Zpět na informační servis

Slovensko: Stavba roka 2008

12. srpna 2008
Text redakce

28. júna 2008 sa uskutočnilo v rámci 14. Dňa stavebných podnikateľov v Bratislave slavnostné vyhlásenie 14. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku - Stavba roka 2008, ktorej organizátorom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia.

Podľa prezidentky ABF Slovakia Ing. Márie Brichtovej, ktorá bola sekretárom poroty s medzinárodnou účasťou ako zástupca organizátora súťaže a jej vyhlašovateľov, sa o ceny uchádzalo 27 stavebných diel v kategórii pozemné stavby, inžinierske stavby - novostavby, rekonštrukcie. Z nich bolo 14 bratislavských a 13 z iných regiónov Slovenska, 9 rekonštrukcií a 18 novostavieb. Súťažili 4 inžinierske stavby, jedna vodohospodárska stavba a 22 pozemných stavieb. Najvyšším počtom súťažných návrhov bola zastúpená kategória bytových domov vrátane domov rodinných - celkom 11. Porota udelila tri nominácie na hlavnú cenu Stavba roka 2008 a 13 cien deviatim stavebným dielam. Z celkového počtu bolo osem súťažných návrhov verejnými investíciami s využitím rôznych štrukturálnych a podporných fondov EÚ, zvyšok investíciami súkromnými i zahraničnými.
Bez udania poradia udelila porota tri nominácie na hlavnú cenu:

  • Diaľničný úsek D 2 Lamačská cesta - Staré grunty s tunelom Sitina - novostavba, Bratislava;
  • Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica - rekonštrukcia, Skalica;
  • AQUACITY Poprad, relaxačný bazén Blue Sapphire - novostavba, Poprad.

Hlavná cena súťaže Stavba roka 2008, Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela a Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy za spoločenský prínos, boli odbornou porotou udelené stavebnému dielu Diaľničný úsek D 2 Lamačská cesta - Staré grunty s tunelom SITINA - novostavba, Bratislava.

Stručná technická informácia
Hlavný projektant:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Hlavný zhotoviteľ: TAISEI Corporation, organizačná zložka Slovakia, líder združenia, SKANSKA DS, a.s.
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Stavebné náklady: cca 3,5 mld. Sk
Lehota výstavby: 05/2003-12/2007

