Zpět na materiály, výrobky, technologie

Obnova historických věží památkových objektů

Článek prezentuje na příkladech historických věží tří památkových objektů - budovy radnice ve Znojmě, kostela sv. Jiří ve Strachoticích a kostela sv. Michala ve Znojmě, že věžní stavby vždy představují specifické konstrukční řešení a jejich obnova vyžaduje individuální přístup a speciální technologické postupy.


Obnova radniční věže ve Znojmě

Práce na obnově radniční věže ve Znojmě byly zahájeny v dubnu roku 1993. První úpravy se týkaly odstranění závad před zahájením turistické sezony na prohlídkové trase v podzemí a na věži. Souběžně byl prováděn stavebně-technický průzkum venkovního pláště bání, korouhví, ochozu, omítek, ale také prostor krovu věže, včetně statického posudku. Ve výsledku byly upřesněny práce, které byly v zájmu odstranění havarijního stavu nebo zastavení chátrání věže bezodkladné. V srpnu byly zajištěny finanční prostředky z fondů Ministerstva kultury ČR. Práce na obnově se následně rozdělily na čtyři etapy. V zájmu zachování průjezdnosti a zajištění bezpečnosti chodců byl kolem věže postaven krytý podchod natažením ochranné sítě o rozměrech 12x6 m mezi věží a lešením protějšího domu. Zbývající plochy, kde hrozilo nebezpečí pádu předmětů v rámci výškových prací na úpravě věží, se zajištily látkovými zábranami a přítomností pracovníka hlavního dodavatele.

Horní část radniční věže ve Znojmě po obnově
¤ Horní část radniční věže ve Znojmě po obnově

¤ Konstrukční řešení radniční věže ve Znojmě

I. etapa obnovy
V první etapě obnovy bylo ocelovými kartáči očištěno vnitřní trámoví, plochy bednění a podlahy. Místa napadená plísní a houbou byla následně nakonzervována speciálním přípravkem REZISTAN HS - vysokotlakým nástřikem v různých koncentracích, podle stupně napadení. Zabránění dalšího výskytu plísní a houby bylo podmíněno dostatečným oddělením prostoru věže od teplého a vlhkého vzduchu z podzemí, zejména v zimním období. Byly prováděny sondy a průzkumy za účelem obnovení vstupu do věže z budovy radnice nebo z ulice.

¤ Konstrukční řešení radniční věže ve Znojmě

II. etapa obnovy
V druhé etapě obnovy se demontovalo a restaurovalo devět kusů bání s korouhvemi. Po jejich zpětném osazení byl revidován stav jejich uchycení, stav trámoví věžiček a konzervace dřevěných prvků. Nejnáročnější části oprav nejvíce zchátralých konstrukcí byly prováděny pomocí horolezecké techniky. Složitá příprava spočívala v montáži pomocných konstrukcí z trubek lešení a žebříku. V případě vrchní báně byla vyrobena speciální konstrukce z Jäklových profilů 40x40 mm ve tvaru písmene V, se dvěma příčkami, uchycená objímkami na vrcholový trám těsně pod bání. Pro demontáž báně a praporce byla osazena ?šibenička?délky 4 m, s okem a kladkou na vrcholu.
Nejprve byla zahájena demontáž nejnižších bání a korouhví. Vzhledem ke značnému stupni narušení jejich měděného krytí a následné korozi kovové hrotovnice docházelo k zatékání do bání a někdy i na dřevo vrcholů věžiček. Proto patřilo uvolňování hrotovnic z dřevěných konstrukcí k nejobtížnějším úkolům. Pro tento účel byla vyrobena masivní objímka o průměru hrotovnice, přes kterou byla hrotovnice paličkou vyklepávána. Korouhve i báně byly následně zabaleny v síti a na laně spouštěny z věže dolů. Dřevěné vrcholy věžiček se nakonzervovaly. Demontované součásti byly očíslovány a jejich umístění ve věži se zaznamenalo pro pozdější montáž. Samostatnou kapitolou je náročné sejmutí horní báně z vrcholu věže horolezeckou technikou. Větrné korouhve i s hrotovnicemi byly včetně zlacení nově vyrobeny z hlazené oceli o průměru 24 mm s osazením bronzových kluzných ložisek. Báně byly opraveny a očištěny.

