Zpět na stavby

Úspory tepla při komplexním zateplení panelových domů v Orlové (1996 - 2007)

Bytové družstvo (BD) v Orlové od roku 1996 systematicky realizuje u domů postavených panelovou technologií stavebně technická opatření ke snižování spotřeby tepla pro vytápění i ohřev TV pro 3300 bytů. Postupně realizuje solární před- ohřev studené vody určené k výrobě TV, v provozu už je 9 solárních soustav s 477 m2 kolektorové plochy. Cílem je postupně realizovat 1,5 m2 solární plochy pro každý byt ve vlastnictví BD.

Autor:V roce 1995-1996 bylo provedeno jako první energetické opatření v domech BD osazení termostatických ventilů a tlakové vyvážení otopných soustav všech 3300 bytů. V letech 1996-1999 pak bylo v rámci sanace panelových vad zatepleno bez úvěrů prvních 18 vchodů. Byla ponechána původní okna. Postupně došlo u všech domů k výměně všech kovových oken chodeb a sklepů s jednoduchým zasklením za okna plastová s dvojskly. Byla zmenšena zasklená plocha oken chodeb a některá sklepní okna byla zrušena.
V roce 1998 byly u prvního domu typu OP 1.11 bez zateplení obvodového pláště zaskleny lodžie. Došlo k poklesu roční spotřeby tepla o 161 GJ (21,4 %) a měrná spotřeba klesla na hodnotu 0,31 GJ/ m2/rok. To odstartovalo zájem o hromadné zasklívání lodžií a v současné době je zaskleno celkem 1850 lodžií. Některé lodžie se pomocí ocelové konstrukce rozšířily na 1,6 m, což energetický efekt úspor v důsledku větší vzduchové mezery ještě zlepší (solární efekt hlavně v zimě).
Od roku 2001 jsou zde pro komplexní opravy domů intenzivně vy- užívány úvěry z programu Panel. Kromě zateplení obvodových plášťů a výměny oken se důsledně zateplují střešní konstrukce domů a strojovny výtahů. Mění se vstupní dveře domů, budují zádveří a zateplují podhledy ve vstupech. Provádějí se rekonstrukce bytových jader a izolace potrubí cirkulace TV. V každém domě je v rámci revitalizace provedena úplná modernizace výtahu s cílem snížit potřebný příkon pohonu stroje. Na chodbách jsou úspory proudu na osvětlení řešeny pohybovými čidly bez nutnosti svítit ve čtyřech až osmi patrech současně.

Orlová, letecký pohled
¤ Orlova, letecky pohled

Koncem roku 2007 zde bylo celkovými náklady 873 milionů korun revitalizováno 93,7 % bytového fondu.
Cena tepla na patě domu byla v roce 2007 o 175,90 Kč/GJ vyšší než v roce 1996 (nárůst +98,5 %). V důsledku realizovaných opatření klesla roční spotřeba tepla na vytápění tak, že náklady na vytápění klesly o 32,75 Kč/m2/rok.
Při průměrné spotřebě tepla 3300 bytů v roce 2007 - 0,245/GJ/m2/ rok měl nejhorší dům č. p. 783 (typ G 57) měrnou spotřebu tepla 0,42 GJ/m2/rok a náklady 153 Kč/m2/rok. Nejlepší výsledek byl u domu č. p. 1276 (typ OP 1.11) s měrnou spotřebou 0,16 GJ/m2/rok a náklady 60 Kč/m2/rok.
V roce 2007 stála celoroční dodávka tepla pro vytápění 3300 bytů 17 839 934 Kč a náklady na dodávku TV celkem 20 332 394 Kč. Při očekávaném růstu cen tepla i studené vody se ukazuje, že snižování nákladů na ohřev TV vyžaduje stejně aktuální řešení, jako se věnovalo zateplování domů.

Rok Roční spotřeba v GJ Úspora tepla v GJ Úspora tepla v % Cena v Kč/GJ na patě domu Roční úspora v Kč
1996 141 314 - - 178,59 -
1997 116 221 25 093 17,80 218,17 5 474 540
1998 100 216 41 098 29,10 288,74 11 866 636
1999 86 464 54 850 38,80 320,00 17 552 320
2000 71 054 70 260 49,70 350,32 24 591 000
2001 83 399 57 915 41,00 340,43 19 691 000
2002 74 416 66 898 47,30 310,02 20 738 380
2003 72 086 70 228 49,70 309,67 21 747 504
2004 64 167 77 147 54,60 324,93 25 067 374
2005 62 418 78 896 55,83 331,19 26 129 566
2006 54 273 87 041 61,59 340,56 29 642 682
2007 50 567 90 747 64,22 354,49 32 168 904
Celkem 234 669 906
¤ Tab. 1. Vyvoj spotřeby tepla od roku 1996-2007

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
*Cena Kč/GJ 178,59 218,17 288,74 320,0 350,32 340,43 310,02 309,67 324,93 331,19 340,56 354,49
Spotřeba GJ/m2/rok 0,68 0,56 0,48 0,42 0,345 0,405 0,362 0,350 0,310 0,303 0,264 0,245
Náklady na vytápění Kč/m2/rok 121,44 122,17 138,59 134,40 120,86 137,87 112,22 108,38 100,73 100,35 89,90 88,69
¤ Tab. 2. Měrne spotřeby a naklady na vytapěni za předchozich deset let - při otapěne podlahove ploše všech 3300 bytů, ktera je 205 676 m2; *cena s DPH na patě domu


Využití finančních úspor z tepla na splácení úvěrů použitých na revitalizaci panelových domů
Bytové družstvo Orlová dosud investovalo 873 miliony na revitalizaci 3300 bytů. Z této částky tvoří úvěry 613 milionů Kč. Úspory z tepla, které byly postupně převáděny do fondu oprav, představují za deset let 234 miliony korun.
Výhodnost úvěrů se projevila v postupném růstu rozsahu provedené revitalizace domů, a tím i růstu průměrného úvěru na 1 m2 obytné plochy (tab. 3).
Program Panel dával do konce roku 2006 při úrokových sazbách bank pod 5 % neopakovatelnou možnost výhodné půjčky peněz na patnáct let. Čistý úrok (po odečtení 4% státní dotace) činil u programu Panel 0,5-0,9 %. Znamenalo to z 1 milionu korun 5000-9000 Kč ročně a k tomu státní záruku za 75 % tohoto úvěru. Po využití příležitosti půjčit si také na opravy vnitřních prostor svých domů přesáhly úvěry na komplexní revitalizaci domů 4500 Kč/m2 obytné plochy.
Při maximálním úvěru 4500 Kč/m2 se splátkou patnáct let a 500 Kč/m2 vlastních prostředků lze na opravu bytu o ploše 60 m2 použít až 300 000 Kč. Roční splátka patnáctiletého úvěru 4500 Kč/m2 obytné plochy je 300 Kč/m2/rok. Úroky a poplatky bankám za vedení účtu činí z této sumy 24 Kč/m2/rok. Pro financování běžného provozu domu má družstvo předepsánu tvorbu 48 Kč/m2/rok. Celková potřebná roční tvorba fondu oprav na patnáctileté splácení úvěru a provoz domu potom vychází 372 Kč/m2/rok, tj. 31 Kč/m2/měsíc. Pro byt o velikosti 60 m2 je potřebná měsíční tvorba fondu oprav 1860 Kč.
Aby tato výše tvorby fondu oprav byla sociálně únosná, převádí BD postupně od roku 1997 veškeré úspory z tepla do fondu oprav formou snižování záloh na topení.
O tyto prostředky narostla postupně tvorba fondu oprav. Její celková výše činila v roce 2007 přes 74 miliony korun pro 3300 bytů. Minimální výši tvorby fondu oprav pro celé BD stanovuje jeho představenstvo a pro rok 2007 byla 27 Kč/m2/měsíc. Vlastní úspory z tepla ve fondu oprav jsou 13 Kč/m2/měsíc, což je 41,9 % z celkové výše měsíční tvorby FO (31 Kč/m2/měsíc). Skutečná čistá platba do fondu oprav, která zatěžuje rozpočet nájemníků, je potom 18,00 Kč/m2/měsíc.
Z příkladu Bytového družstva v Orlové je patrné, že program Panel lze používat i na revitalizaci vnitřních částí domu, využívání energie obnovitelných zdrojů, a zajistit tak v panelových domech moderní bydlení na dalších čtyřicet let, při sociálně únosném finančním zatížení družstevníků.

