Zpět na materiály, výrobky, technologie

Otevřený stavební systém Flexibuild

16. dubna 2010
Ing. Radomír Homolka

Stavební systém Flexibuild je konstrukčně otevřený systém založený na kombinaci různých nosných systémů s konstrukčními prvky Flexibuild. Systém umožňuje rychlou výstavbu suchou cestou s maximálním využitím některých jedinečných vlastností konstrukčních prvků.


Stavební systém je možné použít pro výstavbu rodinných domů, bytových i řadových domů, rekreačních objektů, garáží, dále objektů občanské vybavenosti (školky, sociální bydlení, bydlení pro seniory apod.). Systém může být použit i na výstavbu průmyslových nebo administrativních budov. Velikost konstrukcí je závislá pouze na použitém druhu nosného systému. Například v případě kombinace s dřevěnou nosnou konstrukcí je systém omezen z hlediska požární odolnost na 4 NP.

Sendviče Flexibuild - dodávka na stavbu
¤ Sendviče Flexibuild - dodávka na stavbu

Výroba, technické vlastnosti a výstavba
Konstrukční prvky systému, desky a sendviče, jsou navrženy tak, aby bylo možné maximálně využít vlastností kompozitního materiálu Flexibuild. Ten vzniká jako výsledný produkt bezodpadové recyklace nápojových kartonů. Technologie provozovaná společností Flexibuild s.r.o. umožňuje bezodpadové zpracování nápojových kartonů včetně odpadů, získaných z tříděného sběru v rámci České republiky. Vlastní výroba desek využívá vhodného složení kompozitního nápojového kartonu a za použití tlaku a teploty se z drcených částí odpadů vyrábějí desky.
Desky jsou v podstatě kompozit, složený z celulózy, polyetylenu a hliníku (součásti nápojového kartonu), uzavřený mezi dvěma papírovými plochami. Velikost jednotlivých frakcí, využití polyetylenu jako pojiva a celková skladba desky přináší zajímavé vlastnosti. Deska je z jedné strany krytá papírem 40-70 g/m² (bělený sulfát s nízkou nasákavostí) a z druhé (obvykle lícové strany) lepenkou 140-220 g/m² šedé barvy. Desky se vyrábí v rozměru 2850x1190 mm a v tloušťce 10,15 a 20 mm.

Kotvení příček do základové desky a obvodové stěny, uložení střechy
¤ Kotvení příček do základové desky a obvodové stěny, uložení střechy z vazníků

Realizace rozvodů v předstěně vytvořené na ocelových profilech
¤ Realizace rozvodů v předstěně vytvořené na ocelových profilech

Vybrané hodnoty vlastností desky:

  • obsah těkavých organických látek - bez emisí těkavých látek;
  • objemová hmotnost 745 kg/m³ (±75 kg/m³);
  • pevnost ve smyku b (střední hodnota) ≥ 980 N;
  • pevnost v tahu kolmo na rovinu desky (rozlupčivost), (střední hodnota) ≥ 0,160 N/mm²;
  • odpor proti vytažení šroubu (střední hodnota) ≥ 45 N/mm;
  • bobtnání po 24 hodinách (střední hodnota) 7 ±2 hm. %;
  • celková absorpce vody 2 ±0,2 hm. %;
  • součinitel tepelné vodivosti λk ≤ 0,18 W/m.K;
  • vzduchová neprůzvučnost (deska 15 mm) Rw 31(-1; -3) dB;

