Zpět na stavby

Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy v roce 2007

Rok 2006 byl ve výstavbě protipovodňových opatření rokem předělovým. Byly dokončeny všechny úseky v centru města, jejichž výstavba vrcholila v letech 2004 a 2005, a současně se definitivně rozhodlo o koncepci etap na okrajích města, které dosud nebyly zahájeny. V roce 2007 vstoupí budování systému protipovodňové ochrany hl. m. Prahy do své závěrečné fáze.


Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy jsou rozdělena do osmi základních etap. Etapa 0001 Staré Město a Josefov byla dokončena již v roce 2000. Před rokem 2006 byla zrealizována Etapa 0002 Malá Strana a Kampa, Etapa 0003 Karlín a Libeň, Etapa 0004 Holešovice, Stromovka, Etapa 0005 Výtoň, Podolí a Smíchov a Etapa 0008 Protipovodňová ochrana Modřan. V roce 2007 bude zahájena zbývající Etapa 0006 Zbraslav a Radotín a Etapa 0007 Troja.
Celý systém, který má sloužit k ochraně Prahy proti škodám působeným povodněmi na historických budovách, majetku i zdraví a životech obyvatel, se začal připravovat v roce 1997. Zabránit Vltavě a Berounce, aby se při povodni vylily mimo koryto do zástavby města, kde by mohly působit škody, mají v centrálních částech města a na kříženích s komunikacemi zejména mobilní protipovodňové bariéry, v ostatních úsecích i stálé protipovodňové zemní hráze nebo železobetonové stěny. Liniová opatření jsou doplněna o uzávěry na kanalizační síti v místech, kudy by mohla povodní vzdutá voda pronikat zpět do chráněného území. Na kanalizační síti je dále zajištěno přečerpávání vnitřních vod mimo chráněná území. Na základě zkušenosti z povodně v srpnu 2002 byl návrh protipovodňových opatření oproti původnímu řešení upraven a nyní jsou navržena tak, aby ochránila město před účinky srovnatelných povodní na Vltavě o průtoku QN=5300 m3/s, s bezpečnostní rezervou 30 cm.

Dokončené části

E 0001 - Staré Město a Josefov
Již v letech 1999-2000 byla realizována etapa E 0001, která zahrnuje mobilní protipovodňové bariéry na Masarykově a Smetanově nábřeží a na nábřeží Na Františku i opatření na kanalizační síti v úseku pravého břehu od Jiráskova mostu k mostu Štefánikovu. Tato opatření svoji funkčnost prokázala již při srpnové povodni v roce 2002 a pomohla odvrátit značné škody na Starém Městě.

Etapa 0002 - Karlův most, zdvojená linie mobilního hrazení na Kampě
Etapa 0002 - Karlův most, zdvojená linie mobilního hrazení na Kampě

Etapa 0002 - Malá Strana a Kampa
Etapa 0002 byla rozdělena na čtyři základní části. V roce 2002 byla dokončena realizace v úseku Hergetovy cihelny rekonstrukcí zdi, v roce 2003 byla dokončena část Hergetova cihelna-Kosárkovo nábřeží. Vzhledem k tomu, že ve středu města nedošlo při přepočtu úrovně ochrany k výrazné změně návrhové hladiny, a díky původně uvažované větší rezervě nebylo nutné zvyšovat realizované úseky první a druhé etapy (na rozdíl od úseků v Holešovicích a Modřanech, které byly při srpnové povodni přelity).
Již koncem roku 2003 tak mohly být zahájeny další části této etapy, část 11 Říční ulice - Karlův most a část 21 Čertovka. Byla obnovena povodní poškozená parková zeď na Kampě jako železobetonová protipovodňová stěna tak, aby se zeď obnovila v původním tvaru. Na zeď navazuje mobilní hrazení okolo Sovových mlýnů a Lichtenštejnského paláce ke Karlovu mostu a ústí Čertovky. Na Kampě je linie ochrany zdvojená a byla realizována i pro ochranu na padesátiletou vodu.
Unikátní je řešení v prostoru restaurace Kampa Park v ústí Čertovky. Za upravenou nábřežní zdí je zasunuta pohyblivá ocelová hradicí konstrukce, která bude při povodni ve vysunuté poloze přehrazovat Čertovku k protějšímu břehu Hergetovy cihelny. Posuvná konstrukce o rozpětí 22 m bude při povodni v zahrazené poloze nastavena na výšku o další tři metry mobilním hrazením.

