Zpět na materiály, výrobky, technologie

Jde to i bez hmoždinek!

3. dubna 2018
redakce PR článek

Problematika moderního zateplení domu dnes odhaluje i několik mýtů z minulosti, které nemají z pohledu konstrukce současných zateplovacích systémů naprosto žádné opodstatnění. Jedním z těchto mýtů je absolutní nutnost používání hmoždinek při kotvení izolačních desek k podkladu domu. Technologie Baumit však jasně potvrzuje, že za novodobým trendem v tomto spojení stojí kvalitní lepicí hmota.

Autor:Nejsou to totiž hmoždinky, jak si možná mnozí myslí, které zajišťují přídržnost zateplení k podkladu, ale právě kvalitní lepicí hmota za předpokladu její správné aplikace. Hmoždinky totiž přenášejí hlavně tahové namáhání od sání větru, které u kategorie terénu III a větrové oblasti III dosahuje až 250 kg/m2. Při aplikaci lepidla je proto nutné dbát především na splnění požadavku minimální plochy slepu izolačních desek s podkladem. Jen dodejme, že plocha slepu není množství lepidla na desce, ale plocha, kterou je přilepena deska k podkladu. A tady číhá na zpracovatele jedno možné úskalí. Při nerovném podkladu nebo nesprávném nanášení lepicí hmoty na desku však může na první pohled vzniknout milný dojem, že jsou desky lepeny dostatečně. Skutečnou plochu slepu však odhalí až odlepení jedné kontrolní desky.

Teď již tedy víme, že pokud bude zajištěn pevný, dostatečně únosný, rovný a suchý podklad bez prachu, mastnot a jiných nečistot, lze se u určitých podkladů zcela spolehnout pouze na kvalitní lepicí hmotu. ?Samozřejmě se musí jednat o lepicí hmotu s vysokým obsahem disperze, aby byla zajištěna vysoká přídržnost k podkladu. Takovým lepidlem je např. Baumit StarContact, který několikanásobně překračuje hodnoty přídržnosti k normovému podkladu. Podle zkušebního předpisu ETAG 004 musí být přídržnost lepicí hmoty k podkladu minimálně 250 kPa,? říká Ing. Jaromír Žumár, Ph.D. ze společnosti Baumit, spol. s r.o. a dodává: ?Právě Baumit StarContact tuto hodnotu překračuje až 5x při měření za sucha a až 8x při měření po dvoudenním máčení a následném dvouhodinovém sušení. Při 40 % ploše slepu dokáže být přídržnost zateplení k podkladu až 600 kPa. Největší zatížení větrem přitom v našich podmínkách dosahuje maximálního zatížení 5 kPa (500 kg/m2 pozn. red.), jedná se přitom o rychlost větru až 160 km.h-1.?

Rozhodujícím parametrem pro kvalitní lepený spoj mezi tepelněizolační deskou a podkladem je tedy míra přídržnosti. Samozřejmě ta je proměnná s druhem podkladového materiálu, na který desku lepíme. Zmíněný příklad z praxe společnosti Baumit se váže k aplikaci desky na podkladový beton, ale podobně lze využít vysoké přídržnosti i k ostatním podkladům jakou jsou vápenopískové nebo keramické tvárnice. Pro tento tzv. čistě lepený systém lze použít výhradně izolanty z expandovaného polystyrenu. V případě použití minerální vaty, coby dalšího typu tepelné izolace, je totiž nezbytné využívat pro její kotvení k podkladu i nadále speciálních kotvících hmoždinek.

Velmi důležitou informací pro zpracovatelské firmy i soukromé stavebníky, kteří chtějí výhod montáže tepelné izolace domů výhradně za pomocí lepidla využít, je údaj o maximální výšce takto zateplovaného objektu. Bez hmoždinek lze provádět zateplení objektu až do výšky 8 m a do tloušťky izolantu 200 mm. Podkladem musí být v takových případech nové zdivo z pálených nebo vápenopískových tvárnic, případně z monolitického betonu. Zdivo není potřeba opatřovat žádnou penetrací. Podklad však musí být, vedle již zmíněného, rovněž zbavený volně oddělitelných částic, zbytků odbedňovacích či odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o ideální řešení pro zateplení novostaveb rodinných domů.

Mnozí investoři však mohou projektantům a následně zpracovatelům oponovat při použití výhradně lepeného spoje v otázce výhod takového řešení. I na to již ale dnes existuje poměrně jasná odpověď. ?U zateplovacích systémů Baumit open nebo Baumit Star lze ušetřit nemalé náklady na pronájem lešení a dalšího vybavení, jakými jsou penetrace, vrtáky i samotné hmoždinky. Hlavním benefitem je však výrazná úspora času při samotné realizaci,? potvrzuje Jaromír Žumár a navíc dodává: ?Vyšší kvalita lepicích a stěrkových hmot umožňuje kratší technologické přestávky mezi jednotlivými kroky při provádění zateplení. Fasáda bez hmoždinek znamená zateplení bez bodových tepelných mostů. Bez hmoždinek lze u standardního rodinného domu ušetřit cca 1200 děr a zajistit tak lepší neprůvzdušnost obvodové konstrukce. Na fasádě bez bodových tepelných mostů se neprojevuje tzv. hydrotermický jev, tedy prokreslování hmoždinek při specifických klimatických podmínkách.? Při dodržení systémové skladby a realizaci zateplení proškolenou firmou poskytuje zmíněný výrobce bezplatně nad rámec zákonných požadavků prodlouženou záruku v délce 60 měsíců.

Závěrem lze tedy konstatovat, že prémiové zateplovací systémy Baumit se špičkovými tepelněizolačními vlastnostmi, jejichž vysoká spolehlivost a bezpečnost zaručí dokonalé zateplení bez hmoždinek, jsou rozhodně moderním a technologicky ověřeným řešením, které by měl každý stavebník při realizaci své novostavby dokonale zvážit, popř. nechat odborně posoudit.