Zpět na stavby

Sanace vnějších ploch pevnostního systému Malé pevnosti v Terezíně

29. března 2012
Ing. Michael Balík, CSc.

Pevnostní město Terezín bylo založeno roku 1780 Josefem II. při řece Ohři, na místě dvou zbořených vesnic. V roce 1887 byl městu zrušen statut pevnosti. V letech 1942-1945 město sloužilo jako ghetto pro židovské obyvatelstvo téměř z celé Evropy. Malá pevnost, jako samostatná pevnostní citadela, vznikla ve stejné době na pravém břehu řeky Ohře a využívala se již od 19. století jako vězení. V červnu 1940 v místě bylo zřízeno policejní vězení pražského gestapa, byly v něm vybudovány další cely a realizovány stavební úpravy, které se projevily na vnější podobě pevnosti. Po 2. světové válce byl v Terezíně zřízen Památník obětem 2. světové války a Malá pevnost byla prohlášena Národní kulturní památkou.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební  ČVUT v Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a souvisejících vlivů. Autor jedenácti odborných publikací v oboru. Předseda odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. Je expertem Českého egyptologického ústavu FF UK.


Metodika oprav povrchů zdí
První etapa postupné sanace povrchů pevnostních zdí byla realizována již v roce 2005 a zahrnovala zkušební plochy na jižní straně Malé pevnosti, vpravo od Pražské brány. Druhá etapa stavebních úprav, která se uskutečnila v roce 2011, byla zaměřena na plochy jižního průčelí, východní a jižní část jižního rizalitu a větší část západní plochy pevnostního systému. V článku prezentovaná třetí etapa oprav, jež se bude realizovat v období let 2012-2013, je orientována na severní část západních ploch a celou severní frontu včetně severního rizalitu.

Stav pevnostních zdí před opravou
Mírně šikmé plochy pevnostních zdí jsou vesměs cihelné, zakončené kamennou valounovou římsou. Zatravněný val tvoří korunu zdí. Kamenný sokl ve styku s terénem je místy pod úrovní dodatečně zvýšeného terénu. Nároží eskarp jsou kamenná, z pískovcových bloků. Na plochách zdí byla před současnou opravou patrna řada mechanických poruch, včetně statických prasklin a hloubkových destrukcí.

Postup stavebních úprav
Metodika oprav povrchů zdí vychází z 1. etapy ověřovacího úseku, realizovaného v roce 2005 východně od Pražské brány. Postup prací byl v zásadě navržen konzervační metodou, respektovány byly všechny poznané stavebně památkové a historické hodnoty jak povrchů zdí, tak příslušných stavebních komponentů. Důraz je kladen na zachování původních stavebních detailů a dochovaných povrchových úprav z doby výstavby pevnosti a prvního období její existence, ale také na dochování úprav povrchů a detailů z vězeňského období, především z epochy 2. světové války. I když mají tyto stavební a povrchové úpravy často zcela utilitární charakter, dokumentují významnou etapu dějin pevnosti, díky níž byla prohlášena Národní kulturní památkou. V tomto smyslu je metodika oprav výjimečná, odlišná od podobných příkladů.

Kamenné a cihelné zdivo západního křídla před obnovou
¤ Kamenné a cihelné zdivo západního křídla před obnovou

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).