Etapa 0002 - Čertovka, montáž ocelových posuvných vrat
Etapa 0002 - Čertovka, montáž ocelových posuvných vrat

Etapa 0002 - Ústí Čertovky s uzavřenými vraty a postaveným mobilním hrazením
Etapa 0002 - Ústí Čertovky s uzavřenými vraty a postaveným mobilním hrazením

Etapa 0003 - Karlín a Libeň
Etapa 0003 byla pro realizaci dále rozdělena do pěti částí. Část 11 Štefánikův most - Negrelliho viadukt začíná ještě na území Prahy 1 úsekem mobilního hrazení v prostoru ulic Nové Mlýny a Nábřeží Ludvíka Svobody až k Těšnovskému tunelu, pokračuje dále betonovou zdí od Hlávkova mostu k terase hotelu Hilton, kde se kříží s cyklostezkou, poté k Negrelliho viaduktu a zemní hrází kolem nové výstavby areálu RIVER CITY Prague. V tomto úseku byly vybudovány i dvě velké hradidlové komory tak, aby bylo možné osazení nezbytné mobilní čerpací techniky při uzavření dešťových odlehčovačů.
Část 21 Rohanský ostrov a areál MFF UK pokračuje zemní hrází napříč Rohanským ostrovem k Libeňskému mostu a dělí původní zanedbané území průmyslových a skladištních areálů na část u řeky, kde bude výhledově realizována rekreační zóna včetně nových vodních ploch, a na chráněné území, kde se rozbíhá realizace komplexu Nového Karlína. Koruna hráze byla upravena tak, aby mohla být využívána cyklisty. U mostu Barikádníků byla v rámci této části vybudována železobetonová protipovodňová zeď, chránící areál Matematicko-fyzikální fakulty.

Etapa 0003 - Zemní hráz na Rohanském ostrově
Etapa 0003 - Zemní hráz na Rohanském ostrově

V prostoru Libeňských přístavů byly realizovány tři části: část 31 Libeňské přístavy - ochrana území, část 32 Libeňské přístavy - povodňová čerpací stanice a část 33 Libeňské přístavy - protipovodňový uzávěr přístavů. Vznikl zde technicky zajímavý objekt, který umožní uzavření ústí Rokytky a Libeňských přístavů proti povodni ve Vltavě, a čerpací stanice o kapacitě cca 20 m3/s umožní vody Rokytky i dešťové přítoky přečerpat do povodní vzduté Vltavy. Součástí objektu je i přemostění vzpěrných vrat přístavu i Rokytky pro cyklostezku, která spojuje Libeňský ostrov s Thomayerovými sady.
Před dokončením této etapy byl jako provizorní ochrana Karlína do profilu tělesa bývalé železniční tratě v ulici Švábky pořízen pryžový vodou plněný protipovodňový vak, který zajišťoval ochranu Karlína na cca stoletou vodu.

Etapa 0003 - Protipovodňová čerpací stanice v Libeňských přístavech
Etapa 0003 - Protipovodňová čerpací stanice v Libeňských přístavech

Etapa 0003 - Protipovodňová čerpací stanice v Libeňských přístavech
Etapa 0003 - Protipovodňová čerpací stanice v Libeňských přístavech

Etapa 0003 - Protipovodňová vrata na Rokytce
Etapa 0003 - Protipovodňová vrata na Rokytce

