Zpět na stavby

Tunelový komplex Blanka: aktuality z výstavby, červenec 2012

26. srpna 2012
Jakub Karlíček

Výstavba Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka, známého také pod názvem Tunelový komplex Blanka, začala v roce 2007 na staveništích Troja a Letná. Soubor tří na sebe navazujících staveb s evidenčními čísly 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka, 0080 Prašný most - Špejchar a 9515 Myslbekova - Prašný most - doplňuje ještě samostatná investiční akce, stavba s evidenčním číslem 0065 Strahovský tunel, 2. stavba. Ta zahrnuje dostavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka a úsek hloubených tunelů mezi portálem v křižovatce a technologickým centrem TGC1, které je již součástí stavby 9515.


Nejprve byly zahájeny práce na stavbě 0079, byly hloubeny stavební jámy Troja a Letná. Z trojské strany byla v září 2007 zahájena ražba 2,2 km dlouhého raženého úseku, zahrnujícího také ražené technologické centrum včetně rozsáhlé strojovny vzduchotechniky. V červenci 2009 začala protiražba z Letné; v té době již probíhaly také práce na staveništích Hradčanská, Prašný most a Myslbekova, odkud byla v říjnu 2009 zahájena ražba druhého raženého úseku. V dubnu 2005 započala v předstihu výstavba MÚK Malovanka, včetně portálového objektu tunelu.

V prostorově a dopravně velmi exponovaném území mezi tramvajovou smyčkou Špejchar a křižovatkou Prašný most se hloubené tunely budovaly tzv. modifikovanou milánskou metodou. Po vytěžení mělké jámy byly vybudovány podzemní konstrukční stěny a stropní deska, nad níž byly obnoveny inženýrské sítě, byl upraven povrch a následně obnoven provoz. Pod ochranou stropní desky byl pak čelně vytěžen profil tunelu a byla vybudována spodní rozpěrná deska. Obdobným způsobem se budovaly i tunely v prostoru Patočkovy ulice Značná část konstrukce tunelu je umístěna do stavební jámy hloubené z povrchu. Vzhledem k nebývalému rozsahu odkryvu (místy více než 25 metrů) tak stavba tunelu představovala jedinečnou příležitost pro archeology - mohli zachytit stopy osídlení sahající až do starší doby kamenné. Od října 2008 se při výstavbě prováděl záchranný archeologický průzkum, vedený Archeologickým ústavem AV ČR v Praze a firmami Archaia a Prospecto. Byla učiněna řada významných nálezů, z nichž ten nejdůležitější až v dubnu 2011. Severně od ulice U Prašného mostu a barokního bastionu XIV bylo objeveno dosud neznámé pohřebiště, celkem bylo prozkoumáno 77 kostrových hrobů se 78 nebožtíky, z nichž nejméně 29 patřilo dětem včetně kojenců. Na základě nálezů šperků a keramiky je možné toto pohřebiště datovat do sklonku 9. století až první poloviny 10. století. Svůj otisk v krajině severně od Pražského hradu zanechalo i období novověké. Stavba tunelu Blanka ve staveništích Prašný most a Myslbekova se bezprostředně dotýká severního pásma barokního opevnění Prahy. V rámci výstavby se revitalizuje prostor pod bastiony a vytvářejí se v dříve nepřístupných lokalitách nové parkové plochy pro veřejnost.

Od července 2010 se realizuje také výstavba nového sdruženého mostu přes Vltavu mezi Holešovicemi a Trojou, kde bude stavba ústit do křižovatky Troja na Městském okruhu. Most bude po svém dokončení nejširší v Praze a bude sloužit pro vedení 2 x 2 jízdních pruhů pro automobilovou dopravu. Doplní je stezky pro cyklisty, chodníky a především střední tramvajové těleso. Po převedení dopravy na nový most bude po 33 letech (!) zrušeno mostní provizorium z roku 1981, lidově zvané Rámusák.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2012)