Zpět na stavby

Nová Karolina Ostrava - Trojhalí

29. listopadu 2016
Ing. arch. Jiří Trčka

Rekonstrukce historického průmyslového areálu Nová Karolina - Trojhalí umožňuje mnohostranné využití původně průmyslových budov, které tvoří součást památkové zóny Moravská Ostrava. Na území se nacházejí dvě kulturní památky - Dvojhalí (dříve Elektrocentrála žofínské huti), využívané po rekonstrukci jako veřejný prostor, tj. zastřešené náměstí pro kulturní a společenské akce, a budova původní Ústředny koksovny Karolina, nově upravená pro provozování individuálních i kolektivních sportů. Stavba Trojhalí, nacházející se mezi centrem Ostravy a Dolní oblastí Vítkovice, byla nominována na titul Stavba roku 2015.


Stavební pozemek je vhodně situován s ohledem na zajištění požadovaných technických podmínek spojených s realizací stavby - existující příjezdy jsou dostatečně kapacitní, rovněž napojení na inženýrské sítě města vyvolává jen minimální potřebu záborů cizích pozemků.

Stav budov před rekonstrukcí

Dvojhalí je stávající samostatně stojící, přízemní, podsklepená halová dvojlodní budova, zastřešená lomenými střechami s prosklenou částí střešních ploch a hřebenovými světlíky. Nosnou ocelovou konstrukci ve fasádě vyplňuje hrázděné zdivo z lícových cihel, před rekonstrukcí na mnoha místech narušené. Dveřní otvory byly provizorně zabedněny. Šachty základů po bývalých strojích byly zasypány a v úrovni 1.NP přebetonovány na nezhutněném zásypu. Střešní plechovou krytinu na velkých plochách nahradily natavené asfaltové pásy. Mostové jeřáby nebyly funkční, vnitřní prostor nebyl členěn vyjma severozápadního rohu, kde se nacházelo torzo bývalého velínu.

Situace

Ústředna představovala převážně přízemní a částečně podsklepenou budovu, zastřešenou sedlovou střechou s hřebenovými světlíky. Byla přístupná z východu vjezdovými vraty po vnitřní rampě, do vystupující části, rizalitu, bylo vloženo druhé podlaží, bez možnosti standardního přístupu. Nefunkční vnitřní mostový jeřáb byl po očištění ponechán s novými podlahami z pororoštu uprostřed jeřábové dráhy a využil se pro umístění VZT jednotek. Vnitřní prostor nebyl členěn, kromě jihovýchodního rohu, kde se nacházelo torzo dělicích konstrukcí. Střešní krytina byla nedávno obnovena a byla před rekonstrukcí poměrně zachovalá.

Urbanistické a architektonické řešení
Architektonicky cenný soubor budov, který byl po rekonstrukci a vzájemném propojení podzemní ulicí nazván Trojhalí, se shodou nešťastných urbanistických nedorozumění nedávné doby ocitl na samém okraji rozsáhlého developerského projektu Nová Karolina. Teprve městotvorná aktivita, vycházející z Dolní oblasti Vítkovic, vzbudila zájem o tento mimořádný fragment industriální architektury. Snaha o propojení Dolní oblasti Vítkovic s historickým centrem Ostravy v duchu dřívějších urbanistických vazeb podél řeky Ostravice umožnila rekonstrukci Trojhalí jako předpokládaného centra rozmanitých aktivit, spojených s jedinečnou architekturou.

Celkový pohled na Trojhalí z terasy obchodního centra Forum Nová Karolina

Provozní i architektonický koncept komplexu tří hal je založen na myšlence jejich zpřístupnění přes společný podzemní prostor, jako tomu bývalo v minulosti, kdy veškeré technologické (materiálové) cesty vedly do strojních hal podzemím. Nově navržené suterény vytvářejí pod starými halami kvalitní zázemí uživatelů, připojují a usměrňují veškeré toky návštěvníků sestupujících z povrchových částí a cíleně jim umožňují pohybovat se pod střechami hal. Byla realizována myšlenka zastřešeného náměstí, do kterého lidé proudí z podzemí. Okolní terén je vysvahován a upraven tak, aby bylo přirozené do podzemí Trojhalí vstupovat.

