Zpět na materiály, výrobky, technologie

Ochrana před povodněmi - tradiční téma veletrhu WATENVI

5. dubna 2011
redakce

Hydrologické a klimatické extrémní situace nese název půldenního bloku doprovodného programu, jehož garantem je Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR. Uskuteční se na brněnském výstavišti 25. května od 9.00 hodin v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI. Seminář představí současný stav ochrany před povodněmi, jež vychází ze zkušeností a vyhodnocení povodní, které zasáhly Českou republiku v posledních patnácti letech (1997, 2002, 2006, 2009, 2010). Přednášky se dotknou dalšího vývoje protipovodňové ochrany k roku 2015 včetně zavádění evropské směrnice (2007/60/ES) o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, mezinárodní spolupráce a financování povodňové ochrany. Bude také informovat o aktuálních změnách povodňové legislativy.

Autor:Implementace povodňové směrnice
Největší legislativní změny v oblasti povodňové ochrany přinesla transpozice evropské směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Směrnice byla promítnuta do novely vodního zákona (č. 150/2010 Sb., účinná od 1. srpna 2010) a do vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (č.24/2011 Sb., ze dne 2. 2. 2011). Zavádí se šestiletý cyklus, který zahrnuje předběžné vyhodnocení povodňových rizik v ČR a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem. Pro ně budou následně zpracovány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik.
Jedním z nejvýznamnějších dokumentů v oblasti povodňové ochrany mimo vodní zákon je ?Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření?, která byla schválena usnesením Vlády ČR 10. listopadu 2010. Jde o první dokument, jenž přiznává přírodě blízkým opatřením stejnou váhu jako dosud uplatňovaným technickým opatřením. Koncepce obsahuje řadu úkolů, které mají být splněny do konce roku 2013 tak, aby od roku 2014 byl nastaven jednotný přístup k povodňové problematice resortů zemědělství a životního prostředí. Zdrojem pro financování protipovodňových opatření by se měl stát nově vzniklý fond v gesci obou ministerstev.
Právě tomuto tématu budou věnovány přednášky v bloku doprovodného programu ve-letrhu WATENVI.

Financování povodňové ochrany
Zájemci se také dozvědí veškeré informace o možnostech čerpání finanční podpory z Operačního programu životního prostředí v rámci osy 1.3. Omezování rizika povodní. Bude představen program Prevence před povodněmi, podpora OPŽP na přírodě blízká protipovodňová opatření a podpora povodňové služby. Ta se týká možností dotací na práci povodňových komisí, zlepšení systému monitoringu (zejména srážek a vodních stavů) pro předpovědi a varování, na zlepšení systémů varování a vyrozumívání obyvatel se zaměřením na lokální systémy. Finance z této oblasti lze získat rovněž na mapování povodňových rizik a podporu Povodňového informačního systému, digitálních povodňových plánů a další.

Praktické ukázky protipovodňových opatření
V bazénu před pavilonem Z se tradičně uskuteční praktické ukázky různých typů proti-povodňových opatření od mobilních stěn, ochrany staveb přes měřící zařízení, až po techniku a vybavení jednotek integrovaného záchranného systému. Ukázky vycházejí ze zkušeností minulých ročníků, budou komentovány a doplněny video-prezentacemi na velkoplošné LED stěně. Součástí programu venkovní expozice u bazénu budou 2-3 hodinové workshopy zaměřené na seznámení se s technikou, přístroji i počítačovými aplikacemi, které mohou být užitečné pro práci povodňové komise nebo dispečinku.

Vystavovatelé a doprovodný program opět v pavilonu P
Letošní ročník Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI se uskuteční na brněnském výstavišti od 24. do 26. května 2011 v prostorách moderního pavilonu P. Tento vysoce odborný veletrh zahrnuje dva veletržní projekty. První je v pořadí už 17. ročník mezinárodní výstavy Vodovody-Kanalizace, jehož pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). Druhým projektem je 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Evibrno se zaměřením na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí. Věnuje se také oborům jako jsou čištění vzduchu a spalin, odstraňování ekologických zátěží, omezování hluku nebo nakládání s odpady a jejich druhotné využití.

Více informací na www.watenvi.cz