Zpět na materiály, výrobky, technologie

Kvalitním řemeslem k záchraně a zachování kulturního dědictví

13. září 2007
Jiří Langner

Naše památky a jejich historie jsou světově známé. Obdivují je jak domácí, tak zahraniční turisté. Při svých procházkách ulicemi či uličkami se setkáváme se skvosty architektury a objevujeme místa, kde historie má svůj domov a kde duch staletí sídlí dodnes. Naštěstí již minula doba mnoha let zanedbávání těchto historických děl a uvědomujeme si důležitost jejich uchování pro další generace. Starat se o památkový fond však znamená jej nejen udržovat, ale také provádět opravy, a v mnoha případech nákladné rekonstrukce.


Rekonstrukce historických budov kladou na základě restaurátorského průzkumu důraz na použité materiály, specifické barevné odstíny fasád a samozřejmě na typ a druh střešních krytin.
Zejména u střešních konstrukcí, které byly po léta vystaveny různým rozmarům počasí a zub času na nich vykonal své, je nutný zásah kvalitních a zkušených řemeslníků. Počínaje tesařskou opravou poškozených zhlaví vazných trámů, hambalků či uhnilých konců krokví u pozednic, při zachování maximálního množství původní dřevěné konstrukce. Spoje plátováním se v mnoha případech provádějí jako za časů minulých, bez použití hřebíků a svorníků, jen dubovými kolíky a klíny. Tato za náročných podmínek prováděná díla, kdy jednotlivé části krovu musí být přizvedávány a poškozené části vyměňovány, již patří do kategorie uměleckých děl a řemeslník se v těchto a v mnoha dalších případech stává téměř restaurátorem.
V následujících krocích přijde na řadu řemeslo pokrývačské a jeho mistři. Na historických střešních konstrukcích je nejčastěji používaná prejzová krytina pokládaná do malty, kde se postup prací desetiletími nezměnil, tašky bobrovky a krytiny z břidlice, či jiné, v malé míře používané krytiny. Při pokládce těchto krytin musí pokrývač prokázat dostatek umu a zkušeností, aby se vyrovnal se zborcenými, kulatými či jinak nepravidelnými tvary, s kterými se na těchto historických střechách setkává.
K tomu, aby byla v celku vytvořena krásná funkční konstrukce, je třeba dokonalé souhry těchto řemesel také s profesí klempířskou a jednotliví řemeslníci musejí prokázat své kvality, estetické cítění a mnohdy mistrovský fortel.
V dobách vzniku těchto památek majitelé zdůrazňovali svou majetnost a vážnost okrasným a členitým provedením jak fasád, tak i střech, na nichž vznikaly různorodé tvary ploch, mansardy zdobené profilovanými maskami nebo věže zakončené ozdobnými hroticemi, či jinými okrasnými prvky, zdůrazňujícími jejich majestát. Střechy těchto staveb se vždy vykazovaly maximální složitostí, pracností a náročností na řemeslné zpracování.
V současnosti je tedy třeba dokázat se vyrovnat s prací starých mistrů a, byť v novém tisíciletí, vytvořit repliky ozdobných klempířských prvků historickými metodami. Zde nepomůže technický pokrok. Rozvin ozdobných hrotic, či jiných ozdob, je třeba namalovat za pomoci kružítka, pravítka a vlastních zkušeností, jako v dobách naší historie. Vyklepání ozdobného prvku, třeba jen do dřevěného špalku na úrovni pasířského a kovotlačitelského řemesla, dokáže jen zkušený řemeslník, mistr znalý svého řemesla.

Dílenská výroba ozdobných prvků na nároží věže
¤ Dílenská výroba ozdobných prvků na nároží věže

Detailní pohled na složité profilování říms
¤ Detailní pohled na složité profilování říms při napojení na ozdobné prvky nároží věže

Závěr

Je nutno podotknout, že náročnost jak odborná, tak finanční, mnohdy zapříčiní podstatné zjednodušení a vypuštění složitých řemeslných prvků, bohužel vždy na úkor zachování původního stavu dané památky pro další generace.
Přes všechny tyto problémy je mnoho památek, u kterých je při rekonstrukcích hlavním cílem zachování původní podoby, původního členění a historické věrnosti. K tomu, že tyto památky budou dále chloubou našich ulic, že zachováme odkazy dávných stavitelů a řemeslníků v původní podobě, musíme vychovávat nové generace řemeslníků, kteří, přes všeobecné degradování řemesel v nedávných dobách, pozvednou laťku úrovně řemeslné dovednosti opět do výšek uznávaných mistrů. Díky nim při procházení se zdviženou hlavou ulicemi vidíme obzory, které uvidí i další naše generace.

Výměna zhlaví nosných trámů krovu
¤ Výměna zhlaví nosných trámů krovu

Výměna zhlaví nosných trámů krovu
¤ Výměna zhlaví nosných trámů krovu