Zpět na stavby

Modernizace plavební komory v Brandýse nad Labem

7. prosince 2015
Zdeněk Műller

Stavba, která se nachází v místě stávající plavební komory ve středu města, započala v roce 2014 a bude dokončena do konce letošního roku. K rekonstrukci byla tato komora vybrána, protože vykazovala nejhorší technický stav za všech plavebních komor na středolabské vodní cestě.


v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Mezi nejrizikovější části konstrukce plavební komory patřily zejména závažné statické poruchy dna. Dosavadní opravy problém nevyřešily, a komora tak stále vykazovala prvky potenciálního havarijního stavu, při němž hrozila destrukce konstrukce dna, případně i stěn plavební komory.

Cíle rekonstrukce a modernizace plavební komory
Navrhovaný způsob a rozsah rekonstrukce a modernizace plavební komory má zajistit takový technický stav, který umožní další provoz po dobu třiceti let. Jedná se zvláště o dlouhodobou stabilizaci dna a stěn z hlediska degradačních procesů i statické stability.

Celkový půdorys díla Modernizace plavební komory v Brandýse nad Labem

Součást rekonstrukce tvoří rovněž modernizace pohonů vrat a pohonů segmentových uzávěrů obtoků, modernizace elektroinstalací, včetně výměny rozvaděčů, rekonstrukce osvětlení, modernizace řídicího systému a ovládání plavební komory tak, aby se po provedení rekonstrukcí docílilo stejného standardu jako u ostatních plavebních komor středolabské vodní cesty. Realizované úpravy zároveň respektují územní rezervu pro výstavbu druhé plavební komory v Brandýse nad Labem.

Příčný řez plavební komorou

Vodní dílo Brandýs nad Labem
Vodní dílo Brandýs nad Labem se nachází v km 865,02 jednotné říční kilometráže toku Labe. Zahrnuje jez, plavební komoru, malou vodní elektrárnu, rybí přechod, jalovou výpust a umělou slalomovou dráhu. Současný jez s pohyblivou hradicí konstrukcí nahradil v roce 1936 původní pevný jez staropražského typu. Plavební komora, kterou odděluje od jezu ostrov, byla založena v prostoru původních ramen meandrující řeky Jizery před jejím zaústěním do Labe. Stavební práce na jezu i plavební komoře byly zahájeny v roce 1933 a dokončeny v březnu 1936. Malá vodní elektrárna je situována na pravém břehu, v sousedství jezu. Elektrárna byla vybudována v letech 1933 až 1944.

 Vyčerpaná plavební komora

Současný stav prací
V současné době je částečně nebo zcela zhotoveno několik stavebních objektů. V roce 2014, v době odstávky provozu, byla plavební komora zahrazena a zcela vyčerpána. V té době byla opravena spodní část levobřežní stěny, která byla do výšky 2,5 m kompletně zasanována. K dalším pracím patřila kompletní oprava dna obou obtoků. Tato dna byla v celé délce vybourána a nově vybetonována. Během odstávky se repasovaly pístnice a vyměnil agregát pro ovládání horních a dolních vrat.

Zkušební vrty tryskové injektáže

Zřízení ochranné jímky

Výplňová injektáž
Zřízení obvodové ochranné jímky ze sloupů tryskové injektáže bude předcházet výplňová injektáž kaveren pod deskou dna plavební komory. Injektáž se provede jílocementovou směsí s přísadou urychlovače. Výplňovou injektáž bude nutné aplikovat za přerušovaného provozu plavební komory z pontonu, na úrovni horní vody. Injektážní směs se bude vhánět do svislých vrtů vystrojených ocelovou chráničkou. Vrty se rozmístí podél stěn plavební komory v osových vzdálenostech 3,5 m. Výplňovou injektáž s tlaky v rozmezí 0,6-2,0 MPa bude nutné aplikovat pod dozorem potápěče při jištění řady plnicích otvorů proti vniknutí injektážní směsi.

Trysková injektáž za rubem zdí plavební komory

Trysková injektáž
V době odstávky, ale i mimo ni byla vytvářena tryskovou injektáží těsnicí clona za rubem zdi. Součást subdodávky tvořila rovněž zkušební trysková injektáž ve dně plavební komory s vyhodnocením měřením technologií CylJet. Těsnicí clona byla vytvořena ze souvislé linie sloupů tryskové injektáže vedené z úrovně plata po rub klenby obtoků plavební komory. Trysková injektáž probíhala jednofázově, metodou M1. Jednotlivými prvky těsnicí clony jsou sloupy kruhového průřezu průměru 700 mm. Sloupy se v ose trasy těsnicí clony vzájemně překrývají.

Příprava výztuže a dilatace pro novou opěrnou zeď

Z výsledků zkušebních vrtů ve dně plavební komory a zejména z následného měření výše uvedenou technologií vyplynulo, že původní řešení tryskovou injektáží dna plavební komory pouze v jedné řadě nedostačuje. Původní projekt byl proto přepracován. Výsledkem bylo doplnění první řady tryskové injektáže o druhou řadu. V současnosti je obvodová těsnicí clona řešena pilíři kruhového průřezu průměru D = 1100 mm, respektive 700 mm. Pilíře se v ose trasy těsnicí clony vzájemně překrývají. Pata sloupu zasahuje až do povrchu skalního podloží, na úroveň kóty 157,10 m n. m. Horní zakončení sloupů ochranné jímky je navrženo v úrovni základové spáry původního dna plavební komory, na kótě 161,10 m n. m.