III. etapa obnovy
Třetí etapa obnovy představovala opravu narušeného měděného pláště věže - přeplátování děr, trhlin a zkorodovaných částí. Měděné žaluzie byly opraveny a doplněny o další chybějící díly tak, aby bylo umožněno větrání, ale současně bylo zabráněno přístupu holubů.

¤ Pohled z vrcholu věže
¤ Pohled z vrcholu věže

IV. etapa obnovy
Ve čtvrté etapě obnovy bylo horolezeckou technikou provedeno očištění, nátěr dřevěného ochozu věže a konečný vysokotlaký nástřik ochranným barevným lazurním nátěrem na dřevo AVENARIUS.

Horní báň na vrcholu věže po obnově
¤ Horní báň na vrcholu věže po obnově

Základní údaje o stavbě
Investor:
Město Znojmo
Hlavní dodavatel: Jaromír Poslušný, RENESANCE - stavební firma, Znojmo

Subdodavatelé stavebních prací
Speciální výškové práce:
VERTIKAL SERVIS, Havířov
Klempířské a zámečnické práce: Josef Novák, Přímětice
Umělecký pozlacovač a restaurátor: Pavel Hájek, Jihlava
Kovářské práce: Josef Švejka, Dobšice
Malířské a natěračské práce: Antonín Tischler, Znojmo
Doba realizace: 04/1993-11/1993

Demontované a restaurované báně před osazením
¤ Demontované a restaurované báně před osazením

Obnova věže filiálního kostela sv. Jiří ve Strachoticích

Obnova věže filiálního kostela sv. Jiří ve Strachoticích byla zahájena v květnu roku 2007. Použité technologie postupně vyplynuly z přípravné fáze projektu, zejména ze statického posouzení stávajícího stavu věže, požadavků památkové péče a Obecního úřadu ve Strachoticích.

Vyzdvižení konstrukce horní části věže kostela sv. Jiří ve Strachoticích bylo zajištěno mobilním jeřábem
¤ Vyzdvižení konstrukce horní části věže kostela sv. Jiří ve Strachoticích bylo zajištěno mobilním jeřábem

Materiály a technologie
Práce na obnově věže byly zahájeny v květnu 2007 náročnou demontáží kříže a báně. Navazovala demontáž poškozeného oplechování a postupné rozebrání a rozřezání bednění a krovu horní části věže. Důvodem pro takto razantní postup byl velice špatný stav všech dřevěných konstrukcí způsobený napadením dřevokazným hmyzem a výskytem houby dřevomorky v místech dlouhodobého zatékání. Odstraněné spodní části krovu, podlah a žebříků uvnitř věže byly postupně nahrazeny novými nakonzervovanými podlahami z fošen. Uvnitř věže se opravilo původní točité schodiště v dolní části a postupně byly vyměněny všechny podlahy a žebříky. Řezivo bylo použito smrkové, důkladně připravené nejprve plavením (pro likvidaci dřevokazného hmyzu) a následně dva roky přirozeně sušené. Vazby krovu včetně tesařských spojů byly připraveny na obráběcích NC strojích jako ?skládačka?.

Vyzdvižení konstrukce horní části věže kostela sv. Jiří ve Strachoticích bylo zajištěno mobilním jeřábem
¤ Vyzdvižení konstrukce horní části věže kostela sv. Jiří ve Strachoticích bylo zajištěno mobilním jeřábem

Výroba a montáž celé horní části věže se realizovala v terénu vedle kostela. Nová krytina věže byla řešena jako měděná. Byly použity měděné tabule o rozměrech 1x2 m, tloušťky 0,65 mm. Celkem bylo spotřebováno 70 tabulí o váze cca 700 kg. Krytina je připevněna na bednění měděnými příponkami a měděnými hřebíky. Opískování a opravy báně a kříže před pozlacováním a jejich následné osazení a zakotvení na novou konstrukci věže bylo dílem uměleckých kovářů. Vyzdvižení konstrukce celé horní části věže o hmotnosti cca 13 t do výše 35 m a její osazení na vrchol věže bylo zajištěno mobilním jeřábem s odpovídajícími technickými parametry. Nakonec byl osazen měděný hromosvod a připraveny přívody pro osvětlení ciferníků věžních hodin.

