Zpět na informační servis

Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2015

7. října 2015
Text redakce

Období podzimu a následného předvánočního času s sebou již tradičně přináší dvě významné události české technické normalizace - Světový den technické normalizace a slavnostní předávání Cen a Čestných uznání Vladimíra Lista.

Světový den technické normalizace je z mezinárodního pohledu nejvýznamnějším dnem technické normalizace. Každý rok je tento svátek, který připadá na 14. října, oslavován mezinárodními normalizačními organizacemi ISO, IEC a ITU a jejich národními členy. K této tradici se každoročně hlásí i český národní normalizační orgán, dnes Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), do roku 2008 Český normalizační institut (ČNI).

U příležitosti Světového dne normalizace je v České republice již tradičně pořádán osvětově-popularizační seminář, který má technickou normalizaci přiblížit technické veřejnosti, zejména studentům technických vysokých škol.

Historie slavnostního předávání Cen a Čestných uznání Vladimíra Lista se píše od roku 2002, kdy byla v souvislosti s 80. výročím československé technické normalizace tato tradice založena tehdejším ČNI.

Ceny a Čestná uznání jako ocenění za přínos k rozvoji a popularizaci technické normalizace (ať už na národní, nebo mezinárodní úrovni) nesou svůj název po profesoru Vladimíru Listovi.

Profesor List, první předseda Československé společnosti normalizační (ČSN), je vzhledem ke svému celoživotnímu dílu právem považován za zakladatele organizované československé a české technické normalizace.

Práce profesora Lista se zaměřovala především na oblast elektrotechniky a spolu s tím i na oblast vzdělávací - byl profesorem elektrotechnické fakulty Vysoké školy technické v Brně. Již v samých počátcích své činnosti ve dvacátých letech minulého století si však uvědomoval, že technická normalizace se postupně stává oblastí, která prochází napříč všemi obory lidského působení.

Vladimír List publikoval jako autor nebo spoluautor více než 600 odborných knih, skript a článků. Jeho publikace ?Normalisace? z roku 1930 významně ovlivnila standardizaci součástek československých strojírenských a elektrotechnických výrobků. Roku 1947 obdržel čestný doktorát brněnské techniky a roku 1956 získal vědeckou hodnost doktor věd (DrSc.). V roce 1967 mu byla udělena Zlatá medaile VUT. Za své zásluhy obdržel rovněž řadu zahraničních řádů a vyznamenání.

Profesor List byl velmi aktivní rovněž na úrovni mezinárodní, stál totiž u zrodu mezinárodní normalizační asociace (ISA), předchůdkyně dnešní mezinárodní normalizační organizace (ISO).

V letošním roce bude ÚNMZ v této tradici pokračovat.

Již v loňském roce se ÚNMZ rozhodl využít dlouholeté úspěšné spolupráce s českým vysokým školstvím a předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista (bývalého úspěšného vysokoškolského pedagoga) uspořádal za podpory profesora Ladislava Lábuse, děkana Fakulty architektury (FA), mimo ÚNMZ, konkrétně v prostorách přednáškového sálu FA ČVUT v pražských Dejvicích.

Tato změna byla přijata technickou veřejností velmi pozitivně a také letos proběhne tento slavnostní den znovu mimo prostory ÚNMZ, tentokrát s podporou profesorky Aleny Kohoutkové, děkanky Fakulty stavební (FSv), na FSv ČVUT.

Letos se ale obě slavnostní akce dočkají významných organizačních změn. Nejvýznamnější organizační změnou je spojení obou událostí do jednoho dne. V letošním roce to bude 22. října, přičemž celý den budu rozdělen do dvou tematických částí.

Na dopoledne je připraven popularizační seminář věnovaný významu technické normalizace pro obor stavebnictví. Seminář je určen zejména studentům vysokých škol stavebního zaměření, ale možnost účasti je otevřena široké technické veřejnosti.

Seminář bude moderován ředitelem Odboru technické normalizace ÚNMZ a členem Rady ISO Jiřím Kratochvílem. Odborně-popularizační příspěvky zaznějí z úst renomovaných přednášejících, členů poradních orgánu ÚNMZ a zástupců zhotovitelů technických norem. Mezi jednotlivými tématy přednášek nebudou chybět ani požární bezpečnost staveb či dopravní telematika.

Během odpolední části nastane čas pro slavnostní ocenění a symbolického poděkování všem, kteří se v předchozích letech svou prací podíleli na šíření dobrého jména české technické normalizace. Bude předána Cena Lista a Čestná uznání Vladimíra Lista. V tomto roce bude navíc poprvé udělena také Cena pro nejlepší diplomovou práci se zaměřením na technickou normalizaci.

Studentskou soutěž vyhlásil ÚNMZ poprvé letos na jaře a jejím cílem je podnítit zájem o technickou normalizaci u studentů českých vysokých škol. Podle propozic soutěže musely být studentské práce podány k obhajobě v akademických letech 2013/2014 a 2014/2015 a věk jejich autorů nesměl překročit 30 let. Přihlásit se do soutěže bylo možné do 30. června tohoto roku. Můžeme s radostí konstatovat, že soutěž vzbudila u autorů bakalářských a diplomových prací velký zájem a přihlášeno je celkem 24 prací, z nichž budou vybrány tři nejlepší se vztahem k technické normalizaci.

Odpolední části programu se zúčastní zástupci všech významných partnerů ÚNMZ a budou moci aplaudovat oceněným pro rok 2015. A je třeba podotknout, že vybrat oceněné není jednoduchý úkol. Při ÚNMZ je z tohoto důvodu zřízena výběrová komise, v níž každoročně zasedají zástupci Hospodářské komory ČR, vysokého školství, Rady pro technickou normalizaci, České společnosti normalizační a Odboru technické normalizace.

Nejvíce pozornosti si ale samozřejmě 22. října zaslouží jako vždy osoba, které bude udělena Cena Vladimíra Lista. Na laureáta tohoto nejvýznamnějšího ocenění čeká v tomto roce zbrusu nová cena.

Spoluautory ceny jsou vedoucí Ateliéru skla doc. ak. soch. Rony Plesl a studentka této katedry Daniela Chodilová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Vedoucí ateliéru doc. ak. soch. Rony Plesl je předním českým designérem. V rámci výuky vede studenty školy při tvorbě autorských děl.

Po vzájemné domluvě katedra skla předložila 5 grafických studentských návrhů, z nichž byl vybrán vítězný návrh. Jedná se dílo dlouhodobého nadčasového charakteru. Inspirací studentce bylo poměrové pravítko jako základní symbol pro měření, udávání přesných hodnot a tvorbu a užívání technických norem. Půdorys je jednostranný trojúhelník. Na jedné straně jsou vybroušené řezy tak jako na pravítku, prostředek pravítka je protkán zlatou linií symbolizující cestu, moudrost a uznání.

Dílo bude studentskou realizací projektu, bude zhotoveno z technického hutního skla a broušením a je realizováno ve spolupráci se sklárnou v Novém Boru.

Tak co myslíte, kdo zvítězí letos? Sledujte webové stránky ÚNMZ (www.unmz.cz), facebookový profil ÚNMZ - Technická normalizace (https://www.facebook.com/normy.unmz) a přijďte se 22. října osobně přesvědčit.