Zpět na stavby

Nástavba vysoké pece č. 1 v Ostravě - Vítkovicích

6. června 2016
Ing. arch. Josef Pleskot

Stavba se nachází v zastavěné části průmyslového areálu Dolní oblasti Vítkovic, v prostorách Národní kulturní památky industriálního dědictví - vysoké pece č. 1. Dokonale zrekonstruovaná báze této vysoké pece byla použita jako základna více než dvacetimetrové nástavby - vyhlídkové věže s multifunkčními prostory, která se tak stává novou dominantou města. Nástavba vysoké pece získala titul Stavba roku 2015.


Vysoká pec č. 1 (VP 1) zaujímá mezi ostatními dochovanými vysokými pecemi v Ostravě zvláštní postavení. Kromě toho, že dokonale splňuje požadavky na naučnou a výukovou funkci, plní při Místecké ulici a ve vztahu k městu mimořádně cennou urbanistickou funkci, jako živý symbol ducha místa. To byl důvod, proč se zrodila myšlenka využít báze pece, která prošla první etapou rekonstrukce (reaktivace vysoké pece č. 1), ke stavbě vyhlídkové věže o celkové výšce přesahující 74 m, jejíž styl s odstupem jednoho století symbolicky navazuje na odkaz ruského konstruktivizmu.

Situace stavby

Urbanistické a architektonické řešení
Pro stavební činnost v Dolní oblasti Vítkovic byla vytvořena zastavovací modulová síť o rozměrech stran 125 x 125 m. VP 1 zaujímá vysoce exponovaný modulový čtverec této šachovnice s označením B2. Nová nástavba spolu s pecí se tak stává symbolem oživení oblasti s výhledy na Ostravu, Vítkovice i Beskydy na horizontu. Veřejně přístupná věž se samostatným režimem provozu je také majákem, nositelem světla, které revokuje vzpomínky na historii místa, kdysi osvětlovaného plameny vysokých pecí.

Základním prvkem nástavby je prosklený válec - devatenáctistěn o průměru 9 m a výšce 18 m,
zavěšený do servisní kostry vysoké pece (o rozměrech 11 x 11 m, vztyčené do výšky 60 m nad okolní terén). Tímto válcem prochází z úrovně +50,600 dřík - vnitřní tubus, který umožňuje hlavní vstup a vnitřní vertikální komunikaci nástavby. Tubus je ukončen na úrovni střešní vyhlídkové terasy.

Střešní terasa - půdorys

Dopravní řešení a přístup k VP 1 v rámci areálu i k samotné nástavbě byl řešen v již dřívějších realizovaných projektech (doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP a reaktivace vysoké pece č. 1).

Hlavní přístup přes prostory pece k nástavbě umožňuje soubor vertikálních komunikací při severní straně vysoké pece. Tvoří jej schodiště a svislý výtah, vedoucí k nástupním plošinám nástavby pece.

Tato vertikální komunikace je nejsnáze dosažitelná z parkoviště při ulici Místecká. Další možností vstupu na pec představuje nově upravený panoramatický šikmý skipový výtah (původně sloužící k dopravě vsázky do vysoké pece). Tento výtah o váze 4 t, široký téměř 3 m a vysoký 2,5 m, je turistickou atrakcí naučné stezky po VP 1. Do výtahu se nastupuje u paty pece, v původní ose technologického toku materiálu, na konci zásobovací jeřábové dráhy. Skipový výtah stoupající v tělese skipového mostu končí na úrovni plošiny nad sazebnou (35,70 m). Odtud je třeba využít zmíněného komunikačního tělesa při severní straně kostry VP 1. Hlavní vstup do tělesa nástavby se nachází z nově vložené plošiny v úrovni 50,60 m, kde je nová zastávka výtahu. Další vstup do tělesa je ze stávající plošiny v úrovni jeřábové dráhy 55,50 m.

Dokončená nástavba vysoké pece č. 1 (foto: Tomáš Souček)

Pevné jádro nástavby tvoří ocelový tubus, umístěný v ose tělesa vysoké pece i rámové kostry. Toto ocelové jádro umožňující vertikální dopravu osob výtahem a provozním točitým schodištěm je vně obaleno devatenáctistěnem s prosklenou fasádou. V tomto prostoru jsou v jednotlivých patrech - úrovních - umístěny užitné místnosti provozu vyhlídkové věže.

Podél proskleného tubusu s podstavou devatenáctihranného polygonu se v úrovni vrcholu kostry vine spirála - soustava ramp, propojující jednotlivá funkční podlaží vně objektu a umožňující evakuaci osob z nástavby v případě požáru. Propojuje v úrovni A (+55,825) prezentační prostor - součást naučné stezky po peci, v úrovni B (+62,325) kavárnu, v úrovni C (+66,225) klub a v úrovni D (+71,425) střešní vyhlídkovou terasu.

