Zpět na stavby

Truck Park D5, Králův Dvůr

27. ledna 2011
Karel Frontz

Nárůst a rozvoj automobilové nákladní dopravy zejména po vstupu ČR do Evropské unie s sebou přináší požadavky na komplexní zajištění služeb pro dálkovou kamionovou dopravu v souladu s novými a měnícími se právními předpisy. Záměrem stavby je zřízení parkoviště pro nákladní automobily, stanoviště pro kempinkové automobily a dále výstavba dvou budov - hlavního objektu a portálové myčky kamionů a souprav.

Autor:Tempo růstu počtu nákladních vozidel v ČR (viz tabulka) a hlavně intenzita nákladní automobilové dopravy vedla mnohé subjekty, ať již státní nebo soukromé, k úvahám, jak zajistit potřebné zázemí nejen pro vlastní dopravní prostředky, ale zejména pro obsluhu vozů - v souladu s novými právními předpisy, řešícími odstavování vozidel z důvodů režimu jízdy a odpočinku řidičů.

2000 2003 2004 2005 2006 2007
ČR 275.617 340.094 371.437 415.101 468.282 533.916

¤ Růst počtu nákladních vozidel v ČR. Zdroj: Eurostat.

Investiční záměr

Začátkem roku 2007 byla naše projektová kancelář oslovena v rámci účasti ve výběrovém řízení na investiční záměr vybudování Truck Parku D5, Králův Dvůr na pozemcích nedaleko Berouna na dálničním tahu D5. Soukromý investor měl předjednánu koupi několika pozemků v katastrálním území Popovice u Berouna a Počáply. Investiční záměr zahrnoval vybudování souboru objektů sloužících k zajištění služeb pro dálkovou kamionovou přepravu - zejména funkce stravování, ubytování, využití samostatného sociálního zařízení se sprchou a prádelny, čerpání pohonných hmot, parkování kamionů na hlídaném osvětleném parkovišti a mytí kamionů a souprav.
Ve spolupráci s architekty a dopravními experty byla zvolena koncepce minimalizace nároků na dopravní napojení celého areálu a soustředění objektů dle jednotlivých funkcí do maximálně dvou samostatných budov. Tím bylo investorovi umožněno zmenšit rozsah pozemků potřebných k realizaci záměru o problematickou severní část, jejíž koupí se již investor následně nemusel zabývat.
Při maximální snaze o kompaktnost a provozní přehlednost řešení byl zajištěn také požadavek investora na nutnost rozdělit výstavbu do požadovaných etap. Celkové řešení zejména dopravní koncepce a koncepce dopravy v klidu bylo podřízeno deklarovanému důrazu na kubaturu zemních prací a investiční náročnost úpravy základní nivelety objektů a parkovacích ploch.
Připojení areálu bylo navrženo v souladu s územním plánem z malé okružní křižovatky vybudované v prostoru napojení dálniční rampy ze směru Praha-Plzeň na silnici Králův Dvůr-Popovice. Kromě tří základních větví se uvažuje o vybudování dalších dvou, a to na přilehlé pozemky podél komunikace Králův Dvůr-Popovice.
Nově navržený paprsek okružní křižovatky zpřístupní lokalitu Truck Parku pomocí dvoupruhové obousměrné komunikace, jejíž trasa bude v podstatě sledovat dálniční rampu a bude vedena po násypovém tělese, které bude z jedné strany opřeno o těleso dálniční rampy. Přístupová komunikace bude v trase rozšířena ve vazbě na poloměry směrových oblouků a v nájezdu do areálu rozšířena tak, aby bylo možné bezkolizní rozdělení pruhů k čerpací stanici, parkovišti osobních i kempinkových vozů i přímo na parkovací plochu kamionů. Základní funkci areálu - krátkodobé a střednědobé parkování tranzitní nákladní automobilové dopravy s kapacitou parkoviště cca 150 souprav nákladních automobilů s návěsy nebo přívěsy a celkem 10 stanovišť pro kempinkové automobily - plní rozsáhlá plocha parkoviště v jižní části pozemků podél dálnice s nezbytným oddělením pásu zeleně a pohledovou bariérou.
Na ploše vedle výjezdové komunikace, v zálivu u jejího okraje směrem k dálnici, bude vytvořena lehká konstrukce s lávkou ve výši horní úrovně plachet kamionů umožňující v zimním období řidičům odstranění námrazy.