Odčerpání plavební komory

Z důvodů bezpečnosti a možných pohybů stěn i jiných konstrukcí se během vrtů a následné tryskové injektáže geodeticky měří svislé posuny zdí plavební komory a relativní vzdálenosti pomocí distometru.

Dno plavební komory
V posledním čtvrtletí roku 2015, v době dlouhodobé provozní odstávky, kdy bude plavební komora opět celkově vypuštěna a odčerpána, se zhotoví nové dno této plavební komory. Nová konstrukce dna je navržena jako železobetonová deska tloušťky 1000 mm z betonu C 30/37. Železobetonová deska bude uložena na vrstvu podkladního betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. Dilatace konstrukce této desky budou řešeny napříč plavební komorou ve vzdálenostech po 20 m. Pod konstrukcí železobetonové desky dna se vytvoří drenážní vrstva, kterou se odvedou průsakové vody do čerpacích jímek. Drenážní vrstvou bude třívrstvý filtr z hrubého kameniva drceného do různých frakcí tak, aby se nevyplavovaly písčité materiály podloží do drenážní vrstvy.

Frézování degradované opěrné zdi

Bourání dna bude předcházet provizorní rozepření zdí plavební komory dvojicemi silnostěnných trubek Ø 377/10 mm délky 12,10 m. Rozpěry budou rozmístěny v osových vzdálenostech po 4,0 m na třech výškových úrovních. Čela rozpěr bude na obou stranách tvořit roznášecí plech tloušťky 10 mm vyvedený na úroveň plata, kde se zakotví trny a cementovou zálivkou do vrtů v betonech plata.

Rekonstrukce a modernizace plata
Součástí modernizace plavební komory v Brandýse nad Labem je rovněž rekonstrukce plata (betonových ploch) plavební komory. Ta se uskuteční po dokončení tryskových injektáží dna plavební komory během podzimní provozní odstávky roku 2015. V rámci těchto prací se kompletně odbourá původní konstrukce betonového plata na levé i pravé straně plavební komory, včetně betonových částí na dolním i horním ohlaví (vyjma vlastních konstrukcí šachet ovládání uzávěrů a stávajících opracovaných kamenných bloků, které je nutno zachovat). Odbourají se i stávající kabelové kanály.

Montážní práce výztuže a systémového bednění

Terén po odbourání původního plata a kabelovodu bude urovnán, prohlubně budou zasypány a zhutněny. Pro zásyp se použije vhodný materiál z výkopů. Pláň bude zhutněna. Pod platem bude rovněž hutněný podsyp ze štěrkodrti celkové tloušťky 300 mm, ve skladbě 200 mm z hrubého drceného kameniva frakce 16/32 mm a dále 100 mm pod betonovou desku nového plata z hrubého drceného kameniva frakce 4/8 mm. Podloží pod deskou se zhutní. Pro konstrukci desky se použije beton třídy C 25/30 vyztužený při horním i dolním povrchu kari sítí. Krytí výztuže desky činí 30 mm od horního povrchu a 50 mm od dolní úrovně desky. Po osazení výztuže bude zhotovena železobetonová deska nového plata v tloušťce 200 mm. Povrch desky se vyspáduje ve sklonu 2,0 % směrem od komory do nových odvodňovacích žlabů, respektive odvodňovacího drénu na pravé straně plochy. Povrch plata bude opatřen protiskluzovou úpravou striáží - zdrsněním povrchu. Deska bude dilatována ve vzdálenostech po 5,00 m.

Pomocná konstrukce pro tryskovou injektáž dna plavební komory

Kabeláže

Vedení silových, ovládacích i sdělovacích kabelů podél plavební komory zajistí nová kabelová trasa vedená na obou stranách podél plata. K položení kabelové trasy včetně revizních šachtiček dojde po odbourání stávajícího plata před vlastní realizací betonové desky. Kabelová trasa zahrnuje pět chrániček PVC DN 100 (pro rozvody elektřiny) uložených ve dvou vrstvách nad sebou a obsypaných pískovou ochrannou vrstvou. Chráničky jsou ve vzdálenostech shodných s rozmístěním stožárů osvětlení a v lomových bodech trasy přerušeny 27 revizními šachtičkami. Šachtičky hloubky 800 mm o půdorysných vnitřních rozměrech 700 x 700 mm budou kryty ocelovým uzamykatelným poklopem s oválnými výstupky osazenými do ocelového rámu. Železobetonové stěny i dna šachtiček mají tloušťku 200 mm. Šachty jsou vybetonovány z betonu C 20/25.

Závěr

Technologickou modernizací se zvýší spolehlivost provozu plavební komory v Brandýse nad Labem, která je součástí významné labské vodní cesty transevropské dopravní sítě (TEN-T, Trans-European Transport Networks) a umožní tak její další využívání bez větších oprav a s minimální údržbou po řadu dalších let.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Modernizace plavební komory v Brandýse nad Labem
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projektant: Pöyry Environment a.s.
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.
Vedoucí projektu: Ing. Mojmír Volf
Stavbyvedoucí: Zdeněk Műller
Mistr: Ondřej Zelinka
Technický dozor: IRIS Bohemia s.r.o., Pavel Říha
Těsnicí clona tryskovou injektáží: SOLETANCHE Česká republika s.r.o.
Řešení tryskovou injektáží, plato, dno, oprava levé stěny plavební komory: HG Partner s.r.o.
Doba výstavby: 07/2014-12/2015 (předpokládaná doba ukončení)

Autor: Zdeněk Műller
stavbyvedoucí divize 5, SMP CZ, a.s

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}