Podle návrhu řešení nebyly historické nadzemní konstrukce zatepleny, byly repasovány v nezměněné podobě a většinou poskytují pouze ochranu před extrémními vnějšími vlivy, před deštěm, sněhem, větrem a přímým slunečním svitem. Prostor budovy Ústředny, určený pro provozování rekreačních a sportovních aktivit, byl tepelně izolován tak, aby mohla i v zimním období být teplota udržována do cca 15 °C.

Půdorys přízemí. 1 - Dvojhalí - zastřešené náměstí, 2 - Ústředna - dvě hřiště a sportovní bar, 3 - venkovní ulice mezi historickými halami, 4 - vstupní terénní zářez - vstup od centra Ostravy, 5 - vstupní terénní zářez - vstup od Dolní oblasti Vítkovic.


Zvolená koncepce umožňuje maximálně zachovat autenticitu konstrukcí hal i jejich neopakovatelnou monumentálnost a zároveň poskytuje přiměřené pohodlí pro jejich téměř neomezené veřejné provozování. Ostrava získává originální typ veřejného prostoru. Podzemním propojením Ústředny a Dvojhalí vzniká celek se společným zázemím pro všechny uživatele (hygienická zařízení, šatny, sprchy, pronajímatelné sklady). Nadzemní halový prostor Ústředny se stává dvojitou sportovní halou s palubovou podlahou, hřištěm pro basketbal, volejbal a badminton a se sportovním barem uprostřed haly mezi hřišti. Vytápěnou halu Ústředny lze využívat rovněž i k veřejným akcím. Dvojhalí může být rozmanitě využíváno jako zastřešené náměstí.

Dvojhalí - galerie bývalého velína

Hlavní vstupy do Trojhalí vedou přes podzemní prostor, nově vybudovaný mezi Ústřednou a Dvojhalím, a společný foyer, v němž se nachází recepce a informační pult. Z podzemí lze po široké rampě vstoupit do Dvojhalí nebo po schodišti do halového prostoru Ústředny. V přímé vazbě na vstupní prostor jsou umístěna hygienická zařízení pro veřejnost a pronajímatelné šatny pro návštěvníky. Součást rekonstrukce Trojhalí tvoří rovněž přístupové rampy a propojení s centrálním podzemním parkovištěm.

Půdorys suterénu. 1 - vstupní terénní zářez - vstup od centra Ostravy, 2 - vstupní terénní zářez - vstup od Dolní oblasti Vítkovic, 3 - podzemní ulice propojující obě historické haly - foyer s recepcí, 4 - vstup od centrálního podzemního parkoviště Nové Karoliny, 5 - šatny, sprchy a hygienická zařízení pro sportovce, 6 - hygienická zařízení pro veřejnost, 7 - pronajímatelné sklady, 8 - technické zázemí, 9 - nádrž stabilního hasicího zařízení (sprinklery), 10 - kanalizační přečerpávací stanice, retenční nádrž dešťové vody, 11 - rampa do Dvojhalí.

Průzkumy a měření předcházející řešení stavby
V rámci přípravy stavby předcházel konstrukčnímu řešení inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, průzkum kontaminace zemin, dendrologický průzkum, stavebně-technický průzkum, návrh bezpečnostních opatření na základě vyhodnocení výstupu důlních plynů na povrch, radonový průzkum a průzkum bludných proudů v areálu. Závěry byly zohledněny v konstrukčním řešení stavby.

Konstrukční řešení
Bourací práce
V obou budovách předcházely budování nových konstrukcí bourací práce v suterénech a vytěžení zásypů. Vnitřní konstrukce byly ručně rozebrány, v rámci bouracích prací byly odstraněny pozdější přístavby, staré okenní otvory i dveře, které byly nahrazeny novými. Část suterénu Dvojhalí i Ústředny byla vybourána a vytěžena 0,75 m pod stávající podlahu suterénu.