Situace širších vztahů
¤ Situace širších vztahů

Situace - zákres do ortofotomapy
¤ Situace - zákres do ortofotomapy

Projektová dokumentace

S výše popsaným záměrem se nám podařilo ve výběrovém řízení uspět a po dořešení smluvních vztahů jsme mohli začít s projektovou přípravou - dokumentací pro územní rozhodnutí (DUR) a následně dokumentací pro stavební povolení (DSP). Návrh měl úspěch i na Ministerstvu dopravy ČR, neboť se v tu chvíli jednalo o jeden z mála právě se rozbíhajících projektů, které by mohly řešit každý rok se opakující problémy s odstavenými kamiony na příjezdových i odjezdových komunikacích k čerpacím stanicím a na nízkokapacitních parkovacích plochách tamtéž a problémy s chybějícím nezbytným zázemím pro řidiče kamionů.
V souběhu se započatými projektovými pracemi jsme zahájili zpracování oznámení EIA a za součinnosti investora bylo také řešeno vyjmutí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Výkresová část dokumentace byla zhotovena za pomocí programu Revit Architecture. Jedná se o pokročilý nástroj pro navrhování staveb, který používáme již řadu let a velmi dobře se osvědčil.

Příjezd k hlavní budově, vizualizace
¤ Příjezd k hlavní budově, vizualizace

Hlavní budova, odbavení, restaurace, ubytování, vizualizace
¤ Hlavní budova, odbavení, restaurace, ubytování, vizualizace

Stavebně-technické řešení

Stavební pozemek, na kterém se uvažuje o realizaci stavby, byl vybrán tak, aby na vhodném, dobře dostupném a z přilehlé dálniční komunikace dobře viditelném místě zajistil komplexní služby pro dálkovou kamionovou dopravu a aby zároveň splňoval požadavky územního plánu, kde je určen jako průmyslová zóna.

Hlavní budova
Navrhovaná hlavní budova s veškerým zázemím, tvořící centrální objekt areálu, bude zajišťovat široké spektrum služeb. Předpokládá se využívání stavby zaměstnanci a zejména řidiči nákladních kamionů, kteří budou v areálu dlouhodobě či krátkodobě parkovat.
Objekt umožní požadovanou koncentraci potřebných funkcí v co nejjednodušším a nejkompaktnějším objemu, který kromě funkčních požadavků plní i funkci lehce zapamatovatelného a výrazného poutače. Tohoto cíle je dosaženo koncepcí dvouúrovňového objektu vytvořeného do kříže přeloženými objemy.

Hlavní budova, pohled od přemostění D5, vizualizace
¤ Hlavní budova, pohled od přemostění D5, vizualizace

Hlavní budova, pohled od myčky, vizualizace
¤ Hlavní budova, pohled od myčky, vizualizace

Budova myčky
Navrhovaná budova myčky bude sloužit primárně pro automatické mytí nákladních automobilů. Tomu budou uzpůsobena i mycí zařízení a technologie. Myčka bude v podélném směru přepažena stěnou, která bude rozdělovat celou stavbu na dvě části:
- předmytí a mytí;
- servisní, technologickou, prodejní a administrativní (v halové vestavbě).

Ve druhé části bude situována prodejna nepotravinářského zboží (fanshop), technologická místnost včetně skladu chemických látek pro mycí technologii, pneuservis a kanceláře. Celá tato část je řešena jako vestavba do ocelové halové konstrukce a je dvoupodlažní. Jedná se o stavbu čistě účelovou, a proto byla většina architektonických prvků ovlivněna funkčním řešením stavby. Celá budova myčky bude působit velice jednoduše. Jedná se o stavbu halového charakteru. Budova má obdélníkový půdorys o rozměrech 52,5x19,5 m. Sedlovou střechu s mírným spádem kryjí nízké atiky, které dosahují výšky 7,69 m od podlahy 1. NP (přibližně na úrovni okolního upraveného terénu). Velké fasádní plochy budou částečně rozbity četnými okenními a dveřními otvory, které budou proskleny čirým sklem. Na budově budou osazeny reklamní a informační prvky. Prosvětlení interiéru myčky budou zajišťovat průsvitné panely či světlíky umístěné na střeše. Podélný charakter stavby je zvýrazněn fasádními panely s podélnými spárami.