Etapa 0004 - Holešovice, Stromovka
Rovněž Etapa 0004 byla rozdělena do pěti částí. Ochrana Holešovic představuje celkově největší rozsah mobilního hrazení. Část 11 nábřeží Kpt. Jaroše, Stromovka obsahovala většinu opatření na kanalizaci v Holešovicích a úsek mobilního hrazení, který je součástí nového zábradlí na nábřeží od Hlávkova mostu k Tržnici.
Část 21 Bubenské nábřeží byla zahájena již před povodní v roce 2002 jako součást úprav nábřeží okolo Tržnice, ale byla přelita vodou a po přepočtu na novou úroveň ochrany musela být zvýšena.
V rámci části 32 Nová Jankovcova bylo realizováno mobilní hrazení, jehož práh vytváří nové zábradlí na nábřeží od ulice Komunardů až k Libeňskému mostu. V části 33 Holešovický přístav pokračuje od Libeňského mostu přes území přístavu a po jeho hraně, a chrání tak i zahájenou výstavbu obytného komplexu. Část 34 ulice Za Elektrárnou navazuje na linii mobilního hrazení v přístavu, a po projednání změny trasy a jejím napřímení do ulice Varhulíkovy, kde budou postavené železobetonové protipovodňové zdi zakomponovány do objektů loftové výstavby, pokračuje vysoká protipovodňová zeď k ulici U Vody a dále se zavazuje k mostu Barikádníků. V rámci této části bylo upraveno i zahrazení podjezdů pod železniční tratí v ulici Partyzánské a Za Elektrárnou na novou návrhovou hladinu.

Etapa 0005 - Výtoň, Podolí a Smíchov
Etapa 0005 leží na obou březích Vltavy. Obsahuje hradidlové komory na kanalizační síti, opatření u Kunratického potoka, na Rašínově nábřeží, na Janáčkově nábřeží, v prostoru smíchovského Hořejšího nábřeží mezi Palackého a železničním mostem. Byl proveden práh mobilního hrazení křížící vozovku pod Palackého mostem a u Jiráskova mostu. V průběhu výstavby byl dodatečně zařazen úsek na Hořejším nábřeží, který měl původně realizovat v rámci výstavby své budovy soukromý investor.

Etapa 0005 - Mobilní hrazení na Hořejším nábřeží na Smíchově
Etapa 0005 - Mobilní hrazení na Hořejším nábřeží na Smíchově

Etapa 0008 - Protipovodňová ochrana Modřan
Etapa 0008 byla rozdělena na část 11 A Posílení kanalizačních řadů, část 21 B Rekonstrukce zatrubněných potoků a část 31 C Nová protipovodňová ochrana v oblasti Modřan. Na této etapě byly provedeny práce na navýšení a doplnění opatření realizovaných v rámci stavby KOMOKO, původně dokončené již před povodní v srpnu 2002 tak, aby vyhověla nové, zvýšené návrhové hladině.


Zbývající úseky

Po roce 2006 zbývají k realizaci ještě protipovodňová opatření na jižním okraji Prahy v rámci Etapy 0006 Zbraslav a Radotín a na opačném severním okraji v rámci Etapy 0007 Troja. V minulém roce probíhalo jejich nové posouzení a dopracování technického řešení s cílem docílit úspory rozpočtových nákladů a zajistit možnosti jejich financování.

Etapa 0006 - Zbraslav a Radotín
Etapa 0006 řeší ochranu tří městských částí - Zbraslav, Radotín a Velké Chuchle, které leží na okraji rozsáhlé inundace při soutoku Vltavy s Berounkou. Oproti ostatním úsekům protipovodňové ochrany je zde podstatnou problematikou, která se promítá do technického řešení i do značné výše nezbytných investičních nákladů, ochrana před průsakem vody do ochráněného území velmi propustným podložím. Geologické složení a průsaky podložím byly ověřovány dodatečným geologickým průzkumem a výpočty v matematických modelech. Výsledný návrh protipovodňové ochrany byl konzultován se zástupci úřadů městských částí:

