Zpět na materiály, výrobky, technologie

Požární, kouřotěsné a bezpečnostní dveře CAG s.r.o.

14. dubna 2009

Že ani v nabídce požárních dveří již není třeba dělat estetické kompromisy, dokazuje kolekce dveří společnosti CAG s.r.o., pro niž byl rok 2008 v oblasti speciálních dveří významný - podařilo se završit posuzování u kompletního sortimentu dveří certifikáty shody, takže nyní nabízí dveře s požární odolností nejen plné, ale i prosklené, v požárních obložkových, rámových nebo ocelových zárubních, s prosklenými nadsvětlíky i bočním prosklením.


Více informací naleznete na adrese www.specialnidvere.cz. Tyto stránky jsme se pro vás rozhodli vytvořit zde dvou důvodů. Jednak se v praxi setkáváme poměrně hojně s různými odbornými dotazy ohledně speciálních dveří (protipožárních, bezpečnostních, kouřotěsných, či s vyšším hlukovým útlumem), na jejichž zodpovězení je třeba mít po ruce skutečné znalce. Na těchto stránkách vám tedy odborníci na slovo vzatí (Ing. Černohorský, Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb AO č.0009823, a Ing. Topinková, Odborně způsobilá osoba podle požárního zákona Z-OZO-84/2008) podají informace o právních a technických požadavcích na speciální dveře, seznámí Vás s povinnostmi výrobce při označování dveří, se správnou montáží, předepsanými kontrolami, a v neposlední řadě Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy. Druhým důvodem ke spuštění stránek bylo zjištění nedostatku informací z této problematiky, jak u laické veřejnosti, tak i v odbornějších kruzích. Proto jsme se rozhodli jim co nejvíce informací zpřístupnit.

Celý sortiment požárních a kouřotěsných uzávěrů společnosti CAG byl ověřen v akreditované zkušební laboratoři PAVUS, a.s. na třídu požární odolnosti 30 minut, klasifikovanou EI (EW) 30 DP3, navíc jsou tyto dveře odolné proti průniku kouře (Sa i Sm) a rovněž jsou bezpečnostní s odolností proti násilnému vniknutí, třídy B2 případně B3. Požární dveře jsou zkoušeny pro osazení jak do lehkých montovaných konstrukcí (např. protipožární sádrokartonové), tak i do tuhých (např. zděných) konstrukcí.
Obecně se požární odolnost dveří stanovuje podle stupně požární bezpečnosti přilehlých požárních úseků. V závislosti na dosaženém mezním stavu požární odolnosti se dveře zařazují do tříd požární odolnosti 15, 30, 45, 60 a 90 minut.
Požární dveře se rozdělují na uzávěry, které brání šíření požáru (EI) nebo omezují šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW). Kouřotěsné požární dveře se rozdělují na uzávěry, které brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření (EI-SC) nebo omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW-SC).
Ověření požární odolnost dveří se provádí podle zkušební normy ČSN EN 1634-1. Výsledek zkoušky je zaznamenán do zkušebního protokolu a na jeho základě je vydán protokol o klasifikaci podle ČSN EN 13501-2. Z konkrétní zkoušky požární odolnosti dále vychází přímá aplikace výsledků zkoušek, která je uvedena ve zkušebním protokole. V přímé aplikaci zkoušek je uvedeno jakým způsobem je možné konstrukci zkoušených požárních dveří změnit tak, aby byla zachována zjištěná požární odolnost, která byla ověřená zkouškou.
Výběr zkušebního vzorku a počet zkoušek pro stanovení požární odolnosti dveří se odvodí z porovnání předpokládané klasifikace a oblasti použití výsledků zkoušek podle normy.
Hlediska ovlivňující počet zkoušek zahrnují například:

 • předpokládané typy podpěrných konstrukcí
 • typ dveří (závěsové, otočné atd.)
 • strany, které se mají zkoušet u asymetrických dveřních sestav, zkušební norma obsahuje informace o tomto hledisku
 • požadované konstrukční varianty, jako jsou:
  • přizpůsobení zárubně tloušťce podpěrné konstrukce
  • začlenění zasklení
  • dekorativní povrchové úpravy
  • předpokládaná rozměrová řada
  • dveřní kování

  Ověření kouřotěsnosti dveří se provádí podle zkušební normy ČSN EN 1634-3. Výsledek zkoušky je rovněž zaznamenán do zkušebního protokolu a na jeho základě je vydán protokol o klasifikaci podle ČSN EN 13501-2.
  Provedení zkušebního vzorku a potřebný počet zkoušek se odvodí z porovnání mezi předpokládanou oblastí aplikace klasifikace a oblastí použití výsledků zkoušky.
  Jsou definovány dvě třídy kouřotěsných dveří, a to Sm a Sa. Klasifikace může být použita jako doplňující parametr k ostatním klasifikačním identifikacím pro výše uvedené požární dveře, nebo může být použita u dveří, které nemají ani klasifikaci E, W ani I.
  Požární a kouřotěsné dveře musí být podle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb. povinně označeny

  • písmennou značkou (např. EI, EW atd.)
  • číselnou značkou hodnoty dosažené požární odolnosti v minutách (např. 15, 30 atd.),
  • značkou druhu konstrukce DP1, DP2, DP3 vyjadřující druh použité konstrukce
  • grafickou značkou, je-li součástí konstrukce dveřní sestavy požární nebo kouřové těsnění,

  Značení požárních dveří, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení (dveřní zavírač), se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).
  Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku.
  Z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, která je prováděcím předpisem k zákonu o požární ochraně č. 133/1985 Sb., jsou požární dveře a kouřotěsné dveře požárně bezpečnostním zařízením (dále jen PBZ). Vyhláška udává povinnosti pro osobu, která požární dveře do stavby zabudovává.
  Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou.
  Kompletní sortiment výrobků CAG s.r.o. včetně interiérových dveří a obložkových zárubní bez specifických vlastností, informací o prodejních místech, dodání a souvisejících službách si můžete prohlédnout na adrese www.novedvere.cz.

  Požární, kouřotěsné a bezpečnostní dveře CAG s.r.o.