Hlavní budova, pohled od Počápel, vizualizace
¤ Hlavní budova, pohled od Počápel, vizualizace

Hlavní budova v náhledu od D5, vizualizace
¤ Hlavní budova v náhledu od D5, vizualizace

Dopravní řešení

Samostatnou investicí (soukromého investora) je vytvoření malé okružní křižovatky se sjezdovou větví na plochu Truck Parku a dále je v rámci dopravy v klidu řešena vlastní zpevněná plocha Truck Parku. Připojení staveniště je uvažováno dle územního plánu z malé okružní křižovatky vybudované v prostoru napojení dálniční rampy ze směru Praha-Plzeň (dálniční sjezd na dálnici D5 v km cca 22,4) na silnici Králův Dvůr-Popovice (III/11547 - v obci Králův Dvůr je napojena na silnici II/605). Kromě tří základních větví ve směru stávajících komunikací a nové větve (sjezd k areálu Truck Parku) je výhledově uvažováno s vybudováním další větve, a to na přilehlý pozemek východně od komunikace Králův Dvůr-Popovice. S ohledem na skutečnost, že stávající křižovatka je ve vysokém násypu, je i velikost okružní křižovatky limitována svým průměrem.
Připojení areálu Truck Park D5, Králův Dvůr vznikne vytvořením samostatného paprsku z nově vybudované okružní křižovatky pomocí dvoupruhové obousměrné komunikace o šířkách jízdních pruhů, jejichž rozšíření odpovídá poloměrům směrových oblouků ve vazbě na ČSN a TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací pro směrodatnou návěsovou soupravu - 16,50 m, přívěsovou soupravu - 18,75 m a dálkový linkový autobus - 15,00 m. Na jízdní pruhy bude navazovat vodicí proužek, zpevněná a nezpevněná krajnice včetně bezpečnostního zařízení (svodidla a směrové sloupky).
Okružní křižovatka je navržena dle TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. Návrhová rychlost na okružním pásu, na vjezdech i výjezdech je 30 km/h. Okružní křižovatka má navrženy 4 paprsky (3 v napojení na stávající komunikace a 1 pro připojení areálu Truck Park D5, Králův Dvůr; ve výhledu je uvažováno i s pátým paprskem). Vjezd vozidel na okružní jízdní pás se uskutečňuje stykovým napojením. Poloměry připojovacích směrových oblouků jsou navrženy na min. hodnotu 11,57 m. Obdobně jsou navrženy i poloměry odbočovacích směrových oblouků, a to min. 11,68 m. Okružní křižovatka je navržena s vnějším průměrem okružního pásu D=40,00 m. Okružní jízdní pás je navržen jako jednopruhový s šířkou pásu 7,00 m. Středový ostrov je kruhového půdorysu. Součástí středového ostrova je i prstenec okolo středového ostrova jehož šířka je 2,00 m.

Axonometrie, řezopohled odbavovací částí a sociálním zázemím hlavní budovy
¤ Axonometrie, řezopohled odbavovací částí a sociálním zázemím hlavní budovy

Pohled na hlavní budovu
¤ Pohled na hlavní budovu

Vjezdy do okružní křižovatky jsou upraveny tak, že stávající šířka jízdního pruhu 3,50 m bude rozšířena ve vazbě na směrovou úpravu připojovacího paprsku až na 6,15 m ze sjezdu z areálu Truck Park D5, Králův Dvůr. Obdobná situace je při výjezdu z okružní křižovatky, kde min. šířka je 5,50 m. Oddělení vjezdů od výjezdů bude pomocí optického dělicího ostrůvku.
Rozhledové poměry dle TP 135 jsou rozděleny na rozhledové poměry na vjezdu a rozhledové poměry na okružním jízdním pásu, a to pro délku rozhledu 25,0 m (délka zastavení pro návrhovou rychlost 30 km/h). Z rozhledů je zřejmé, že i středový ostrůvek musí splňovat z hlediska výšky podmínky ČSN 73 6101, že v rozhledových trojúhelnících nesmí být žádné překážky vyšší než 0,70 m nad úrovní hran těles. Pro přístup chodců nebudou prováděna žádná speciální opatření.
Trasa sjezdové větve v podstatě sleduje dálniční rampu a bude vedena po násypovém tělese, které bude z jedné strany opřeno o těleso dálniční rampy. Podélný sklon této komunikace je 5,3 %. Šířka jízdních pruhů je navržena v návaznosti na poloměry směrových oblouků. Rozšíření mezi jednotlivými staničeními je lineární, vyjma úseku u VB1, kde vnější hrana jízdních pruhů je o R=19 m a vnitřní hrana pak o R=13 m. V km 0,04610 a v km 0,04699 jsou lokální maxima šířek jízdních pruhů. Na jízdní pruhy budou navazovat vodicí proužek, zpevněná a nezpevněná krajnice včetně bezpečnostního zařízení - svodidla a směrové sloupky - a to v obou směrech.
Vlastní prostor areálu Truck Park D5, Králův Dvůr lze z hlediska dopravního režimu rozdělit na dvě základní zóny. V zadní zóně (dále od příjezdu) jsou situována parkovací stání pro nákladní vozidla, myčka s pneuservisem a u zálivu pak dvě stání s konstrukcí umožňující přístup k horní části plachet pro možnost jejího úklidu (např. sníh) a dále u tohoto zálivu budou stojany se stlačeným vzduchem a s vodou pro možné doplnění. Tento prostor bude oplocen. Celková ostraha objektu bude zajišťována také kamerovým a obchůzkovým systémem, projekt počítá rovněž s perimetrickou ochranou oplocené části. Ostatní provozy (např. hlavní provozní objekt s výdejními stojany PHM, úložiště PHM) včetně parkovacích stání pro karavany a osobní vozidla jsou součástí přední zóny.
Z hlediska délky parkovacích stání jsou uvažována stání velikosti 20,00x4,00 m pod úhlem 45°. Tato stání umožní i v jihozápadní části staveniště vybudování dvouřadých parkovacích stání. V části navazující na přední zónu bude ve vazbě na velikost pozemku vybudována i třetí parkovací řada. Obvodová komunikace bude jednosměrná (šířka 9,00 m) a z této budou přístupná jednotlivá parkovací stání, střední komunikace (šířka 12,00 m) slouží pro výjezd z parkovacích stání a bude obousměrná. Navíc bude vybudována propojovací komunikace mezi obvodovou komunikací, aby nebylo nutné při výjezdu absolvovat celou trasu objízdné komunikace.
Z hlediska výškového řešení bylo toto navrženo ve vazbě na možnost odvodnění ploch tak, že ve směru k dálnici je příčný sklon 1 % k dálnici, ve sklonu podél dálnice je pak úprava rozdělena v místě stávajícího dálničního propustku, kde je nejnižší místo celého areálu. Od tohoto propustku směrem k vjezdu do areálu bude podélný sklon ve spádu 1 %, v opačném směru pak bude stoupat 0,7 %.

