Zpět na stavby

Stavebnictví v červnu 2007

11. září 2007
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v červnu 2007 klesla po třináctiměsíčním nepřetržitém růstu meziročně ve stálých cenách o 4,4 %. Po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 3,0 %, protože v červnu 2007 bylo o jeden pracovní den méně.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červnu meziměsíčně reálně o 0,2 % nižší a její trend meziměsíčně klesl o 0,5 %. Pokles stavební produkce byl ovlivněn zejména:

  • vysokým růstem stavební produkce v červnu 2006 (+10,0 %);
  • rostoucím nedostatkem odborných stavebních profesí;
  • problémy na trhu některých stavebních materiálů.

Rozhodující podnikovou základnu stavebnictví tvoří podniky s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 30 443 mil. Kč, což bylo o 4,7 % méně než v červnu 2006. Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 26 425 mil. Kč (-4,0 %) a na opravách a údržbě 2 976 mil. Kč (-19,5 %). Pokles o 47,2 % zaznamenaly ostatní práce a stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily o 53,3 %. Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 2,2 % proti červnu roku 2006. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 21 124 Kč a meziročně se zvýšila o 3,4 % (reálná mzda vzrostla o 0,9 %). Průměrná hodinová mzda byla 137 Kč a proti stejnému období 2006 vzrostla o 9,0 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance poklesla o 2,6 %.
Zpomalení stavební produkce v červnu 2007 přispělo k tomu, že ve 2. čtvrtletí 2007 vzrostla celková stavební produkce pouze o 3,7 % oproti stejnému období minulého roku. Byly provedeny stavební práce za 130 300 mil. Kč a stavební produkce malých podniků (do 19 zaměstnanců) byla podle odhadu ČSÚ více než třetinová z celkového objemu stavebních prací. Zpomalení tempa růstu stavební produkce bylo ovlivněno zejména zhoršením plynulosti dodávek některých stavebních a izolačních materiálů, nedostatkem odborných stavebních řemesel a obtížemi při přípravě projektů a jejich financování. Ve struktuře stavebních prací došlo ke zpomalení na inženýrských stavbách především z důvodu vyšší meziroční srovnávací základny. Ve srovnání s 2. čtvrtletím 2006 se zvýšily objemy stavebních prací u nové výstavby, rekonstrukcí a modernizaci, a to především u pozemního stavitelství, které bylo ovlivněno realizací developerských stavebních projektů zahraničních investorů, zaměřených především na výstavbu výrobních hal, administrativních a multifunkčních center.

Zaměstnanost

Průměrný evidenční počet zaměstnanců pracujících ve stavebních podnicích, které ve 2. čtvrtletí 2007 měly 20 a více zaměstnanců, byl 160 tisíc osob (o 1,7 % méně než ve 2. čtvrtletí 2006), z toho manuálně pracujících bylo 101 tisíc osob (o 3,6 % méně). Počet technickohospodářských zaměstnanců se zvýšil o 1,9 %, což souviselo zejména s rozvojem developerských činností u velkých stavebních podniků. Pokles počtu zaměstnanců nastal u více než poloviny velikostních skupin. Největší pokles byl u podniků s 500 až 999 zaměstnanci (-17,7 %). Nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců byl u podniků se 400 až 499 zaměstnanci (+27,6 %). V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 129,4 tisíc zaměstnanců (-2,3 %), na stavební montážní činnosti 17,3 tisíc osob (-2,2 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,4 tisíc zaměstnanců (+3,0 %).