Rok Kč/m2 Kč/byt %
2001 1863 136 111 100
2002 2105 129 252 113
2003 2486 157 481 133
2004 3015 192 307 162
2005 3300 212 572 177
2006 4357 290 147 234
2007 5347 338 154 248
¤ Tab. 3. Růst průměrneho uvěru na 1m2 obytne plochy

Dům typu BP 70 po komplexní revitalizaci
¤ Dům typu BP 70 po komplexni revitalizaci (nova bytova jadra, průchozi vytah o nosnosti 525 kg pro 6 osob, nova elektroinstalace, rozšiřene lodžie, digitalni zvonky)

Výsledky solárního systému o ploše 113 m2 pro předohřev teplé vody pro 72 bytů za rok 2007
Solární systém se skládá ze 45 kolektorů o ploše 113 m2 a byl uveden do provozu v prosinci 2006. Součástí systému je akumulační zásobník 5,5 m3 na akumulaci získané solární tepelné energie a výměník o objemu 2 m3 na přípravu TV. Teplá voda z tohoto výměníku je v případě potřeby ohřívána v deskovém výměníku objektové předávací stanice teplem z ČEZ-EDĚ.
Tento solární systém vykázal za rok 2007 zisk 354 GJ, což je 3,13 GJ na m2/rok nebo 870 kWh/rok. V současné době není v České republice vyhlášen dotační program pro využití solárního tepla. Fotovoltaika se zisky do 180 kWh/m2/rok má vysokou pořizovací cenu a střechy panelových domů jsou pro docílení energetických zisků srovnatelných s tepelnými zisky solárních systémů příliš malé.

Měsíc Energetický zisk GJ Množství ohřáté vody m3 Spotřeba oběhových čerpadel v kWh Solární zisk GJ/m3 Dodávka tepla OPSS GJ Ohřev OPSS + solár GJ Ener. podíl soláru TUV v %
leden 1,6 91 25,0 0,02 70 71,6 2,2
únor 11 252 66,2 0,04 57 68,0 16,2
březen 36,2 303 155,8 0,12 59 95,2 38,0
duben 53,5 275 217,6 0,19 48 101,5 52,7
květen 44,1 232 200,8 0,19 41 85,1 51,8
červen 42 213 197,1 0,20 34 76,0 55,3
červenec 50,9 239 239,6 0,21 27 77,9 65,3
srpen 49,3 221 220,0 0,22 28 77,3 63,8
září 35,1 262 161,9 0,13 43 78,1 44,9
říjen 15,8 241 92,6 0,07 54 69,8 22,6
listopad 8,7 267 67,0 0,03 63 71,7 13,0
prosinec 6,2 302 58,1 0,03 63 69,2 8,9
Celkem 354 2 898 1 702 0,12 587 941,4 37,6
¤ Tab. 4. Vysledky solarniho systemu za rok 2007

Cena 1 GJ tepla v Kč Vlastní náklady BD 2 100 000 Kč Celkové náklady s dotací 3 100 000 Kč Roční úspora v Kč
350 17,1 roku 25,0 roku 123 900
450 13,2 roku 19,5 roku 159 300
550 10,8 roku 16,0 roku 194 700
700 8,5 roku 12,5 roku 247 800

¤ Tab. 5. Ekonomicka navratnost investic do solaru při ročnim zisku 354 GJ

Detail rozšířené lodžie u domu typu BP 70
¤ Detail rozšiřene lodžie u domu typu BP 70