Zpět na informační servis

Představujeme Jihomoravské stavební společenství

14. srpna 2009
Text redakce

První regionální útvar SPS v ČR vznikl v oblasti jižní Moravy v roce 1997, pod názvem Brněnská stavební společnost, která byla v roce 2001, v souvislosti s reformou státní správy, přejmenována na Jihomoravské stavební společenství (JmSS).

Prvním předsedou byl zvolen doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc., který stojí v čele společenství dosud.
Ing. Zdeněk Kotol, který zastává v současnosti funkci manažera společenství, odpověděl na otázky redakce.

Kolik členů JmSS sdružuje?
Brněnská stavební společnost měla původně šestatřicet členů, dnes sdružuje JmSS osmdesát členů, z toho padesát sedm je samostatných firem, ostatní jsou členové kolektivní nebo různá sdružení a asociace. Mezi členy JmSS jsou firmy nejrůznějšího zaměření, jak velké společnosti celostátního významu (například OHL ŽS, SKANSKA DS, IMOS Brno, KALÁB - stavební firma, KOMFORT, Arch Design, SIKA CZ, Qualiform - stavební zkušebna a znalecký ústav, STAVOS, Elektro Brno, RTS, ŽSD, PREFA Brno, Veletrhy Brno, VHS Břeclav), tak i firmy oblastního nebo místního významu. Z hlediska zaměření činnosti jsou mezi našimi členy developeři, společnosti zajišťující vlastní realizaci staveb, výrobci i dodavatelé stavebních materiálů, dodavatelé služeb pro stavebnictví, projektanti i drobní řemeslníci. Členové JmSS jsou zároveň i členy expertních skupin, které pracují v rámci celostátního působení Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, další z nich pak pracují přímo v představenstvu nebo v dozorčí radě svazu.

Můžete charakterizovat důvody, které vedly k založení regionálního seskupení?
Hlavní důvod, který vedl k formování členské základny na úrovni regionu, byl útlum dopadu aktivit svazu, kdy většina činností SPS v ČR se zpočátku odehrávala především v Praze.

Jaké jsou hlavní cíle a metody činnosti JmSS?
Mezi hlavní programové cíle JmSS patří podpora profesních zájmů stavebních, inženýrských a projektových firem v Jihomoravském regionu. Snažíme se prosadit vyšší kulturu konkurenčního prostředí, dodržování deklarovaných pravidel soutěží, vysokou úroveň podnikatelské etiky, souhrnně zachování dobrého jména a špičkové odbornosti firem působících v regionu. Prostředků pro dosažení deklarovaných cílů je celá řada. Záleží na vystupování představitelů i všech členů JmSS na veřejnosti, v aktivním kontaktu s orgány komunální i státní správy, se zastupiteli na všech úrovních. Důležitou součástí činnosti je organizování profesních setkání ve specializovaných oborech, zejména řemeslných. JmSS se rovněž angažuje v osvětové činnosti, kde se zaměřuje především na problematiku nových právních předpisů a norem, nových technologií a materiálů a na publikaci dobrých příkladů provedených staveb v regionu. Takovou akcí, která se rok od roku těší většímu významu i oblibě, je soutěž Stavba Jihomoravského kraje, při níž jsou vyhlašovány nejlepší stavby regionu, nebo Dny stavitelství a architektury, kde spolupracuje s řadou partnerských organizací. Spolupráce s dalšími subjekty JmSS se rozvíjí na všech úrovních - nejtěsnější je pochopitelně s profesními svazy v oblasti stavebnictví, jako je ČKAIT a ČSSI, se kterými jsou pořádány odborné semináře, školení i společenské akce. Probíhá jednání o bližší spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, významná je spolupráce JmSS s Veletrhy Brno, a.s. (doprovodné akce veletrhů IBF a SHK, celoroční projekty Centra vzorových domů EDEN 3000), úzká spolupráce se rozvíjí s vysokými školami, vedením města Brna i Jihomoravského kraje, jejichž zástupci jsou řádnými členy představenstva JmSS. Na celostátní úrovni zastupuje SPS v ČR v Radě kvality ČR předseda JmSS, který je současně i předsedou celostátní odborné sekce Kvalita v průmyslu a stavebnictví.

V čem vidíte hlavní výhody členství v JmSS?
Při projednávání změn v oblasti legislativy připravuje regionální organizace soubor nejdůležitějších zpráv a stanovisek, které pak vedení svazu používá jako východiska při jednání na úrovni tripartity nebo s ústředními orgány státu. Příkladem takového postupu bylo například projednávání nového zákoníku práce, kdy jsme se snažili zákonodárce seznámit s problémy, se kterými se firmy v našem regionu před jeho zavedením potýkají. Totéž se týká i řady dalších zákonů a předpisů. Komunikace ovšem probíhá i opačným směrem, kdy JmSS své členy informuje o aktuálních změnách v technické normalizaci, bezpečnostních předpisech nebo vzdělávání. V uvedených oblastech je činnost JmSS fakticky nezastupitelná.