Deska je určena k obkladům v interiéru i v exteriéru, kde se bude provádět finální úprava povrchu obklady, nebo tenkovrstvými omítkami. Desku lze dále použít jako součást ztraceného bednění, sendvičového zdiva, jako součást nenosných i nosných konstrukcí.
Sendviče vznikají celoplošným slepením dvou desek a tepelně izolačního materiálu (EPS 100 S). Sendviče se využívají jako výplň nosných konstrukcí nebo příčky do interiérů. V současné době se vyrábí sendviče kombinující desky 10 mm nebo 15 mm s EPS o tloušťce od 80 do 160 mm.
Jak desky, tak sendviče prošly standardním systémem schvalování pro použití ve výstavbě a pro oba prvky jsou vystavena STO a certifikáty. Dále jsou oba prvky v ČR chráněny prostřednictvím užitného vzoru. Materiál Flexibuild je také schválený pro program Zelená úsporám. Kompletní technické informace o materiálu včetně kopií dokumentů jsou k dispozici na www.flexibuild.cz.
Vlastní prodej desek a sendvičů neprobíhá cestou běžné obchodní sítě. Jedná se o nový specifický materiál, který maximalizuje své využití v rámci nově navrženého stavebního systému, a proto byla zvolena cesta uvedení na trh prostřednictvím stavebních společností. Materiál je tak nabízen jakou součást uceleného systému.
Stavební systém je založen na kombinaci nosné konstrukce stavby (dřevo, ocel, železobeton) s deskami a sendviči. Sendviče jsou využity na obvodový plášť stavby a vnitřní příčky, záklopy vnitřních stěn a stropu. Svojí jednoduchostí a efektivitou snižují cenu rodinného domu. Suchý systém výstavby umožní zákazníkovi postavit dům od základového hranolu až po střechu bez zdlouhavých technologických přestávek. Dům postavený ze sendvičových panelů má minimální množství spár a spojů, čímž se docílí příznivých tepelně-technických parametrů a vzduchotěsnosti. Celý dům jsou schopni postavit čtyři kvalifikovaní pracovníci bez složité technické základny. Již od počátku byl systém navržen tak, aby ve standardním provedení umožnil dosažení parametrů nízkoenergetické stavby a v kombinaci s technologiemi i výstavbu pasivních domů. Využívá se především dobrých vlastností desky (vzduchotěsnost, minimální absorpce vody, minimální tepelná roztažnost). Ačkoliv je vlastní deska Flexibuild z hlediska reakce na oheň zařazena do třídy E, stavební systém byl testován a dosáhl požární odolnosti REI 45 a 60 pro obvodovou nosnou stěnu a REI 60 pro symetrickou nosnou příčku. Všechny tři hodnoty jsou dosaženy pro dřevěný nosný systém. Pro vodorovné konstrukce stropu 1. NP a podlahy 2. NP jsou používány standardní skladby pro montované stavby. Jako nosný systém se používá dřevěná nebo ocelová konstrukce. Rozměry jednotlivých prvků, případně skladby konstrukcí, vycházejí z návrhu projektanta. U svislých konstrukcí potom desky a sendviče slouží jako zavětrování nosných i nenosných sloupků.
Již standardní skladba obvodového pláště dosahuje zajímavých tepelně-technických parametrů (stěna o celkové tl. 364 mm má tepelný odpor R = 6,48 m².K/W). Navýšením vnější vrstvy tepelné izolace lze dosáhnout bez problémů hodnoty tepelného odporu vyšší než 11, a skladba je tedy vhodná i pro pasivní domy. Pro dosažení optimálních vlastností stavby jsou v systému využívány i další materiály vhodné pro montované stavby. Od počátku je systém navržen jako otevřený s tím, že prvky Flexibuild jsou využívány pouze pro ty části konstrukce, kde jsou jejich vlastnosti nejlepší nebo jedinečné.
Systém byl od počátku navržen i s ohledem na snadnou montáž technologií. Ty jsou vedeny v podlaze, podhledu, v předstěně u nosných stěn nebo přímo v nenosných stěnách. Jelikož se materiál snadno dělí běžnými nástroji na dřevo, není problém s jakoukoliv úpravou nebo tvorbou otvorů či drážek. Montáž oken a dveří je opět snadná, pouze je nutné respektovat modul nosného systému. V případě potřeby otvoru mimo modulovou rozteč sloupků 1,19 je nutné vytvoření pomocné konstrukce na vynesení zatížení.
Konstrukce střechy může být jak trámová, tak i vazníková. Vlastní střecha se kotví na zdvojený věncový hranol, který u dvoupodlažního domu slouží i jako základ pro montáž obvodu 2. NP. Při výšce sendviče 2850 mm systém umožňuje dosažení standardní výšky místnosti 2500-2600 mm (pro rodinné, resp. bytové domy) při dostatečné tepelné izolaci podlahy 1. NP (případně 2. NP).
Vlastní výstavba probíhá rychle montáží sendvičů o ploše cca 3,4 m² s minimálními požadavky na manipulační techniku. Spojování sendvičů a desek s nosným systémem se provádí pomocí vrutů nebo spon. V případě dřevěného nosného systému je nutné používat KVH hranoly, které jsou vysušeny na max. 15 ±3 % vlhkosti, jsou rozměrově stabilní, pravoúhlé a čtyřstranně hoblované. Těsnicí PU-pěnu je nutné použít vždy na těch místech, kde je ve styku polystyren sendvičového panelu a dřevěný hranol KVH, dále na všech místech, kde by se v konstrukci mohly vyskytnout vzduchové mezery (například pod základovým hranolem) nebo mezi jednotlivými dřevěnými prvky konstrukce. Spoje ošetřené PU-pěnou a následně prošroubované mají větší tuhost a jsou bez tepelných mostů. Veškeré části konstrukcí, jejich skladby a detailní řešení musí být v souladu s konstrukčními detaily, které jsou stavebním společnostem nebo projektantům předány v rámci proškolení.
Ačkoliv byl stavební systém Flexibuild představen až v polovině roku 2008, rychle si našel místo na trhu a do dnešního dne bylo tímto systémem postaveno cca 50 staveb, zejména rodinných domů. Potvrzuje se vhodnost tohoto materiálu na výstavbu energeticky úsporných domů. V roce 2010 bude realizována i první výstavba pasivního domu, podpořená dotací z programu Zelená úsporám. Vlastní realizace staveb také potvrdila reálnost dosažení velmi příznivé ceny výstavby, která se u stavby rodinného domu na klíč (a to včetně základové desky) za m² užitné plochy pohybuje od 20 000 Kč pro přízemní, resp. 16 000 Kč pro vícepodlažní domy.

Autor: Ing. Radomír Homolka
E-mail: rhomolka@flexibuild.cz

Detail založení domu
¤ Detail založení domu

Skladba standardního obvodového pláště pro dřevěný nosný systém
¤ Skladba standardního obvodového pláště pro dřevěný nosný systém

Uložení střešního pláště na obvodovou stěnu
¤ Uložení střešního pláště na obvodovou stěnu