Zpět na stavby

Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží

10. listopadu 2020
Ing. Zbyšek Vozarik

Modernizace trati mezi vinohradskými tunely a Hostivaří je považována za železniční stavbu desetiletí, promění totiž dvoukolejnou trať na první čtyřkolejnou železnici v ČR. Zároveň představuje pro hlavní město výrazný městotvorný prvek, neboť uvolní velké plochy pro další rozvoj širšího centra Prahy.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2001 pracuje ve firmě Metrostav a.s., kde se podílel na přípravě a realizaci dopravních staveb jako stavbyvedoucí a hlavní stavbyvedoucí. V současné době zastává pozici hlavního koordinátora na stavbě Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., II. část.


Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží přinese Pražanům novou železniční stanici a novou zastávku. Zatímco železniční stanice Praha-Zahradní Město propojí vlakovou dopravu s tramvajovou a autobusovou a bude zahrnovat i terminál s čekárnou a odbavovacími prostory, zastávku Praha-Eden ocení zejména fanoušci fotbalové Slavie, protože se nachází v bezprostřední blízkosti stadionu. Cestujícím však také nabídne přímý přestup na hlavní autobusovou trasu z Jižního Města na Vinohrady. Stavba zahrnuje také modernizaci železniční stanice Praha-Vršovice. Nádraží se promění v bezbariérový dopravní uzel s novým podchodem, který bude prodloužen až do Nuslí. Projekt dále uleví obyvatelům Strašnic, protože počítá se zrušením stávající dvoukolejné trati vedoucí právě hustou zástavbou v této lokalitě. Stavba Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n. navazuje na IV. tranzitní železniční koridor ze směru od Českých Budějovic. Traťový úsek Praha-Hostivař – Praha hl. nádraží je vstupem do železničního uzlu Praha.

Tato rozsáhlá železniční stavba v délce 6 km je vedena v intravilánu hlavního města. Pro mimoúrovňové křížení tratí a křížení tratí s městskými komunikacemi je třeba zrekonstruovat osm mostních objektů a tři propustky. Mimořádně náročná je mostní stavba na křížení tratí Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží s tratí Praha-Malešice – Praha hlavní nádraží v těsné blízkosti výrobního areálu firmy Trelleborg (dříve Mitas) a stávající trakční měnírny Třešňovka (obr. 3). Nemalé omezení přináší též přilehlý významný krajinný prvek (VKP) Mokřady.

Další zajímavou stavbou je přemostění Průběžné ulice, které společně s poměrně vysokými opěrnými stěnami vytvoří prostor pro zkapacitnění komunikace (obr. 5). Nelze také opomenout rekonstrukci mostu přes Vršovickou ulici nad provozovanou tramvajovou tratí.

Železniční stanice Praha-Zahradní Město je zcela nová, vzniká v prostoru vjezdové skupiny zrušeného seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice (obr. 5, 6). V železniční stanici dochází k souběhu dopravy dvoukolejných tratí Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží a Praha-Malešice – Praha hlavní nádraží s další dopravou směrem na Krč. Železniční stanice bude mít jedno ostrovní nástupiště a dvě boční nástupiště v délce 350 m. Nástupiště je situováno přímo nad Průběžnou ulicí a z větší části je zastřešeno. Přístup z ulice bude zajištěn bezbariérově.

Další novou zastávkou bude Praha-Eden (obr. 7, 8), kde se dokončují dvě vnější a jedno ostrovní nástupiště délky 220 m. Přístup je zajištěn nově vybudovaným podchodem se zastřešenými rampami, v blízkosti mostu přes ulici U Vršovického hřbitova.

Železniční stanice Praha-Vršovice (obr. 9) projde celkovou obnovou. Zahrnuje to vybudování nového podchodu pod kolejemi, který propojí Nusle a Vršovice. Nejprve bylo ve stanici zrušeno kolejiště nákladového obvodu. Na jeho místě se vybuduje nové ostrovní nástupiště, ostatní dvě ostrovní a jedno vnější u výpravní budovy budou zrekonstruovány. Vše bude bezbariérové. Do doby kompletního zprovoznění cestujícím slouží k přístupu na jednotlivá nástupiště provizorní lávka. K provozu nových tratí jsou nově vystavěny technologické objekty na budovaných zastávkách Praha-Zahradní Město, Praha-Eden a Praha-Vršovice. Neméně významným objektem pak je trakční měnírna v Zahradním Městě, která nahradí tu stávající, Třešňovku. Tento objekt je napájen z distribuce PRE 110 kV.

Realizace

Výstavba probíhá od července 2018. V prvním roce byly sneseny zejména zbytné koleje bývalého seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice a odstraněny mostní konstrukce. Po snesení starého kolejiště se nejdříve vybudovalo nové odvodnění, propustky a nové mostní objekty. Do stávající tratě Praha-Hostivař – Praha hlavní nádraží byly vloženy provizorní výhybky a trakční vedení. Dále probíhaly práce na železničním spodku a na železničním svršku koleje č. 102 (obr. 4). Tato nová kolej po napojení do čekací koleje na Zahradním Městě převedla v únoru 2019 dopravu tratě Praha-Malešice – Praha-Vršovice a umožnila výjezd z Odstavného nádraží jih (ONJ).

