Zpět na materiály, výrobky, technologie

Stavební systémy VELOX

1. července 2009
Milan Richter

Stavební systém VELOX je nejpoužívanější variantou ztraceného tepelně izolačního bednění nosných svislých a vodorovných konstrukcí. Železobetonový žebírkový strop je možné uplatnit na nosné zdivo z libovolných materiálů nebo při rekonstrukci stávajících objektů, kde dochází k výměně stropu nebo zvýšení únosnosti původní stropní konstrukce.

Autor:Stavební systém má široké použití pro různé druhy staveb, uplatňuje se také u atypických konstrukcí rozličných dispozic a tvarů. Hodí se jak pro výstavbu rodinných a bytových domů, tak pro prostorově i výškově náročné stavby občanského vybavení, průmyslové i zemědělské stavby. Systém je možné použít také pro nástavby domů, lehké stavby i vestavby všeho druhu. Masivní a stabilní monolitická konstrukce rozšiřuje také možnosti použití pro oblasti se zakládáním v málo únosných zeminách, se zvýšeným nebezpečím sedání, zemětřesení nebo s jinak geologicky náročnými podmínkami. Výstavba systému VELOX je hospodárná a rychlá. Veškeré konstrukce vykazují vysokou protipožární odolnost a zdravotní a hygienickou nezávadnost. Systém se vyznačuje také vysokým stupněm vzduchové neprůzvučnosti (až 57 dB).

Základním produktem stavebního systému VELOX je štěpkocementová ceska
¤ Zakladnim produktem stavebniho systemu VELOX je štěpkocementova deska o rozměru 2000x500x25-100 mm, ktera je vyrobena z dřevite štěpky, cementu a vodniho skla, připadně barviva

Stavební systém
Základním produktem stavebního systému VELOX je štěpkocementová deska o rozměru 2000x500x25-100 mm, která je vyrobena z dřevité štěpky, cementu a vodního skla, případně barviva. Protože se jedná o ztracené tepelně izolační bednění, umožňuje tento systém architektům a projektantům navrhovat stavby libovolných tvarů a parametrů.
Poréznost desek zajišťuje kvalitní spojení s betonovým jádrem, maltou a lepicími tmely na bázi cementu. Díky rozměrové přesnosti desek se dosahuje při výstavbě vysoké přesnosti a kolmosti staveb, čímž dochází k výrazné úspoře omítkových hmot. Tloušťka betonového jádra je volitelná od 120 mm, tloušťka tepelné izolace z různých izolačních materiálů se rovněž navrhuje podle typu stavby - ze systému je tedy možné stavět také domy nízkoenergetické a pasivní, a to jak rodinné, tak bytové.

Stavební systém VELOX - schematický řez konstrukcí
¤ Stavebni system VELOX - schematicky řez konstrukci

Obvodové stěny
Obvodová stěna o skladbě například: deska WS tl. 35 mm, polystyren tl. 120 mm, beton tl. 150 mm a deska WS tl. 35 mm má součinitel prostupu tepla U=0,24 W/m2K. Při tloušťce polystyrenu 200 mm je součinitel prostupu tepla U=0,16 W/m2K. Pokud je ve skladbě stěny použit šedý stabilizovaný polystyren s přídavkem grafitu, je při tloušťce izolantu 200 mm dosaženo součinitele prostupu tepla U=0,14 W/ m2K. Tyto hodnoty překračují požadavky na nízkoenergetické i pasivní domy.
Vnitřní nosná stěna ve skladbě: deska WSD tl. 35 mm, beton tl. 180 mm a deska WSD tl. 35 mm, tedy stěna o celkové tloušťce 250 mm, unese u běžných obytných budov až osm podlaží bez dodatečné výztuže.
Stavební systém nabízí integrovanou tepelnou ochranu stěn i stropů bez tepelných mostů. Vnější strana stěn s vysokým tepelným odporem zabraňuje průchodu chladu do stěny, a tím jejímu prochlazování. Na druhé straně betonové jádro s vysokou tepelnou akumulací vrací v noci zpět do místnosti teplo, které se v něm nashromáždilo přes den.

