnikové prodejny a degustačního sklepa firmy CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., plně respektuje jedinečnost místa i specifika Lednicko-valtického areálu. Stylizace do podoby vinařské stodoly umožňuje umístit prostorově i provozně náročnou funkci  do  tradičního  objemu hospodářského zázemí zámku, charakteristického horizontální hmotou s vertikálními akcenty vstupů a převýšené sedlové střechy ve sklonu v obvyklém místě. Umístění a orientace podnikové prodejny citlivým způsobem dotváří výše zmíněnou situaci a napravuje dotčená negativa, daná překotným historickým vývojem v druhé polovině 20. století.

Samotný předprostor závodu  je v návaznosti na „vinařské náměstí“ členěn do tří vzájemně provázaných funkčních celků. Směrem k městskému centru a zámeckému parku se areál otevírá přírodně-krajinářskou parkovou úpravou, která organicky přechází ve vlastní objem architektury, jak je pro Lednicko-valtický areál charakteristické. Dlážděná plocha vinařského  náměstí  ve  středu s výrazným  akcentem  fontány a vzrostlé zeleně, poskytující návštěvníkům, turistům a cyklistům potřebný stín i místo k odpočinku, přechází budovou historické vrátnice v nově vysázený vinohrad, který celý areál i okolní zástavbu přirozeně začleňuje do měkkého svahu  Reistny. Park, náměstí i vinohrad, byť v naprosté většině leží na pozemcích firmy CHÂTEAU   VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., jsou velkoryse poskytnuty k užití veřejnosti.

Architektonické řešení

„Vinařská stodola“ ve své nadzemní části nabízí stylizovanou podnikovou prodejnu s charakteristickými zděnými archivními vinnými boxy. Prostor otevřený do krovu umožňuje v interiéru vystavit celou řadu cenných historických fragmentů – například historický vinný lis ze zámeckého sklepa, který ve stávajících podmínkách, atakován vlhkosti, značně strádal. Podzemní část podnikové prodejny, přístupná po monumentálním barokizujícím točitém schodišti, je ve svém interiérovém vyznění historického režného zdiva věnována provozu degustačního sklepa a centrální rotundy s nezbytným zázemím pro podzemní i nadzemní část objektů. Lineární podzemní propojení se stávající budovou znovu objevuje vstup do křížového sklepa v tradičním historickém schématu mimo nutnost průchodu soudobými  skladovými a výrobními prostory závodu. Podniková prodejna jako „vinařská  stodola“  ve své  pokorné a konzervativní architektuře znovu objevuje ladnost tradičního tvarosloví i kompozičních principů a jedinečným způsobem tak vytváří půvabné místo, vyhledávané místními i turisty.

Realizace stavby

Přípravné bourací práce a výkopy stavební jámy začaly v říjnu roku 2015. Většina nově realizované budovy je  situována  pod  zemí, a proto to byly práce velice rozsáhlé. Zakládací podmínky byly dobré a založení stavby se uskutečnilo podle předpokladu na  klasické  betonové  pasy s konstrukční výztuží a osazením kotevní výztuže pro napojení suterénních stěn.

Svislé nosné konstrukce v podzemní části jsou z bednicích tvárnic vyplněných betonem a z monolitických betonových stěn. Obvodové podzemní zdivo je zateplené a opatřené hydroizolací z natavovaných asfaltových pasů. Nadzemní část budovy má nosné obvodové zdivo z keramických tvárnic s vloženými výztužnými železobetonovými sloupy. Část zdiva v 1.PP byla řešena jako zdivo režné z vybíraných použitých cihel, zejména pokud se jednalo o zdivo v rotundě, spojovací chodbě, rautové a degustační místnosti.

Kladečské plány pro pohledové režné zdivo byly vypracovány při realizaci stavby. Překlady otvorů byly řešeny jako monolitické betonové, případně cihelné zaklenuté. Svislé dělicí konstrukce tvoří zdivo z keramických příčkovek. V tzv. galerii vína, v současnosti už nazývané vžitým názvem vinařská stodola, byly vyzděny vinné boxy z použitých plných cihel, podobně se pracovalo s režným zdivem kolem hlavního schodiště, které má zděné zábradlí. V tomto případě byl kladen důraz na pečlivost provedení podle kladečského výkresu, vazba stěny zábradlí byla navržena s mezerami, aby tvořila částečně průhlednou krajku kolem schodiště.