Následně byly sneseny koleje tratě z Malešic, mostní konstrukce přes ulice Průběžná, V Korytech a U Vršovického hřbitova v Edenu. Na takto uvolněném prostoru pokračují práce na odvodnění, železničním spodku, objektech mostů a podchodu na Zahradním Městě a v Edenu. V květnu 2019 byly také zahájeny práce v železniční stanici Praha-Vršovice. Nejprve se odstranily kolizní objekty a snesly zbytné koleje, přístřešky, 3. nástupiště a mosty. Ve vzniklém prostoru bylo vybudováno odvodnění včetně retenční nádrže, podchod a rampy na 4. nástupiště, přístřešek a samotné nástupiště. Práce na železničním spodku a svršku pokračovaly přes nový most Botič a ulici Otakarova k železniční stanici Praha hlavní nádraží (obr. 13) a přes most Bartoškova na Krč, ONJ a do depa. Tyto koleje byly uvedeny do provozu s grafikonem v 12/2019.

Od února do dubna 2020 probíhala pokládka výhybek a kolejového roštu směrem k Edenu. K poslednímu dubnu byly v úseku Praha-Zahradní Město – Praha-Eden uvedeny do provozu koleje č. 201, 203 a kolej č. 207 (obr. 10), průjezdné kolem nástupištních hran. Následně se pracovalo na železničním spodku a svršku čekacích kolejí Praha-Zahradní Město (obr. 11), také koleji č. 103 přes most Botič napojenou k železniční stanici Praha hlavní nádraží a na dopojení koleje č. 921 přes most Bartoškova. Toto propojení bylo uvedeno do provozu před zahájením letních prázdnin.

V současné době probíhají práce na odvodnění, železničním spodku a mostech mezi Hostivaří a Zahradním Městem. Na zastávce Praha-Eden se pokládá velkoformátová dlažba 2. a 3. nástupiště a dokončují se přístřešky. Ve střední části železniční stanice Praha-Vršovice pokračuje výstavba podchodu, železničního spodku, 2. a 3. nástupiště a přístřešků. Dále se realizují mosty Otakarova (obr. 13) a Botič. Zprovoznění úseku Praha-Hostivař – Praha-Zahradní Město, dvoukolejně Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice, včetně zastávky Praha-Eden, vyvolá v letošním roce změnu grafikonu k 13. prosinci.

Změna výstavby
Oproti zadávací dokumentaci bylo rozhodnutím hlavního města Prahy dodatečně doplněno do železniční stanice Praha-Vršovice 4. nástupiště (obr. 9). Tato změna znamenala přepracovat harmonogram prací roku 2019 tak, že ve výluce se kromě podchodu pod novými kolejemi č. 7–17 také vybudovala přístupová rampa a schodiště, přístřešek nástupiště a samotné nástupiště. Povrchy v podchodu i na nástupišti jsou ze žulových desek šířky 600 mm. Všechny tyto práce byly včas dokončeny a kolejiště i nástupiště od prosince 2019 slouží cestujícím.

Práce budou pokračovat i v následujícím roce 2021, na podzim bude zprovozněn přestupní uzel Zahradní Město. Jeho výstavba vyžaduje cca na tři měsíce kompletní vyloučení provozu v Průběžné ulici. Do nové polohy se přeloží tramvajová trať se zastávkami, budou vymístěny kompletně sítě, provedeny vozovky, chodníky a přístupové rampy k nástupišti. Součástí rekonstrukce je též zřízení tři nových světelných křižovatek. V úseku Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice bude probíhat pokládka koleje č. 101 a ve Vršovicích koleje č. 1 a 2. V září práce v železniční stanici Vršovice skončí.

Pro Metrostav a.s. a pro pracovníky provozu železničních staveb je tento rozsáhlý projekt v Praze další velkou výzvou.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha-Hostivař – Praha hl. n.
Lokalita: Praha-Hostivař – Praha-Zahradní Město – Praha-Eden – Praha-Vršovice – Praha hl. n.
Investor: Správa železnic, státní organizace
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: Sdružení firem Metrostav a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o., SMP CZ, a.s.
Hodnota projektu: 3,487 mld. Kč
Financování: z prostředků ČR – Státního fondu dopravní infrastruktury a z prostředků EU – Nástroje pro propojení Evropy (CEF)
Plánovaná doba výstavby: 06/2018–10/2021
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha-Hostivař – Praha hl. n.
Lokalita: Praha-Hostivař – Praha-Zahradní Město – Praha-Eden – Praha-Vršovice – Praha hl. n.
Investor: Správa železnic, státní organizace
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: Sdružení firem Metrostav a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o., SMP CZ, a.s.
Hodnota projektu: 3,487 mld. Kč
Financování: z prostředků ČR – Státního fondu dopravní infrastruktury a z prostředků EU – Nástroje pro propojení Evropy (CEF)
Plánovaná doba výstavby: 06/2018–10/2021