Zpět na předpisy

Nová právní úprava uvádění stavebních výrobků na vnitřní trh - první kroky

26. srpna 2011
Ing. Alena Šimková

Loňské srpnové a následně i říjnové číslo časopisu Stavebnictví přinesly informace spojené s vývojem legislativního procesu k návrhu právního aktu k nové úpravě podmínek uvádění stavebních výrobků na vnitřní trh EU. V současnosti můžeme konstatovat, že nová právní úprava již letos v dubnu vstoupila v platnost, ovšem s tím, že k podstatné části předpisu se váže dvouletý odklad k použití. Cílem tohoto článku je přiblížit povinnosti Komise, která je orgánem odpovědným za provádění nového předpisu, a výhled její činnosti na nejbližší období.

Autor:


Absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Fakulty inženýrských studií ČVUT v Praze. Vedla oddělení  stavebních  výrobků na Úřadě pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a zastupovala zájmy ČR v odborných pracovních  skupinách  Evropské  komise a Rady (EU) příslušných k problematice stavebnictví. Je expertkou Evropské komise k programům H2020 pro výzkum, vývoj, inovace a bezpečnost a vede pražskou poradenskou kancelář C4Construction Praha.


Nové nařízení - nový Stálý výbor pro stavebnictví
Evropská komise v prvním červencovém týdnu 2011 svolala do Bruselu 1. zasedání nově ustaveného Stálého výboru pro stavebnictví. Přítomni byli zástupci členských států, doprovázení experty, zástupci Evropského parlamentu a zástupci Rady (EU). Jako pozorovatelé se zasedání zúčastnili také zástupci Chorvatska a Turecka a dále zástupci vybraných zájmových skupin, např. z Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), Evropské organizace pro technická schválení (EOTA), Poradní skupiny notifikovaných osob (GNB-CPD), Evropského sdružení pro malé a střední podniky (NORMAPME) a Evropského výboru pro normalizaci (CEN). Zástupce Komise a předseda výboru Vicente Leoz Argüelles informoval, že dne 4. dubna 2011 bylo v čísle L 088 Úředního věstníku Evropské unie vyhlášeno nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích1. Připomněl, že nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (24. dubna 2011), je závazné v celém rozsahu a přímo platné ve všech členských státech.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)