Zpět na informační servis

Ukončení platnosti průkazů zvláštní způsobilosti - boj o existenci komor

11. března 2012
Text redakce

Zákon č. 360/1 992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), mimo jiné upravil vznik, pravomoci a působnost České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), způsob a podmínky udělování autorizace, postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tento zákon stanovil, že vybrané činnosti ve výstavbě, kterými jsou podle stavebního zákona projektová činnost a vedení realizace staveb, mohou nadále vykonávat pouze fyzické osoby, které získají oprávnění k výkonu těchto činností - autorizaci.

Tím vznikla ve stavebnictví zcela nová situace. V minulosti zajišťovaly projektování a provádění staveb socialistické podniky specializované na určité druhy staveb, které za tuto činnost nesly kolektivní odpovědnost. Novela stavebního zákona v roce 1992 přenesla odpovědnost na fyzické osoby, jež pro výkon činnosti musí být autorizovány v příslušných oborech odpovídajících projektované nebo realizované stavbě.
Autorizační zákon vzbudil hned v počátku jeho platnosti mezi projektanty a stavbyvedoucími rozruch. V původních státních a družstevních socialistických projektových ústavech a prováděcích podnicích mělo být alespoň 75 % pracovníků s tzv. průkazem zvláštní způsobilosti. Tyto průkazy byly vydávány podle vyhlášky z roku 1983 na základě úspěšného provedení zkoušky. Zvláštní způsobilost měla být ověřována u osob pověřených vedoucími funkcemi ve výrobních a hospodářských jednotkách podniků.
Proto v první etapě dostali průkaz zvláštní způsobilosti podle tehdejší nomenklatury nejprve ředitelé, jejich náměstci, vedoucí odborů, samostatných oddělení, hlavní inženýři projektů, hlavní a vedoucí projektanti a vedoucí referenti investiční výstavby státních podniků a úřadů. Průkazy měly platit pět let od jejich vydání. Poté se měli držitelé průkazů povinně zúčastnit doplňkového školení, kterými byly pověřeny orgány ústřední zprávy nebo jimi pověřené organizace. Tak v letech 1981-1992 získalo, podle různých odhadů, průkazy zvláštní způsobilosti 80-100 tisíc osob. Ústřední evidence všech vydaných průkazů nebyla nikdy vedena.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 13:22
Tracy is unable to log error.