 • část 11 Zbraslav (pro realizaci bude dále rozdělena do částí 13 Zbraslav-sever a 14 Zbraslav-jih);
 • část 12 Zbraslav - odvedení vnitřních vod.
  Jako jediný úsek bude mít soubor protipovodňových opatření na Zbraslavi jinou (menší) návrhovou hladinu, než bylo rozhodnuto v roce 2003 usnesením Rady hl. m. Prahy k PPO. Jedná se o Q100 + 30 cm. Po výpočtu podle nově stanovené hodnoty stoleté vody, kterou určil ČHMÚ v roce 2005, činí snížení původně navrhované ochrany cca 50 cm.
  Linie protipovodňových opatření zůstává stejná. V úseku od kamenolomu po ulici Žitavského je z prostorových důvodů navržená linie na návodní straně komunikace (zídka nastavená mobilním hrazením), zbývající část tvoří pevná železobetonová zeď vedená po straně u zástavby, kombinovaná s úseky mobilního hrazení ve vjezdech na pozemky. Protipovodňová zeď bude sloužit i jako protihluková ochrana. Konstrukce umožní případné navýšení protihlukových zábran.
  Součástí řešení protipovodňové ochrany Zbraslavi je v samostatné části i realizace protipovodňových opatření na dešťové kanalizaci, místních tocích a podchodech.
  V současné době je akce připravena k výběru zhotovitele a k zahájení výstavby na jaře letošního roku.

Zbraslav-jih
Zbraslav-jih

 • část 21 Radotín a část 26 Radotín, ul. Věštínská, U Jankovky
  V Radotíně zůstává návrhová hladina protipovodňových opatření na úrovni dle usnesení Rady hl. m. Prahy. Jedná se tedy o přepočtenou hladinu Q2002 + 30 cm (bezpečnostní rezerva).
  Ve značné části zůstává linie protipovodňové ochrany beze změny. Jde o úsek u školy a podél ulice Výpadová, který je tvořen kombinací relativně nízkých železobetonových zídek a úseků mobilního hrazení. Změna linie nastává v prostoru průmyslových areálů, kde bylo, vzhledem k problémům při návrhu vedení linie mezi jednotlivými areály, rozhodnuto chránit pouze obytnou zástavbu, a konečná trasa je navržena v ulicích Věšínská a U Jankovky, s následným zavázáním do tělesa železniční tratě. Tato změna linie bude projednávána a realizována samostatně jako část 26. V současné době je původní část linie připravena k výběru zhotovitele a k zahájení výstavby na jaře letošního roku. Část 26 bude realizována později, v návaznosti na stav jejího projednání.

Radotín
Radotín

Ortofotomapa Radotín, ul. Věštínská
Ortofotomapa Radotín, ul. Věštínská

 • část 22 Chuchle
  Také pro tuto část zůstává návrhová hladina protipovodňových opatření na úrovni přepočtené hladiny Q2002 + 30 cm (bezpečnostní rezerva). V tomto úseku doznalo původní řešení největších změn. Stávající umístění linie na vzdušnou stranu náspu Strakonické ulice bylo nevýhodné ze statických důvodů. Území ve středu navrženého chráněného prostoru získal soukromý investor a předpokládá, že jeho úroveň zvýší násypem jeden metr nad niveletu vozovky. Ve vazbě na výstavbu nových komunikací ve Velké Chuchli také dojde ke koordinaci s navazující úpravou potoka Vrutice.
  Ve Velké Chuchli proto nová trasa začne v ulici Dostihová na okraji chodníku na levém břehu potoka Vrutice. Linie bude pokračovat směrem k ulici Strakonická, jejíž jeden pás (směr z Prahy) bude překonán mobilním hrazením, a dále v dělicím pruhu až ke konci zástavby kolem ulice Starolázeňská. Tady překoná mobilním hrazením zpět jeden pás ulice Strakonická (směr z Prahy) a bude dále pokračovat sypanou hrází k náspu železniční trati, kam se zaváže mobilním hrazením.
  V Malé Chuchli bude provedeno zejména utěsnění náspu Strakonické silnice proti průsakům podzemní vody. Součástí řešení je i realizace opatření na kanalizaci, místních tocích a podchodech pod Strakonickou ulicí.
  Ve Velké Chuchli bude dále realizována ochrana areálu střední školy a obytných domů na pravém břehu Vrutice na Q20, a to jak ze strany Berounky, tak i proti zpětnému vzdutí Vltavy Vruticí.
  Uvedené změny si vyžadují nové projednání, a proto bude tato část realizována rovněž až v návaznosti na stav jejího projednání.