Komentář statistiky stavebnictví v červnu 2007

Celková stavební produkce snižuje svoji dynamiku, i když od počátku roku si udržela růst v úrovni 12,7 %. Dochází k růstu zaměstnanosti ve stavebnictví. Ve 2. čtvrtletí v tomto odvětví pracovalo 443,1 tisíc osob, což ve srovnání se stejným obdobím 2006 je o 7400 více. Zatímco v květnu byl pokles dynamiky produkce zaznamenán zejména u velkých firem, dochází rozšíření ztráty dynamiky i na střední a malé firmy. Tomu například odpovídá i vyšší dynamika (13,1 %) stavebních prací realizovaných stavebními podniky (s 20 a více zaměstnanci) oproti hodnotě stavebních prací podle dodavatelských smluv (11,5 %). Tento trend je markantní u větších stavebních firem se 400 a více zaměstnanci, kdy tyto firmy snižují rozsah přijímaných poddodávek. Snížení tempa stavebních prací v červnu 2007 obdobně jako v květnu připadá zejména na vrub inženýrských staveb, především z důvodu obtíží při jejich přípravě a financování. Rovněž vysoká srovnávací základna (červen 2006) patří k výrazným momentům nižšího tempa růstu v červnu letošního roku.
Ve vztahu k očekávaným výsledkům za rok 2007 je prozatím předčasné hovořit o tom, zda se jedná o déletrvající trend z titulu poklesu poptávky, či zda důvody dalšího výraznějšího poklesu postupně odezní v důsledku snížení srovnávací základny v druhém pololetí.
Výraznými faktory, které ovlivní další průběh roku 2007, jsou:

  • plynulost financování veřejné zakázky, zejména inženýrských staveb (dopravních, infrastruktury);
  • financování stavebních investic podnikatelskou sférou;
  • investice obyvatelstva do bydlení.

Z pohledu vývoje stavebních povolení, růstu hodnoty staveb, na něž bylo vydáno stavební povolení, a rozestavěnosti řady velkých akcí lze očekávat v roce 2007 růst celkové stavební produkce na úrovni 4 %-6 %.

2. čtvrtletí

Od počátku roku

2007

2006

Index v %
ze
stálých cen

S celkem v mil. Kč běžných cen

85 072

80 436

102,8

111,5

Z toho podle OKEČ:
příprava staveniště

1 189

949

121,2

131,1

pozemní a inženýrské stavitelství

77 543

74 161

101,7

110,9

stavební montážní práce

4 939

4 170

114,6

113,2

dokončovací stavební činnosti

1 371

1 071

123,5

129,7

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) v členění podle převažující činnosti (OKEČ) za podniky s 20 a více zaměstnanci

2. čtvrtletí

Od počátku roku

2007

2006

Index v %
ze
stálých cen

S celkem v mil. Kč běžných cen

85 072

80 436

102,8

111,5

S v tuzemsku
v tom:

82 297

78 845

101,1

109,9

nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
v tom:

73 439

69 341

102,6

111,7

- pozemní stavitelství

46 078

40 129

110,8

121,0

- inženýrské stavitelství

27 361

29 212

91,0

96,4

opravy a údržba
v tom:

8 529

9 009

91,7

97,5

- pozemní stavitelství

4 122

4 155

95,5

98,4

- inženýrské stavitelství

4 407

4 854

88,3

96,5

ostatní práce

329

495

64,3

77,9

S v zahraničí

2 775

1 591

174,3

177,2

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) za podniky s 20 a více zaměstnanci

Velikost podniků
Podle počtu zaměstnanců

2. čtvrtletí

Od počátku roku

Struktura podle objemu
stavebních prací v %

Index v % ze stálých cen

Celkem

100,0

103,7

112,7

Malé podniky
0 - 19
20 - 49

47,9
34,7
13,2

107,5
105,2
114,1

116,7
114,8
122,4

Střední podniky
50 - 99
100 - 249

19,8
9,0
10,8

105,5
101,3
109,4

113,6
110,9
116,0

Velké podniky
250 - 499
500 a více

32,3
7,8
24,5

97,4
117,1
92,4

106,3
128,5
100,6

¤ Růst a struktura stavební produkce podle velikosti podniků

2. čtvrtletí 2007

Počet

Orientační hodnota

absolutně

meziroční
index v %

absolutně
v mil. Kč

meziroční
index v %

Bytové budovy
Nebytové budovy
Stavby na ochranu životního prostředí
Ostatní stavby

12 563
5 007
4 004
7 108

92,1
78,7
68,0
83,9

28 129
34 569
5 632
18 364

101,7
85,9
87,1
68,2

Od počátku roku
Bytové budovy
Nebytové budovy
Stavby na ochranu životního prostředí
Ostatní stavby

23 136
9 561
8 412
6 485

102,6
85,9
76,8
90,1

51 468
64 487
11 834
40 019

108,9
159,8
110,0
113,6

¤ Struktura stavebních povolení