Složení stěny

Tepelný odpor R [m2/KW]

Hmotnost konstrukce [m2]

Index zvukové neprůzvučnosti (s omítkou) Rw [dB]

GT 30

WS 50/beton215/WSD 35

0,913

557

64

TT 30

WS 35/beton230/WSD 35

0,704

584

63

TT 25

WS 35/beton180/WSD 35

0,630

479

60


Tab. 1. Stěny se specialnim použitim

Výška tvarovky + bet. deska [mm]

Výška stropu [mm]

Standardní výpočtové zatížení stropů [kN/m2]

Max. světlé rozpětí [m]

170 + 50

220

6,99

5,9

220 + 50

270

7,36

6,9

260 + 50

310

7,65

7,7

315 + 50

365

8,04

8,6

350 + 50

400

8,32

9,6

400 + 50

450

8,69

10,2

500 + 50

550

9,48

11,2

575 + 50

625

10,09

12,0


Tab. 2. Maximalni světle rozpěti stropů při standardnim zatiženi

Stropní žebírková monolitická konstrukce
Stropní žebírková monolitická konstrukce VELOX se vyznačuje vysokou pevností, variabilitou a výbornou zvukovou izolací. Je tvořena kombinací štěpkocementové desky a betonu. Stropy je možné navrhovat s různou výztuží a množstvím betonu tak, aby bylo dosaženo požadované pevnosti a únosnosti jakýchkoliv atypických konstrukcí. Ve standardních rozměrech stropních prvků lze ukládat stropy až do světlého rozpětí nosných stěn 12 m. Při výrobě deseti různých délek a dvou šířek stropních dílců je možné použití stropů nad místností bez omezení rozměrovými moduly.

Systém VELOX před betonáží
¤ System VELOX před betonaži

Součástí stavby může být monolitické schodiště
¤ Současti stavby může byt monoliticke schodiště

Bytový dům postavený na sloupech s dokončeným systémem VELOX
¤ Bytovy dům postaveny na sloupech s dokončenym systemem VELOX

Montáž
Po sestavení základní řady desek, které se uloží pomocí jednostranných spon na základovou desku, se na jejich horní hranu nasadí oboustranné spony. Mezi desky se vloží stěnové výztuhy, které probíhají přes celou výšku podlaží a zaručují svislost stěn při provádění stavby. Po vyrovnání stěnových výztuh se vybetonuje celá základní řada bednění do výše cca 400 mm. Montáž obvodových i vnitřních nosných stěn se provádí současně. Ukládáním dalších vrstev na základní řadu desek se smontuje stěna až po strop. Ostění oken a dveří je tvořeno okrajovými pruhy.
Technologie stavebního systému VELOX dovoluje značné prostorové ztvárnění budov, neboť se snadno přizpůsobuje členitým půdorysům (oblouky, zalomené hrany) a tvarům (obloukové překlady otvorů), vytváření balkonů, lodžií, ustupujících pater apod. Systém řeší stropní konstrukci metodou ztraceného bednění pro žebírkový strop. Prefabrikované stropní prvky výšky 170 až 575 mm pro rozpětí až 12 m jsou lehké, montáž se provádí ručně. Prvky se osadí na vnitřní plášť stěny a na jednoduché podepření obvykle po dvou metrech. Rovněž stropní armatura je typová, vkládá se do mezery mezi stropní prvky, široké 120 mm. V místě styků stěn a stropů se po celém obvodu konstrukce uloží ztužující věncová armatura. Tím je celé podlaží připraveno k betonáži.
Následným zmonolitněním betonovou směsí vznikne žebírkový strop. Betonáž se provádí pomocí čerpadla na beton nebo jeřábem. Alternativně je možné betonovat po jednotlivých řadách desek. Výše popsaným postupem pokračuje stavba až po střechu.
Prostupy bedněním, instalační šachty a drážky se montují průběžně. U vybudovaných výklenků pro topná tělesa zůstává tepelný odpor zachován. Pro elektroinstalaci je možné drážky v deskách VELOX velmi jednoduše vyfrézovat (desky přebírají vlastnosti dřeva, jenž tvoří 89 % jejich celkového objemu). Snadná opracovatelnost desek také umožňuje navrhnout libovolné tvary konstrukcí bez modulových, pravoúhlých a jiných omezení.

Tab. 3. Vlastnosti stěnových konstrukcí
¤ Tab. 3. Vlastnosti stěnovych konstrukci

Bytový dům s užitnými prostory v přízemí, Brno
¤ Bytovy dům s užitnymi prostory v přizemi, Brno