Zpět na osobnosti, rozhovory

Současnost a budoucí cíle Cechu pro zateplování budov ČR

13. prosince 2010
Ing. Hana Dušková

„Lidé si dříve nemohli vybírat - když chtěli v 80. letech bydlet, tak jedině v domech postavených panelovou technologií. Pětačtyřicet procent těchto bytů, které dnes stále ještě čekají na nutné stavební úpravy, představuje daň z této doby, a my se k ní musíme postavit čelem,“ upozorňuje v rozhovoru pro časopis Stavebnictví Ing. Robert Mikeš, člen představenstva Cechu pro zateplování budov ČR.


Co bylo podnětem pro vznik Cechu pro zateplování budov Česká republika (CZB) a jaké jsou jeho hlavní cíle?
Cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů - právnických a fyzických osob - působících v oblasti zateplování budov. Byl založen v roce 1993 a jeho základním cílem je podpora a prosazování vysoké kvality v oboru zateplování budov, s důrazem na užívání dlouhodobě ověřených komplexních systémů pro obvodové pláště budov. V současné době Cech sdružuje více než padesát odborných firem a specialistů. Předmětem jejich činnosti je jak výroba a distribuce vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), tak provádění a montáže těchto systémů, jejich navrhování a posuzování a v neposlední řadě i expertní činnost. Ta udává například směry v oblasti kvality a řízení, zapracování nových technických norem a právních předpisů apod. Z vyjmenovaných pracovních skupin členů CZB jsou co do počtu nejvíce zastoupeni realizátoři. Všichni členové CZB se v souladu se stanovami Cechu zavazují dodržovat ustanovení Kodexu kvality a profesní etiky, který upravuje chování, standardy, práva a povinnosti členů Cechu ve vztahu ke společnosti, ke klientovi, k profesi zateplování budov, k Cechu i mezi členy Cechu.

Jaká vymezení a požadavky na kvalitu jsou určující pro výrobce ETICS?
V roce 2007 byla uvedena v platnost nová technická pravidla, tzv. Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů, respektující mimo jiné současný stav národních a evropských technických předpisů a norem v této oblasti. Kvalitativní třídy charakterizují vnější tepelně izolační kontaktní (kompozitní) systémy podle splnění daných požadavků. Pro vstup do CZB musí výrobce splňovat kriteriální podmínky pro kvalitativní třídu A.

Jaké jsou hlavní součásti vnějších kontaktních zateplovacích systémů a jaké požadavky musí v rámci kvalitativní třídy A splňovat?
Specifikovanými součástmi vnějších kontaktních zateplovacích systémů jsou minimálně tyto výrobky: lepicí hmota, hmoždinky, tepelně izolační materiál, skleněná síťovina, stěrková hmota a konečná povrchová úprava pro ETICS, v systému specifikované minerální, organické nebo anorganické výrobky omítkového charakteru včetně případné penetrační nátěrové hmoty pod konečnou povrchovou úpravu nebo případného nátěru omítky poskytující ETICS ochranu proti vlivům povětrnosti a dodávající celému systému také strukturu a barevnost. Tyto specifikované součásti systémů ETICS musí být v rámci požadavků kvalitativní třídy A označeny předepsanými identifikačními údaji a také značkou CE. Další požadavky jsou například na obsah technické dokumentace, kde jsou jednotlivé součástí ETICS specifikovány. Je v nich definován způsob jejich připevnění, uvedeny podmínky a postupy, za kterých bude deklarovaných funkčních vlastností ETICS dosaženo. Součástí jsou také podmínky a postupy pro užívání a údržbu ETICS a vzorové detaily jejich provedení. Všechny související informace jsou komplexně uvedeny na www.czb.cz.

Společným úsilím Cechu pro zateplování budov a TZÚS Praha, s.p. také vznikl systém Osvědčování odborné způsobilosti firem, provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy (ETICS). Na jakých zásadách je tento systém vytvořen?
Systém osvědčování je vytvořen tak, aby ručil, že držitelé osvědčení budou práce provádět po celou dobu realizace zakázky správným způsobem. Realizační firma zvolí, které konkrétní vnější tepelně izolační kontaktní systémy s ověřenými vlastnostmi bude mít zájem pod tímto osvědčením provádět, a tyto systémy pak jsou jmenovitě uvedeny v Osvědčení, které pro realizaci jiných ETICS není platné. Systém je založen na dvou hlavních principech, jimiž jsou jednak audit nezávislými auditory na stavbách a jednak předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů na stavbě. Tyto audity pak musí být prováděny minimálně dvakrát ročně. Kromě členů CZB, kde je získání tohoto osvědčení povinnou podmínkou vstupu, jej zatím v ČR vlastní jen asi dvacet stavebních firem. Slovensko je v tomto směru dál, protože kdo tam toto osvědčení nemá, ten nemůže využívat na provádění stavební úpravy žádnou dotaci se státní účastí.