Zastropení vnitřních prostor objektu bylo realizováno jako monolitické stropní desky, zčásti vodorovné, zčásti jako cihelná klenebná konstrukce vetknutá do suterénního zdiva se zpevněným zásypem. Zastropení rotundy je řešeno jako klasická zděná kupole tloušťky 300 mm s kruhovým prosvětlovacím otvorem ve vrcholu. Podlahy jsou zhotoveny z těžkých plovoucích desek ukládaných na kročejovou nebo tepelnou izolaci. Nášlapná vrstva je z ruční cihelné dlažby položené podle kladečských plánů. Formáty dlaždic se vyráběly na míru podle klasických rozměrů cihel. Je jimi vydlážděna převážná část podlahových ploch. Doplňkovým formátem dlaždic jsou pak bordury s rozměry dlažeb cihly „na kant“. Zcela unikátní jsou dlaždice vyrobené a použité na nášlapy hlavního schodiště. Segmentové tvary nášlapů přesahují u svého vnějšího obvodu běžnou šířku formátu dlaždic, proto bylo vyrobeno patřičné množství prodloužených formátů. Výsledkem jsou obklady schodišťových stupňů pouze s radiálními spárami. Celoplošně je keramická dlažba chráněna bezbarvou impregnací. Hlavní schodiště v budově je jednoramenné točité, monolitické z vyztuženého betonu, s obkladem stupnic a podstupnic cihlovou dlažbou. Vertikální komunikace je doplněna o výtah, ukrytý ve středním cihelném tubusu schodiště. Interiér kabiny výtahu je převážně z dubového obkladu. Nedílnou součást interiéru tvoří otevřený krov nadzemní části budovy. Je tvořen dřevěnou tesařskou konstrukcí hambálkové soustavy, provedené dvouplášťově s nadkrokevní tepelnou izolací. Střešní krytina má šupinkovou skladbu z keramických tašek typu bobrovka.

Truhlářské výrobky  v  budově a jejich konečný výraz je podřízen celkovému duchu a měřítku stavby. Výraz stavby doplňují velké sestavy dubových okenic, které jsou odkazem na klasická vrata od stodoly.  Nejde  pouze o estetický prvek, mají výrazný podíl na odstínění a zabránění přehřívání vnitřního prostoru podnikové prodejny. Dubové dřevo je pak dále užito na výplně velkých výkladců v obvodovém zdivu nadzemní části domu, na konstrukci vnitřních dveří, dělicích konstrukcí a interiérového vybavení prodejních barů,  stolů a židlí v degustačních prostorách pod prodejnou.

Osvětlení vnitřních prostor je zajištěno jednak přirozeně díky velkým výkladcům ve fasádách nebo proskleným okulem nad kupolí rotundy, jednak sestavou svítidel umělého osvětlení. Osvětlení je navrženo tak, aby se dala měnit vnitřní atmosféra prostor podle dějů, které v nich probíhají – od slavnostního nasvětlení až po běžné provozní světlo.

V nadzemní části budovy jsou pod krovem zavěšeny instalační lišty vybavené směrovými svítidly, jež zajišťují základní osvětlení provozu prodejny. Doplňkovým zdrojem světla jsou boxy na víno. Osvětlení je v nich navrženo tak, aby byly nasvětleny nabízené lahve vína. Vzniká příjemný aktivní světelný prvek, prstenec nasvětlených vinných boxů po obvodu prodejního prostoru. Podzemní degustační a reprezentativní prostory jsou nasvíceny přímo stropními svítidly a originálními, na zakázku vyrobenými kruhovými lustry. Světelná pohoda je doplněna nepřímým nasvětlením stěn a kleneb soustavou zemních svítidel. Na schodiště a část centrální rotundy jsou nasměrována světla zabudovaná do zdiva osvětlující plochy schodišťových stupňů a podlahu.

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby vycházelo zejména z požadavků na případnou evakuaci velkého množství osob, které rozsáhlé podzemní prostory pojmou. Díky stavbě na poměrně velkém pozemku s možností budovu volně umístit je řešen unik osob ve třech základních směrech. První možností je napojení  na již existující systém únikových cest ve výrobním areálu  firmy, na který navazuje podzemní část propojovacího tunelu. Druhou možností úniku části návštěvníků je výstup po hlavním schodišti  do prostor  podnikové  prodejny a dále dveřmi ve výkladcích do volného prostoru nově vybudovaného vinařského náměstí. Třetí úniková cesta vede z podzemních prostor po krátkém vyrovnávacím schodišti přímo na volný terén přiléhající k východní fasádě vinařské stodoly.  Orientační a bezpečnostní nouzové osvětlení je instalováno v podobě svítidel s piktogramy a označením směru úniku s vlastním zdrojem, který zajišťuje trvalý chod osvětlení po dobu jedné hodiny od výpadku elektrické energie.

Technické instalace

Technické instalace jsou velmi kvalitní, zařizovací předměty určené pro návštěvníky vinařské stodoly byly vybírány s přihlédnutím k soudobému designu. V sortimentu prodávaných výrobků je i sudové víno stáčené zákazníkům na místě do lahví. Pro tyto účely byl vybudován prostor s tanky na víno přiléhající k návštěvnickým podzemním prostorám. Víno se pak dopravuje vínovody k výčepu v prodejní části. Součástí dispozice je i malá kuchyně s navrženým vybavením pro přípravu občerstvení při řízených degustacích vína a jiných společenských akcích probíhajících v komplexu.