Stavba je súčasťou európskej cesty E 65 Praha-Brno-Bratislava-Győr-Budapešť. Dokumentuje a prezentuje návrh a realizáciu vysokonáročného komplexného inžinierskeho stavebného diela. Citlivo zohľadňuje charakter krajinného prostredia a stáva sa bezkolízne jeho trvalou súčasťou. Celkom pozostáva zo 151 stavebných objektov. Sú to najmä dva hlavné diaľničné objekty, v rámci ktorých bola realizovaná betónová vozovka hrúbky 270 mm v rozsahu 22 782 m². Asfaltový povrch vozoviek bol vyhotovený v rozsahu betón asfaltový modifikovaný 126 400 m² a asfaltový koberec mastixový 114 200 m². Liaty asfalt celkom 15 275 m², z čoho farebný 5680 m².
Diaľnica bola budovaná v profile D 26,5/100 so štyrmi jazdnými pruhmi šírky 3,75 m. Pri výstavbe bolo vykopaných a premiestnených viac ako 380 000 m³ zeminy.
V rámci stavby bolo realizovaných šesť mostných objektov, z toho dva diaľničné a jeden objekt podcestia pod diaľnicu v Mlynskej doline. Pri zakladaní mostných objektov, protihlukových stien a podcestia bolo vyhotovených 1800 m betónových pilót s priemerom od 620 do 930 mm. Vybudovaných bolo celkom 2436 m² protihlukových stien, oporných múrov s celkovou dĺžkou 735 m. V rámci stavby sa urobila preložka a úprava potoku, ako aj objekty kanalizácie, vodovodov a veľké množstvo prekládok elektrických rozvodov, telefónov, diaľkových káblov a rozvodov verejného osvetlenia.
Celková dĺžka novovybudovanej diaľnice je 3909 m. Uskutočnila sa úprava stredného deliaceho pásu v časti Lamač a Mlynská dolina s celkovou dĺžkou 5800 m, ktorá pozostávala z opravy verejného osvetlenia, výmeny svietidiel a kabeláže, ako aj demontáže oceľových zvodidiel a ich nahradení betónovými zvodidlami s celkovou dĺžkou 12 469 m, z čoho bolo 2830 m monolitických, betónovaných na mieste technológiou Skanska. Oceľové zvodidlá sú v celkovej dĺžke viac ako 11 000 m.
Najvýznamnejším stavebným objektom celého úseku je tunel Sitina. Západná tunelová rúra má 1140 m, z toho je časť 1189 m razená a 251 m hĺbená. Tunel je projektovaný podľa najnovších európskych noriem s ohľadom na vysokú bezpečnosť, vybavený modernou technológiou, súčasťou ktorej je centrálne riadenie celého chodu tunela od vetrania, osvetlenia, dopravy a v prípade kolíznych a nehodových situácií aj jeho uzavretia. Riadenie je automatické aj manuálne z centrálneho a podružných dispečingov. Okrem toho je tunel vybavený na havarijné situácie (požiarny vodovod, únikové chodby). Plánované dopravné zaťaženie počas prevádzky bude prekračovať podľa dopravno-inžinierskych podkladov hodnotu 20 000 vozidiel/24 hodín v oboch smeroch (iné než dvojrúrové riešenie nepripadalo do úvahy). Tunel bol razený novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) v ťažkých geologických podmienkach. Vozovka v tuneli spĺňa vysoké bezpečnostné kritériá, má cementovo-betónový povrch - oproti tradičnému asfaltu - odolný voči zaťaženiu. Netvoria sa na ňom nebezpečné koľaje, je nehorľavý, má dlhú životnosť, navyše je recyklovateľný. Od svojho uvedenia do prevádzky priniesol veľkú úľavu bratislavským aj tranzitujúcim vodičom. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou mestského dopravného systému, bez ktorého je plynulá doprava nielen v západnej časti Bratislavy len ťažko predstaviteľná. Zabezpečením plynulosti dopravy sa znížili emisie a hlukové zaťaženie v Mlynskej doline. Po jeho dobudovaní vozidlá mesto obchádzajú a nezaťažujú mestské komunikácie. Toto stavebné dielo je významným počinom z hľadiska riešenia dopravnej infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy.

Fotografická prezentácia ocenených súťažných návrhov (tri nominácie na hlavnú cenu, z nich jedna hlavná cena STAVBA ROKA 2008, dve ceny za spoločenský prínos a sedem cien vyhlasovateľov súťaže:

Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta - Staré Grunty s  tunelom  SITINA
¤ Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta - Staré Grunty s tunelom SITINA, novostavba, Bratislava: hlavná cena STAVBA ROKA 2008, Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela, Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy, foto: SKANSKA BS, a.s.

Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica
¤ Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica, rekonštrukcia, Skalica: nominácia na hlavnú cenu, Cena ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, foto: Ing. arch. Miroslav Hudák

AQUACITY POPRAD
¤ AQUACITY POPRAD, relaxačný bazén BLUE SAPHIRE, novostavba, Poprad: nominácia na hlavnú cenu, foto: Ing. Eva Štefucová

Obchodné zastúpenie VIESSMANN
¤ Obchodné zastúpenie VIESSMANN, novostavba, Bratislava, Ivanská cesta: Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., za optimálne použitie progresívnych materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe, foto: Paťo Savko

EURÓPA SHOPPING CENTER
¤ EURÓPA SHOPPING CENTER, novostavba, Banská Bystrica,Trosky: Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie, foto: Martin Ličko

Prestavba Zimného štadióna Košice STEEL ARÉNA
¤ Prestavba Zimného štadióna Košice STEEL ARÉNA, Košický štadión Ladislava Trojáka, rekonštrukcia, Košice: Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty, za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela, foto: Ing.arch. Juraj Koban

EMATECH Technológie, Bratislava
¤ EMATECH Technológie, Bratislava, novostavba: Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela, foto: Pavel Meluš

Rekreačná chata, novostavba, SENEC
¤ Rekreačná chata, novostavba, SENEC, Slnečné jazerá: Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela, foto: Dušan Harvan