Z celkového počtu cca 1,2 mil. bytů v panelových domech je zatím dotčeno stavebními úpravami asi pětapadesát procent (ilustrační foto).
Z celkového počtu cca 1,2 mil. bytů v panelových domech je zatím dotčeno stavebními úpravami asi pětapadesát procent (ilustrační foto).

Kam směřuje další vývoj v oblasti vnějších kontaktních zateplovacích systémů?
S přitvrzujícími požadavky na úsporu energií jak v rámci jednotlivých stavebních výrobků, tak celkové energetické náročnosti objektu, a se stoupajícími nároky na tloušťku jednotlivých izolantů, se na trhu začínají objevovat nové izolanty se stále lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Inovace ETICS jsou patrné zejména v oblasti konstrukčních detailů, ale také u povrchových úprav, kde je možno pozorovat například návrat k minerálním tzv. škrábaným omítkám, které lze nově aplikovat i na vrstvené zateplovací systémy.

Mezi nejaktuálnější úkoly CZB patří například stanovení kritérií pro optimální provádění stavebních úprav obvodových plášťů panelových domů.
V důsledku zastavení stávajících dotačních programů je dnes vývoj v této oblasti poněkud složitější. Ze studie SFRB vyplývá, že z celkového počtu cca 1,2 mil. bytů v panelových domech je zatím dotčeno stavebními úpravami asi pětapadesát procent. Od začátku devadesátých let se postupně spektrum stavebních úprav rozšiřovalo, ale praxe ukázala, že řada těchto kroků byla realizována nedostatečným způsobem. Mezi faktory, které měly za následek snížení efektu provedených stavebních úprav, patřily například měnící se požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Tloušťka tepelných izolací, prováděných při zateplování na začátku devadesátých let, běžně činila jen 40 mm, což je parametr v současnosti zcela nevyhovující. Použité výrobky byly do ČR převážně importovány z vyspělejších zemí Evropy a důsledkem byly odchylky od předepsaných technologií v rámci daných konstrukčních systémů s následkem vzniku mnoha vad a poruch. Kvalita provádění stavebních úprav byla také ovlivněna neodborností a nízkou kvalitou řízení.

Jak ovlivnily kvalitu stavebních úprav možnosti poskytovaných dotačních titulů?
Dříve sice na dané projekty existovaly možnosti přímých dotací, ale podmínky pro jejich rozdělování nebyly jednoznačné a transparentní. Odpovědnější a komplexnější přístup investorů k prováděným krokům obnovy se začal projevovat až po roce 2001 díky stimulačnímu efektu podmínek nově vzniklého dotačního programu PANEL, který byl vyhlášen Státním fondem rozvoje bydlení. Program jednak poskytuje nepřímé dotace, jejichž cílem je snížit úrokové zatížení úvěru investora, a dále na základě stanoviska příslušného poradenského a informačního centra nabízí záruky Českomoravské záruční a rozvojové banky, jejichž smyslem je usnadnit přístup investora k úvěru. Od dubna roku 2009 je pak výše úrokové dotace z programu NOVÝ PANEL diferencována do tří hladin podle toho, jak je záměr investora rozsáhlý. Cílem je stimulovat vlastníky bytových domů k co nejkomplexnějším formám stavebních úprav. Pro domy postavené v některé z typizovaných konstrukčních soustav je od roku 2009 také možno žádat o dotaci na zateplení z programu Zelená úsporám, v části A1. Celkové zateplení.

Nicméně oba zmiňované dotační programy jsou v současné době pozastaveny.
Ano, v důsledku finanční nedostatečnosti je zastaven zejména program NOVÝ PANEL, který v oblasti dotací na stavební úpravy představuje jasnou a transparentní linii. Cech pro zateplování budov přijal toto rozhodnutí s podivem - málokdo si totiž dnes uvědomuje, že tato forma státní podpory generuje do budoucna nezanedbatelné investice. Jedna dotační koruna znamená pět korun (některé zdroje uvádějí až šest korun) vyvolaných investic. Dalším zajímavým ukazatelem je, že jedna miliarda z tohoto programu garantuje následně daňový přínos šest set milionů do státní pokladny. Nehledě na další efekty, které z programu vyplývají v důsledku zvyšování zaměstnanosti atd. Program je třeba zachovat zejména z hlediska dokončení nutných stavebních úprav zbývající části panelových domů a zachované kvality jejich provádění. Potřebnou úsporu je třeba nalézt, jinak se situace na stavebním trhu v oblasti panelových domů vrátí do stavu před rokem 2000.

Existuje v rámci Cechu pro zateplování budov možnost využití poradenských a informačních služeb?
Stavebníkům poskytujeme veškeré technické poradenství v oblasti využití systémů ETICS na adrese sídla Cechu pro zateplování budov, Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4. Veškeré další informace lze vyhledat na webových stránkách www.czb.cz.