Velká pozornost byla věnována vytvoření interiérové pohody nejen po stránce estetické, ale i stavebně fyzikální. Vytápění budovy je provedeno jako kombinace podlahového  vytápění v nadzemní části a vytápění teplým vzduchem je distribuovaným vzduchotechnickým potrubím. Rozmístění a zpracování jeho koncového vyústění bylo koordinováno se stavebními výkresy a vznikly originální vyústky promyšleně zakomponované do interiéru budovy. V degustačních prostorách se zaklenutými stropy to jsou otvory velikosti formátu cihly vynechané v klenbě v pravidelném rastru. Ve valbě klenby se tak v pohledu do degustačních sálů objevuje přerušovaná linie výfukových a nasávacích vyústek VZT, které nejsou na první pohled nijak výrazné a tvoří součást skladebného rastru cihelných kleneb.

Zámečnickým atypickým výrobkem jsou také vyústky v podstupnicích schodišť propojujících centrální rotundu s kruhovou obchozí chodbou. Všechny atypy byly konzultovány a navrženy ve spolupráci s projektantem VZT tak, aby byly plně  funkční, zároveň však aby se staly součástí  celkové kompozice a tvořily promyšlený technický detail v interiéru. Zdrojem tepla pro otopné soustavy je tepelné čerpadlo, umístěné ve vnitřním areálu firmy. Přívod čerstvého vzduchu a odvod použitého vzduchu do soustavy vzduchotechnických jednotek je zajištěn přes anglický dvorek s atypickou zámečnicky vyráběnou mříží, umístěný v ploše zeleně v rámci terénních a povrchových úprav okolí stavby.

Silnoproudé elektroinstalace jsou v budově navrženy podle příslušných předpisů, umístěných zařízení a požadavků uživatele tak, aby naplňovaly nároky na bezpečný a plně funkční provoz. Stavební objekt a jeho hlavní rozvaděč je připojen na areálový rozvod nízkého napětí. Kabelové trasy řeší základní rozvod elektrické energie k navrženým přístrojům, světelné instalaci a k zásuvkovým obvodům pro připojení standardních spotřebičů. Dále je samostatně řešeno napájení  zdrojů  ústředního topení, napájení zdravotechnických zařízení a vzduchotechnických jednotek i ventilátorů, přístrojů měření a regulace, výtahu, venkovní fontány, čerpadel a filtrace venkovního jezírka s umělým potokem a rovněž napojení slaboproudých zařízení systému elektronické zabezpečovací signalizace a bezpečnostního kamerového systému. Budova je vybavena bleskosvodnou soustavou a uzemněním v podobě základového zemniče z páskové pozinkované oceli (zemnicí soustavy uložené v základech stavby).

Budova je vybavena základní audiotechnikou. Koncepce řešení ozvučení je navržena tak, aby optimálně vyhovovala provozu obchodního a restauračního zařízení. Tento systém slouží pouze pro distribuci podkresového zvuku. Neexistoval požadavek na produkční ozvučení. Klade se důraz jak na srozumitelnost mluveného slova, tak i na reprodukci hudebního signálu v co nejširším přenášeném frekvenčním pásmu.

Návrh elektroakustického systému je otevřený, tzn. umožňuje budoucí bezproblémové rozšiřování, či náhradu prvků v instalaci za novější nebo parametrově lépe vyhovující aktuálním provozním potřebám. Z hlediska plánovaného využití prostoru je navržen systém plošného rozmístění reproboxů pro rovnoměrné pokrytí celé plochy dotčených místností. Reproduktory jsou umístěny na stěnách, kotevních prvcích na terase a v případě hygienického zařízení ve stropním podhledu. Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti jednotlivých reproboxů byl navržen rozvod nízkofrekvenčního zvukového signálu 100V systémem s pasivními reproboxy a výkonovými zesilovači. Pracoviště obsluhy bude vybaveno zdrojem signálu na bázi multifunkčního přehrávače všech současných běžných zvukových formátů a zároveň externím vstupem pro vlastní mobilní přehrávací zařízení. Tento provozní soubor neřeší žádné mikrofonní vybavení. Řízení a obsluha celého systému bude možná i z mobilních přístrojů prostřednictvím Wi-Fi. Zároveň bude možno z tohoto zařízení ovládat provoz a doprovodné akustické efekty spojené s provozem fontány na terase.

Závěr

Na jaře roku 2017 byla budova částečně uvedena do provozu, průběžně se upravuje její okolí a přilehlé obslužné plochy, které souvisejí s prostorem před areálem firmy. Stavebník zaznamenal nárůst počtu návštěvníků oproti původní podnikové prodejně umístěné v rámci výrobního závodu a pozitivní reakce na tento nově vzniklý vnitřní i venkovní prostor určený pro veřejnost.

Základní údaje o stavbě
Stavebník: CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice a.s.
Návrh: M2AI.COM s.r.o., arch21, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Jiří Marek,Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., M2AI.COM s.r.o.
Zhotovitel: JS-abacus s.r.o.
Doba výstavby: 10/2015–03/2017
Základní údaje o stavbě
Stavebník: CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice a.s.
Návrh: M2AI.COM s.r.o., arch21, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Jiří Marek,Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., M2AI.COM s.r.o.
Zhotovitel: JS-abacus s.r.o.
Doba výstavby: 10/2015–03/2017