Půdorys 2. NP hlavní budovy: ubytovací část, bar, ostraha
¤ Půdorys 2. NP hlavní budovy: ubytovací část, bar, ostraha

Závěr

V úvodu zmiňovaná potřeba realizovat pro dálkovou kamionovou dopravu dostatečné kapacitní zázemí jak potřebným množstvím parkovacích ploch, tak službami řidičům a pracovníkům v nákladní automobilové dopravě se ve velkém měřítku v ČR nedaří. Kromě omezených investic vlivem krize se na tomto stavu jistě podepisují i časté změny právních předpisů, které věcně a časově celý projekt ovlivňují a často pak dochází k jeho zmaření. Například z důvodu, že investorům dojde trpělivost. V rámci projektu Truck Park D5, Králův Dvůr věříme, že s posledním získaným povolením nastane další fáze - zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a následná realizace, na které bychom se rádi s týmem spolupracujících firem i jednotlivců podíleli. Výsledkem by měly být důstojné podmínky pro každodenní tvrdou práci pracovníků v dálkové automobilové dopravě.

Základní údaje o stavbě
Stavba:
Truck Park D5, Králův Dvůr
Místo stavby: Dálnice D5, km 22,5
Investor: Truckland CZ, s.r.o. Miloslav Vít
Generální projektant, koordinace, HIP: COPLAN Projekt s.r.o., Ing. Karel Frontz, HIP
Spolupráce: Ing. Miloš Škoda, Ing. Jan Čech
Architektonický návrh: architekti ADIKON, s.r.o. Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Tomáš Filouš
Architektonické a stavebně technické řešení: COPLAN Projekt s.r.o., Ing. Miloš Škoda
Spolupráce: Lukáš Cimala, Ing. Jan Čech, Jan Kukla
Stavebně konstrukční část: COPLAN Projekt s.r.o. Ing. Miloš Karpíšek
Dopravní řešení: Projektově podnikatelská společnost, s.r.o. Ing. Petr Starý
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.: Envigea, s.r.o., RNDr. Miloslav Kučera

Technické údaje o stavbě
Podlažní plocha celkem:
1742,9 m2
Zastavěná plocha celkem (hl. objekt+myčka): 2527 m2
Obestavěný prostor celkem (hl. objekt+myčka): 17 512 m3
Plánovaný počet parkovacích stání pro nákladní vozidla: 137 stání
Plánovaný počet parkovacích stání pro osobní vozidla: 50 stání
Plánovaný počet parkovacích stání pro osobní vozidla pro ZTP: 3 stání
Plocha pojízdných komunikací (včetně park. stání): 38 336 m2
Celková plocha zeleně: 29 084 m2
Orientační počet zaměstnanců v areálu: 27 osob