Zpět na stavby

Netradiční technické řešení konstrukce zastřešení tenisové haly v Turnově

30. října 2008
Ing. Zbyněk Šrůtek

V roce 2006 byla v Turnově zahájena výstavba víceúčelového sportovního centra, jehož součástí byla i tenisová hala se dvěma kurty. Tato stavba je architektem navržena z vnějšího pohledu se sedlovou střechou, zatímco uvnitř byl z důvodu optimálního zajištění sportovních podmínek prostor řešen s eliptickým podhledem. Netradiční architektonický návrh vyžadoval nestandardní technické řešení střešní konstrukce.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby (specializace – dřevostavby). Po studiu nastoupil do firmy KASPER CZ s.r.o., kde založil projektové oddělení, v letech 1999–2009 působil na pozici vedoucího projekce a v letech 2009–2013 na pozici manažera pro vývoj a inovace v oblasti dřevostaveb. Od roku 2013 působí jako samostatný konstruktér a v roce 2015 zakládá firmu TIMBER DESIGN s.r.o., která nabízí komplexní služby v oblasti dřevěných konstrukcí. Je autorem užitného vzoru č. 20697 (celodřevěný konstrukční systém pro  nízkoenergetické stavby).

Konstrukční řešení

Z jednotlivých variant návrhů konstrukčního, technologického a ekonomického řešení stavby tenisové haly byl zvolen stále více se rozvíjející systém příhradových dřevěných konstrukcí s ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Samotný systém sestavený z příhradových prvků je velmi variabilní, staticky spolehlivý, úsporný, a proto jeho význam a využití v moderním stavitelství neustále stoupá. Původní studie vycházela z požadavků investora oddělit jednotlivé kurty stabilní průhlednou sítí. Proto byl na střed haly navržen příhradový ocelový sloup, který zajišťoval stabilizaci dělicí sítě a zároveň tvořil podporu pro spojitý příhradový ocelový průvlak, do kterého byla zavěšena nosná konstrukce střechy z příhradových dřevěných vazníků se styčníkovou deskou. Na vnějších stranách byl navržený sedlový dřevěný vazník s vyklenutými segmentovými úseky spodního pasu uložen a ukotven na monolitické železobetonové stěně. Výchozí statický model pro návrh nosné dřevěné konstrukce vycházel z předpokladu, že obvodové železobetonové stěny budou plnit funkci pevných nepoddajných kloubů a střední skrytý ocelový příhradový nosník bude zajišťovat přenos svislé složky reakce (posuvný kloub). Výsledky statického posouzení posloužily pro návrh navazujících podpůrných konstrukcí a následně pro vypracování dokumentace pro stavební povolení.
Stavební povolení bylo vydáno ještě před účinností nové normy pro zatížení sněhem, která určuje rozložení sněhových oblastí v ČR. Jelikož se realizace nosné dřevěné konstrukce uskutečnila až v roce 2007, bylo třeba prověřit a případně přizpůsobit návrh střešní konstrukce tak, aby vyhověla i novým normovým požadavkům. Město Turnov bylo nově zařazeno z II. do III. sněhové oblasti a došlo tak k nárůstu zatížení sněhem přibližně o 43 %.

Dřevěná příhradová konstrukce s ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
¤ Dřevěná příhradová konstrukce s ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Revize statického návrhu konstrukce

V době revize statického návrhu dřevěné nosné konstrukce již byly provedeny obvodové monolitické ŽB stěny, které byly dimenzovány na zatěžovací účinky podle požadavků původních norem. Projektový ateliér musel najít řešení, které nebude již více ŽB stěny přitěžovat. Změnou geometrických a konstrukčních parametrů dřevěné příhradové konstrukce a po důkladném celkovém statickém posouzení celé soustavy se podařilo navrhnout požadovanou konstrukci tenisové haly, která vyhoví současným normovým požadavkům. Montáž dřevěné části se realizovala v září 2007, kdy byly na středový ocelový průvlak postupně z obou stran přisazovány dřevěné vazníky, které byly montážně spojeny ve třech místech na ose symetrie. Vazníky byly umístěny v osové rozteči 1200 mm. Stabilizace celé konstrukce je zajištěna soustavou čtyř zavětrovacích polí, kde jsou rovnopasé vazníky umístěny jak při horních, tak i při spodních pasech lomeného vazníku. Přenos vodorovných sil v rovině horních pasů vazníků je zajištěn celoplošným deskovým bedněním z desek OSB 3 navržených na vazbu s lepenými pery a drážkami, které přecházejí nad vnějšími podporami na svislou část vazníku. Stabilita na spodním pase a po vnitřních prvcích příhradového vazníku je zajištěna soustavou zavětrovacích prken.

Příčný řez dřevěným lomeným střešním vazníkem
¤ Příčný řez dřevěným lomeným střešním vazníkem - PDF ke stažení zde

Pohled na střešní konstrukci haly
¤ Pohled na střešní konstrukci haly

Technické řešení

Nové technické řešení tenisové haly v Turnově rozšiřuje katalog již známých konstrukčních systémů, které byly do této doby běžně po- užívány. Vnitřní halový prostor splňuje veškeré požadavky investora při zachování výhodných finančních nákladů na konstrukci. Změny v zatěžovacích normách se staly impulzem pro hledání nových, lepších technických řešení, kde se podařilo důkladnějším posouzením eliminovat především zvýšené nepříznivé vodorovné silové účinky na obvodové konstrukce stavby a zajistit tak bezpečný provoz respektující nové zatěžovací požadavky.

Dřevěná příhradová konstrukce zastřešení tenisové haly v Turnově
¤ Dřevěná příhradová konstrukce zastřešení tenisové haly v Turnově