Osazení konstrukce horní části věže
¤ Osazení konstrukce horní části věže

Základní údaje o stavbě
Investor:
Obec Strachotice
Hlavní dodavatel: Jaromír Poslušný, RENESANCE - stavební firma, Znojmo

Subdodavatelé stavebních prací
Speciální výškové práce:
Petr Pospíšek, VERTIKAL SERVIS
Řezivo a konstrukce krovu: KBL - tesařství z Vyššího Brodu
Měděný plech na novou krytinu: DEKTRADE a.s. a PROEX, Znojmo
Pokrývačské a tesařské práce: Josef Černota ze Znojma Miroslav Segeč, Rudolf Čapoun
Klempířské práce: Roman Kalabus, Petr Buchta, Strachotice
Umělecké kovářství: Vlastimil Tománek, senior & junior, Strachotice
Pozlacovačské práce: Václav Rázek, Vejprnice u Plzně
Doba realizace: 05/2007-10/2007

Obnova věže kostela sv. Michala ve Znojmě

Obnova věže kostela sv. Michala ve Znojmě byla zahájena v srpnu roku 2004. Pracím předcházel stavebně historický průzkum, který zajistil investor stavby - Římskokatolický farní úřad u sv. Kříže a zpracování projektové dokumentace oprav včetně statického posouzení a vyjádření Odboru památkové péče Městského úřadu Znojmo. Vzhledem ke stavu střešního pláště, krovu a zdiva a po zvážení finanční náročnosti bylo v I. etapě prací přistoupeno k opravám horní části věže.

Práce na obnově věže kostela sv. Michala ve Znojmě
¤ Práce na obnově věže kostela sv. Michala ve Znojmě

Materiály a technologie
Práce na opravách byly zahájeny montáží lešení. Na opravu horní části věže byl uplatněn německý systém visutého lešení Layher, který je uzpůsoben pro náročné atypické konstrukce při opravách památkových objektů. V první fázi byly realizovány úpravy věže a krovu. Na základě statického návrhu se vyměnily části krovu poškozené zatékáním. Také bednění muselo být ze severní strany kompletně a místy i na ostatních plochách vyměněno. Bylo uplatněno smrkové řezivo napuštěné konzervačním přípravkem proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu LIGNOFIX. Elipsovitá okna v lucerně věže si vyžádala výrobu atypických rámů. Věžní kříž a báně byly sejmuty, opískovány a po zaletování průstřelů a prasklin následně pozlaceny. Po delších jednáních o druhu krytiny a konečném vzhledu omítek byly zahájeny práce na vnějším plášti věže. Nová střešní krytina věže je měděná, byl použit měděný svitek šířky 670 mm a tloušťky 0,55 mm. Celkem bylo spotřebováno 1770 kg mědi ve svitku a 10 tabulí o váze 100 kg. Krytina je připevněna na bednění měděnými příponkami a měděnými hřebíky.
Omítky věže jsou čistě vápenné. Danému požadavku odpovídala omítka Baumit Bayosan RK39 a RK70N (Rainkalkputz), která vlastnostmi a finálním vzhledem nejvíce vyhovuje zadané technologii. Trhliny ve zdivu byly podle zadání staticky zajištěny v technologii HELIFIX - vyfrézováním drážek a osazením táhel z vysokopevnostní kroucené oceli do tmelu.
V závěru prací byla na Farním úřadě u sv. Kříže vložena do měděného pouzdra zpráva dokumentující technologický postup úprav a po jeho zaletování a umístění do nově pozlacené báně byla tato báň včetně kříže osazena na vrchol věže. V dalších dnech bylo dokončeno oplechování vrcholu věže a závěrem se od hrotovnice po uzemnění osadil nový měděný hromosvod.

Detail měděné střešní krytiny věže
¤ Detail měděné střešní krytiny věže

Základní údaje o stavbě
Investor:
Římskokatolický farní úřad u sv. Kříže
Projektová dokumentace, statické posouzení: Ing. arch. Martin Navrkal a Ing. Aleš Čeleda
Stavebně historický průzkum: PhDr. Petr Kroupa
Hlavní dodavatel: Jaromír Poslušný, RENESANCE - stavební firma, Znojmo

Subdodavatelé stavebních prací
Návrh a dodávka visutého lešení:
LAVEL MB, s.r.o.
Klempířské práce: Petr Pospíšek, VERTIKAL SERVIS
Pozlacovačské práce: Václav Rázek, Vejprnice u Plzně Roman Kalabus
Stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Schmidt, Dobšice
Doba realizace: 08/2004-11/2004