Konstrukce
Nosná konstrukce nástavby je ocelová a je uložena na vrcholu stávající ocelové konstrukce VP 1. Stěnu tubusu tvoří devatenáct sloupků, spojených po obvodě v úrovních jednotlivých pater nástavby nosníky. Tuhost stěny tubusu zajišťují vnitřní a vnější táhla v rovině proskleného pláště. Uvnitř vnějšího tubusu se nachází vnitřní, plnostěnný tubus, který vzniká průnikem tří trub různých průměrů. Oba tubusy jsou ve spodní části nezávisle vyvěšeny systémem šikmých táhel do konstrukce vysoké pece, a to v rozích stávající čtyřboké rámové věže. Přenos vodorovných sil je jištěn dvěma úrovněmi vodorovných ztužidel ve spodní části nástavby, která propojují nástavbu s konstrukcí pece. Po vnějším obvodu proskleného tubusu jsou spirálovitě vedeny evakuační rampy. Celkem se jedná o devatenáct ramen o šířce cca 1 m.

Dřík výtahu nástavby, potrubí k prašníku a kolo skipového výtahu VP (foto: Tomáš Souček)

Oba podélníky rampy jsou v polovině rozpětí uloženy na konzolách vedených ze sloupků vnějšího tubusu. V rozích jsou rampy vzájemně propojené táhly, nejvyšší úroveň táhel je vyvěšena z vrcholu nástavby, kde je vodorovné ztužidlo. Spodní ramena jsou pomocí lanek spojena se stávající konstrukcí pece. Na rampu lze nastoupit z podesty schodišťové věže ve výšce 59,27 m. Na tuto podestu navazuje nová krátká plošina propojující schodišťovou věž se spodním ramenem evakuační rampy. Pochozí plochu rampy tvoří pororošty, které jsou z konstrukčních důvodů rozděleny na trojúhelníkové dílce. Pororošty jsou po obvodu podepřeny diagonálními prvky a podélníky. Zábradlí je vedeno po vnitřním i vnějším podélníku a tvoří jej nerezový lankový systém.

Mezi vnitřním a vnějším tubusem jsou vedeny radiální nosníky, na kterých jsou uložené podlahy. V místě je použit systém lehkých podlah s užitím cementotřískových desek uložených na trapézové plechy.

Do prostoru nástavby se nastupuje z nové lávky, která navazuje na novou stanici evakuačního výtahu pece (+50,60 m), která vznikla v rámci předchozí fáze reaktivace pece.

 Lávky ochozu (foto: Tomáš Souček)

Nová lávka se zábradlím je zčásti podepřena vzpěrami a hlavními sloupy konstrukce pece. Vnější nosník této plošiny je pak vyvěšen pomocí dvojice táhel z nově instalované konzoly v úrovni vyšší plošiny.

Střechy nástavby jsou jednoplášťové s klasickým pořadím souvrství s tepelným izolantem z minerální vlny a kotvenou hydroizolační vrstvou fólie z měkčeného PVC. Střecha nad terasou je navíc vyhřívána elektrickými kabely. Je řešena jako pochozí, jako přitěžovací vrstva jsou použity pozinkované perforované slzičkové plechy.

Vnější tubus je opláštěný (prosklený) v rozsahu výšky hlavního tubusu (cca 18,20 m). Jednotlivé velkoformátové skleněné desky jsou po všech čtyřech stranách podepřené: jejich svislé hrany na sloupky tubusu a vodorovné hrany na nakládací profily v úrovních plošin. Skleněné desky zábradlí střešní terasy jsou uložené po dvou svislých stranách na vnitřní líc sloupků tubusu a uprostřed bodově k zábradelnímu madlu. Zasklení je ze skel, která se nezabarvují.

 Interiér kavárny (foto: Tomáš Souček)

Plochy plných částí objektu jsou řešeny jako provětrávaná fasáda se zateplením z minerální vlny a zavěšenou fasádou kazetami z hliníkového plechu.

Vnitřní i vstupní dveře jsou řešeny atypicky v oblouku. (Toto řešení respektuje tvar ocelových stěn nástavby.) Všechny vnější kovové prvky jsou žárově zinkované, případně jsou opatřeny protikorozním nátěrem.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Bolt Tower
Lokalita: NKP Dolní Vítkovice
Vlastník stavby, stavebník a investor: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
Autor návrhu: Ing. arch. Josef Pleskot
Projektant: AP-atelier
Spolupráce: Ing. arch. Petr Sýkora, Mgr. art. Andrej Škripeň, Ing. arch. Jiří Trčka, Zdeněk Rudolf, Ing. Milan Šraml
Statika: EXCON, a.s., Ing. Vladimír Janata, CSc.
PBŘ stavby: AMPeng s.r.o.
Zhotovitel: INGSTEEL, spol. s r.o.
Stavbyvedoucí: Pavol Betin
Doba výstavby: 06/2014-04/2015
Autor: Ing. arch. Josef Pleskot

Řez vysokou pecí s nástavbou a novým skipovým (šikmým) výtahem pro návštěvníky VP 1