Zpět na stavby

Nabídková cena za veřejnou zakázku na stavební práce

23. října 2011
Ing. Petr Vrbka

Jakkoliv má zadavatel veřejné zakázky za to, že stanovení nabídkové ceny za veřejnou zakázku na stavební práce je věcí dodavatele a že jde o úkon všem dodavatelům zřejmý, leží základ obsahové jednotnosti nabídkových cen na straně zadavatele.


Je totiž povinností zadavatele předložit dodavatelům úplný a správný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na jehož základě pak jednotliví dodavatelé kalkulují své nabídkové ceny. Prozatím však chybí jednoznačný popis toho, co je soupis stavebních prací s výkazem výměr, proto přistupují různí zadavatelé ke splnění své zákonné odpovědnosti zcela odlišně. Tato disproporce by měla být odstraněna novelou zákona o veřejných zakázkách, která předpokládá vznik samostatného prováděcího právního předpisu, jenž by měl říct, co se pod tímto pojmem skrývá.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).