 Vstupní rampa do Dvojhalí z podzemní propojovací ulice

Budování nových konstrukcí
Zemní práce v okolí stávajících hal probíhaly v otevřeném výkopu s vyspádovanými svahy. Ve stavebním objektu Dvojhalí byla vybudována nová nosná konstrukce v suterénu lodi. Jedná se o železobetonovou konstrukci z vodostavebného betonu tvořenou základovou deskou, vnitřními sloupy, stěnami a stropní deskou nad 1.PP, která je od stávajících konstrukcí podzemních stěn a patek ocelových sloupů oddilatována. Založení je plošné, základová spára nových konstrukcí se nachází ve stejné výšce jako základová spára stávající budovy.

Nová suterénní železobetonová konstrukce tvořená základovou deskou, vnitřními sloupy, obvodovými stěnami a stropní deskou nad 1.PP byla vybudována v prostoru mezi Dvojhalím a Ústřednou a v části prostoru pod Ústřednou, kde se základová spára nachází pod úrovní zajištěné základové spáry stávajícího objektu.

Štít Dvojhalí ze vstupního terénního zářezu od Dolní oblasti Vítkovic

Úpravy stávajících konstrukcí
Ve Dvojhalí byly všechny základové patky hlavních ocelových rámů sanovány stříkaným betonem vyztuženým ocelovou sítí. Byla v něm rovněž vybourána stávající podlaha, která byla z hlediska únosnosti v nevyhovujícím stavu. Koridory a jímky v betonových blocích (zbylé po původním zařízení hal) byly zasypány a částečně zhutněny tak, aby bylo možné na zásypu vybudovat novou podlahovou desku, uloženou na betonových stěnách vnitřních bloků a obvodových stěnách.

Ocelové konstrukce hlavních rámů byly sanovány v místech napadených rzí (jednalo se hlavně o patky příhradových sloupů). Prvky příhradové konstrukce byly lokálně zesíleny podle výsledků statických výpočtů. Korozí napadené ocelové prvky stěn byly lokálně vyměněny bez masivních zásahů do konstrukce.

Vstupní terénní zářez od historického centra Ostravy

V Ústředně byla odbourána stávající podlaha v části, kde se nebudoval nový suterén. Na koridorech zasypaných sutí byla položena nová železobetonová podlahová deska, uložená na stěnách betonových bloků. U vnější obvodové stěny byl ponechán průchozí koridor, kde byla nová stropní deska vybudována na standardním bednění. Obvodové zdivo vykazující trhliny bylo sanováno helikální výztuží a injektáží spár. Prvky ocelové nosné konstrukce střechy byly lokálně zesíleny podle statických výpočtů.

Schodiště
Do suterénu vedou dvě vnitřní schodiště, jedno pro veřejnost, propojující šatny a halu Ústředny, druhé - technické, spojující skladové zázemí Dvojhalí s nadzemní halou. Obě jsou monolitická, železobetonová, vetknutá do příčných železobetonových stěn. Schodiště na galerii v Dvojhalí je stávající repasované sestavené z podezděných kamenných stupňů. Ocelové schodiště na galerii v Ústředně má ochranný nátěr. Venkovní schody jsou betonové.

Zpětný pohled ze vstupního zářezu k obchodnímu centru Forum Nová Karolina

Výplně otvorů
V Dvojhalí byla repasována stávající ocelová okna s jednoduchým zasklením drátosklem, chybějící části (nebo celá okna) byly vyrobeny jako přesné kopie, venkovní dveře a plechová vrata na ocelovém rámu byly řešeny jako zámečnické konstrukce.

Stávající dřevěná okna s jednoduchým zasklením v Ústředně byla nahrazena hliníkovými okny s izolačním dvojsklem. Hliníková okna do suterénu jsou opatřena zvenku hliníkovou žaluzií. Okna a dveře do nového suterénu jsou z hliníkových profilů, zasklená izolačním dvojsklem.

