Zpět na materiály, výrobky, technologie

Strategie stavebnictví do roku 2015 dokončena

2. listopadu 2007
ČKAIT

U příležitosti Dne stavitelství a architektury vydal SPS v ČR publikaci STRATEGIE - vize českého stavebnictví do roku 2015.

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

Proces přípravy, aktualizace programových záměrů a stanovení cílů Strategie vychází především z podnětu podnikatelské sféry, reprezentované Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Tento záměr se podařilo zrealizovat za plné podpory a součinnosti dalších orgánů a organizací zainteresovaných do problematiky stavebnictví.
Situace rozvoje stavební výroby je od roku 2000 trvale příznivá. Na otázku, jak by se měla vyvíjet do roku 2015, se pokusili najít odpověď autoři publikace. Kolektiv autorů byl tvořen specialisty různých profesí a specializací, jako jsou manažeři, stavební inženýři, architekti, ekonomové, specialisté z oblasti ekologie, techniky, technologie a řady dalších oborů.
V období permanentních změn vnějšího prostředí nelze s jistotou prognózovat vývoj v poměrně dlouhém časovém úseku. Je mnoho faktorů, které budou působit na českou ekonomiku, a jejich dopady budou ovlivňovat stavebnictví.
Předkládaný dokument vychází z analýzy vývoje a stavu hospodářského a technického rozvoje odvětví a charakteristik jeho slabých a silných stránek i z analýzy jeho jednotlivých sektorů, z vývoje podnikatelského prostředí, a to i v kontextu evropského stavebnictví. Vytyčuje tendence v profilujících směrech výstavby, perspektivy odvětví a jeho rozvojové šance. Bilancuje rozsáhlou poptávku, která představuje velký zásobník práce, shrnuje možná rizika vývoje a stanovuje priority a cíle strategického rozvoje stavebnictví. Stavebnictví přitom chápe a prezentuje v jeho širších souvislostech a návaznostech, zejména potom ve vazbě na urbanizmus a výstavbu.
Stojíme na prahu ekonomických reforem, připravujeme se na vstup do eurozóny, skončí přechodné období omezující volný pohyb pracovní síly, budou se postupně vyrovnávat ceny vstupů do stavebnictví s úrovní starých zemí EU. Dojde ke změně struktury finančních zdrojů především u veřejných zakázek. Prostředky z privatizace budou muset být nahrazeny jinými. Předpokladem pro budoucnost je osvojení si způsobu realizace PPP projektů a účelné čerpání fondů EU. Dopad budou mít i rozhodnutí Evropské komise v oblastech ekologie, legislativy, norem a dalších. Jedním z nejrizikovějších faktorů bude kapacita kvalifikované pracovní síly. Obor budou významnou měrou ovlivňovat inovace, věda a výzkum.
Snahou zpracovatelů bylo co nejpřesnější poznání a vymezení příčin, trendů a možného budoucího vývoje odvětví, vytýčení jeho cílů, priorit a nástrojů při jejich promítání do praktické politiky, ale i rizika a možná ohrožení. Svým příspěvkem chtějí autoři podnítit trvalou veřejnou diskuzi o cílech a prioritách odvětví a způsobu jejich dosažení. Podnětem jsou i dokumenty Evropské unie, ke kterým se Česká republika připojila, i příklady řady zemí Evropské unie, kde strategie a strategické řízení mají významnou úlohu v systému správy země.
Dokument není plánováním budoucnosti. Jeho smyslem je nacházení optimálních způsobů realizace rozvoje odvětví při využití nabízejících se rozvojových příležitostí, ale i uvědomění si možných rizik a omezení. Publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky.