Zpět na stavby

Prostředí v energeticky úsporném domě

V obytných budovách lze kvalitu vnitřního prostředí ověřit kritériem míry spokojenosti lidí, kteří v nich bydlí. Jednou z forem, které mohou poskytnout potřebné informace, je provedení subjektivního hodnocení. Tato forma průzkumu se uskutečnila u obyvatel pasivního bytového domu pro seniory v Modřicích. Zapojilo se do něj dvacet pět žen a dvanáct mužů s věkovým průměrem 77 let. Průzkum doložil, že senioři jsou schopni a také ochotni akceptovat podmínky pasivních domů. Potvrdilo se, že i pro starší osoby je bydlení v pasivním domě vhodným způsobem k zajištění jedné ze základních životních potřeb člověka.

Autor:


Absolvent SPŠ stavební  v  Opavě a FAST VUT v Brně. Je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. V letech 1977–1994 působil jako projektant. Od roku 1994 je akademickým pracovníkem FA VUT v Brně, na které byl  v letech 2000–2006 a 2010–2014 děkanem. Zabývá se konstrukcemi pozemních staveb, přírodními materiály a stavební tepelnou technikou.

Úvod

Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích (PBDS) patří v České republice k budovám, v nichž jde ruku v ruce architektonická kvalita a energetická úspornost (obr. 1). Tato hlediska řadí areál k nejlepším bytovým stavbám, které byly v posledních letech realizovány. Autory,pod jejichž tvůrčím vedením tato architektonicky, urbanisticky, technicky, ekologicky a uživatelsky pozoruhodná stavba vznikla, jsou zkušení a úspěšní architekti Aleš Brotánek a Josef Smola. Budova je oceněna řadou trofejí a uznání, v roce 2014 jí byla udělena například prestižní cena E.ON Energy Globe. V jakém stavu je však prostředí, které poskytlo jeho obyvatelům nový domov? Jsou v něm spokojeni? Žijí v něm zdravě? Byly prostředky na jeho pořízení investovány účelně? Naplnil dům vize, které měli představitelé a obyvatelé města před jeho výstavbou? Tyto otázky i řada dalších občas vyvolávají odlišná stanoviska při zasedáních místního zastupitelstva. Abychom alespoň na některé z nich našli relevantní odpověď, uskutečnil se v pasivním bytovém domě pro seniory v Modřicích průzkum zaměřený na energetickou kvalitu areálu a stav jeho vnitřního prostředí.

Průzkum míry spokojenosti s bydlením v PBDS

Pro zjištění míry spokojenosti obyvatel PBDS byl sestaven soubor dvaceti tří otázek, na které respondenti odpovídali v přítomnosti autora tohoto článku. V případě vzniklých nejasností, které pramenily z některých formulovaných dotazů, bylo bezprostředně podáno vysvětlení. Soubor dotazů byl členěn do čtyř oblastí:
■základní informace o respondentech – pohlaví, věk, dosažené vzdělání, doba pobytu v PBDS;
■důvod k nastěhování do PBDS, úroveň znalostí o pasivních domech;
■informace o stavu vnitřního prostředí domu v letním a zimním období;
■zhodnocení úrovně kvality bydlení v PBDS.

Stavební podstata PBDS

Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích tvoří tři stavby – vstupní budova SO1, pavlačový dům SO2 a chodbový dům SO3, které jsou sestaveny do tvaru písmene U. Všechny jsou přístupné bez nutnosti překonávat bariéry. Budova SO1 zamezuje penetraci hluku a prachu od rušné silnice a frekventované železniční trati spojující Brno s Břeclaví. Dům je dvoupodlažní, s pultovou střechou. V přízemí je recepce, na kterou navazuje hala s výdejní linkou jídel. Dvouramenné schodiště a výtah umožňují vstup do 2.NP s prádelnou a sušárnou, společenskou místností, kancelářemi a strojovnou vzduchotechniky. Ve dvoupodlažní budově SO2 a třípodlažním domě SO3 je umístěno 41 bytů – devět dvoupokojových (44,0 m2) a 32 jednopokojových (31,5 m2). Všechny mají kuchyňský kout, koupelnu s hygienickým zařízením, vybavenou zařízeními vhodnými pro osoby s omezenou schopností pohybu, a předsíň. Budova SO3 má pod částí půdorysu sklep s energetickým centrem – strojovnou VZT, kotelnou pro spalování peletek a ohřev vody, prostor s náhradním zdrojem elektřiny a místnost se zařízením pro regulaci a další použití dešťové vody. K vybavení domu patří také fototermické sluneční kolektory umístěné na ploše vegetační střechy a tři nádrže na zachycení dešťové vody. Celková tepelná ztráta domu je 31,5 kW a měrná potřeba energie na vytápění je nižší než 15 kWh/(m2·a), [1]. PBDS je založen na vrstvě extrudovaného polystyrenu tl. 200 mm, na které je železobetonová deska tl. 300 mm. Vertikální nosnékonstrukce tl. 200 mm jsou vyzděny z vápenopískových tvárnic a z vnější strany obloženy grafitovým expandovaným polystyrenem tl. 300 mm. Železobetonové monolitické stropy mají tloušťku 200 mm. Dvouplášťovou střechu s provětrávanou vzduchovou mezerou vyplňuje tepelná izolace z foukané celulózy tl. 500 mm. Systémovou hranici uzavírají kvalitně utěsněné výplně otvorů s izolačním trojsklem, které vykazují součinitel prostupu tepla Uw = 0,71 W/(m2·K), což splňuje požadavky kladené na pasivní domy.
 
Celý článek naleznete v archivu čísel 01-02/2018.