Dvojhalí - subtilní konstrukce zastřešení

TZB
Zdrojem tepla pro vytápěné prostory (hřiště, sportovní bar, hygienické zařízení) je výměníková stanice v suterénu Dvojhalí. Menší prostory jsou vytápěny ocelovými radiátory a hala Ústředny vzduchotechnicky a teplovodními konvektory. Vzduchotechnika pro hřiště a sportovní bar je řešena přímo v hale Ústředny - VZT jednotky se nacházejí na jeřábové dráze nad sportovním barem, pro pronajímatelné sklady je v suterénu Dvojhalí umístěna strojovna VZT, na hygienických zařízeních jsou použity podstropní rekuperační jednotky. Jak splašková, tak částečně dešťová kanalizace budovy zasahuje níže než areálové kanalizační řady, Trojhalí má proto navrženy přečerpávací stanice kanalizačních vod. Dvojhalí je navrženo jako shromažďovací prostor až na kapacitu 4500 osob a z hlediska požární bezpečnosti je proto vybaveno stabilním hasicím zařízením (sprinklery) a strojním odvodem tepla a kouře (ve světlících jsou umístěny výkonné ventilátory). Trojhalí má náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát.

Hřiště v Ústředně

Tepelné a akustické izolace a VZT
Z důvodu zachování původního vzhledu památkově chráněných objektů nebylo možné zateplit obvodový plášť. Dvojhalí není vytápěno, Ústředna ano, proto byl střešní plášť dodatečně zateplen. Podzemní stavby nejsou vesměs vytápěny, proto nejsou tepelně izolovány. (Výjimku tvoří vytápěná část nového suterénu pod Ústřednou.) Zvláštní akustické izolace nebyly navrženy. Některé VZT jednotky jsou umístěny přímo v obsluhovaném prostoru a mají integrovanou akustickou izolaci, ostatní VZT jednotky jsou umístěny ve strojovnách a v technických místnostech.

Střechy
Stávající střechy historických hal byly nezateplené, dvouvrstvé - na dřevěné záklopy byla kladena krytina, pod nosné krokve střešního pláště byl umístěn dřevěný palubkový podhled. Stávající plechová krytina střechy Dvojhalí z falcovaného pozinkovaného plechu a asfaltových pásů byla sejmuta, vrchní dřevěný záklop a podhled včetně nosných krokví byl rozebrán a veškeré nové dřevěné prvky byly ošetřeny fungicidními a insekticidními prostředky. Ve strmější části byla použita krytina z titanzinkového plechu.

Stávající krytina Ústředny z vláknocementových šablon byla opravena a na většině plochy střechy ponechána. Jednoplášťová střecha nad podzemní stavbou nemá tepelnou izolaci a využívá nespádovanou pojistnou hydroizolaci položenou na konstrukční beton.

Střecha Dvojhalí není dodatečně zateplena, střechu v Ústředně dodatečně izoluje minerální vata.

Klempířské konstrukce, strojní vybavení
Klempířské konstrukce Dvojhalí byly kompletně vyměněny, v Ústředně byly nahrazeny poškozené části. Pro vertikální dopravu byl v budově navržen nákladní hydraulický výtah se strojovnou.

Dopravní a technická infrastruktura, inženýrské sítě
Areál je napojen na dopravní infrastrukturu města prodlouženou ulicí Porážková II (v současnosti přejmenovanou na ulici K Trojhalí). Podél jižní části Trojhalí k Ústředně a Dvojhalí je upraven nájezd pro požární techniku.

Na nově řešené venkovní inženýrské sítě navazují přípojky uvnitř areálu Trojhalí. Jedná se o napojení na areálové rozvody vodovodního potrubí (napojené na areál Nová Karolina Ostrava), rozvody horkovodu (původní rozvody se využily i pro ohřev v areálu Trojhalí), rozvody slaboproudu, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace z parkovacích stání a splaškové kanalizace (odvedené výtlačným potrubím do veřejné kanalizace s ukončením v ÚČOV v Ostravě - Přívoze).

Při rekonstrukci areálu se rovněž řešily sadové úpravy, součástí řešení dopravy uvnitř areálu je vybudování 36 parkovacích povrchových stání u Dvojhalí, pod centrálním náměstím pak celkem 346 parkovacích podzemních stání (302 pro Dvojhalí, 44 pro Ústřednu, včetně vyhrazených stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace).

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Nová Karolina Ostrava - Trojhalí
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Jiří Trčka, Ing. arch. Michaela Košařová, Ing. arch. Michaela Zucconi
Investor: Trojhalí Karolina
Dodavatel: GEMO Olomouc, spol. s r.o.
Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Foukal, Ing. Josef Tomeček
Doba výstavby: 09/2012-07/2014