Velká Chuchle
Velká Chuchle

Etapa 0007 - Troja
Etapa 0007 řeší protipovodňovou ochranu částí na severním okraji Prahy. Jedná se o ochranu Troji, která byla připravovaná jako část 11 a část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka, která má jiný charakter než ostatní části a není navrhována na povodeň ve Vltavě. Ochrana Troji je navržena na úroveň přepočtené hladiny Q2002 + 30 cm. Její příprava byla komplikovaná posuzováním dalších územních vazeb, zejména možnosti využít navrhovanou zemní hráz jako novou trasu pro komunikaci umožňující napojení zoologické a botanické zahrady bez nutnosti, aby návštěvníci projížděli zástavbou Troji. Navržené řešení se dále muselo přizpůsobit záměrům územní urbanistické studie a požadavkům místní části a památkové péče. Vzhledem k nutnosti koordinace akce s výstavbou Městského okruhu v lokalitě Pelc - Tyrolka a urychleného zajištění územního rozhodnutí pro úsek přiléhající k této stavbě, bylo rozhodnuto o přípravě této části samostatně a původní část 11 byla rozdělena do pěti dílčích úseků.

 • část 14 Troja - Městský okruh
  První částí, kde bude zahájena realizace již začátkem tohoto roku, je část 14 Troja - Městský okruh. Je navržena tak, že bude chránit i staveniště tunelu a některé objekty jsou společné. Zhotovitel stavby byl proto vybrán ve společné veřejné obchodní soutěži.
 • část 13 Troja-východ
  Tato část zahrnuje úsek od mostu Barikádníků po část u Městského okruhu. Využívá stávající nedokončenou hráz Povodí Vltavy, která bude na návrhovou hladinu navýšena betonovou zídkou. Uvažuje se o tom, že realizaci bude následně zajišťovat podnik Povodí Vltavy, s. p.
 • část 15 Troja-západ, část 16 Troja - Pod Havránkou
  Tyto části naváží na západě na hráz vybudovanou kolem Městského okruhu a kolem diplomatické vesničky pokračují k ulici Pod Havránkou, kde se zaváží do tělesa lávky přes Vltavu. První část tvoří masivní zemní hráz a druhou část železobetonová zeď, u které se, z hlediska architektonických požadavků, projednává nahrazení v horní části mobilním hrazením.
 • část 17 Troja - opatření na kanalizaci
  Součástí protipovodňových opatření této etapy je vybudování řady hradidlových komor s uzávěry zejména na dešťových odlehčovačích a stokách, křížících linii ochrany jak v Troji, tak i v Dejvicích a Bubenči, a dále pak i drobnějších objektů situovaných mimo hlavní hráz.
 • část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka
  Předmětem této části je ochrana Šáreckého údolí před povodní vyvolanou zvýšenými průtoky Šáreckého potoka. Současné koryto bude upraveno na bezpečný průtok Q50 zejména úpravou stávajících můstků a inženýrských sítí, které značně snižují jeho průtočnost. Součástí bude i úprava přilehlé komunikace. Ani po dokončení stavby však nebude tato část chráněna před zaplavením v důsledku extrémních průtoků ve Vltavě.

Troja
Troja

Závěr

Celkové náklady na realizaci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy jsou odhadovány na 3,24 miliardy Kč. Do konce roku 2006 bylo již z této částky vynaloženo cca 2,01 miliardy Kč. Do současné doby hradil veškeré finanční náklady ze svého rozpočtu přímý investor, kterým je hlavní město Praha, zastoupené Odborem městského investora. Inženýrskou činnost s výjimkou Etapy 0008 a části Etapy 0004 zajišťuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Pro realizaci zbývajících částí je zvažována možnost, aby se alespoň z části na financování podílel státní rozpočet, případně prostředky z evropských fondů v rámci připravovaných programů podpory prevence před povodněmi.
Dokončení celého systému protipovodňové ochrany Prahy se předpokládá v roce 2008.