Zpět na informační servis

VI. díl: Informační centrum ČKAIT zahájilo svou činnost v roce 1998

24. května 2012
Text redakce

Do působnosti Komory patří podle autorizačního zákona vedle zabezpečení procesu autorizace také péče o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob, podpora odborného vzdělávání a napomáhání šíření odborných informací. K povinnostem autorizovaných osob náleží další odborné vzdělávání a sledování vývoje ve své profesi i informací nezbytných pro správný výkon činnosti. Představenstvo Komory se otázkami ediční a informační činnosti zabývalo od roku 1993; intenzivně pak v letech 1996-1997. Výsledkem úvah, názorů a diskuzí bylo zřízení Informačního centra ČKAIT.

Při formulování náplně Informačního centra ČKAIT a jeho působení bylo třeba vzít v úvahu jak specifika stavebních oborů, tak historický vývoj a souvislosti. Byl to především předseda Komory Ing. Václav Mach a ekonomický mandatář Komory, Ing. Vladimír Blažek, kteří výrazně přispěli k přípravě projektu a programu činnosti Informačního centra ČKAIT jak v jeho počátcích, tak v pozdějším rozvoji a formulaci nových zadání a úkolů.