Zpět na materiály, výrobky, technologie

Inženýrský den 2010

9. listopadu 2010
redakce

Součástí programu již čtvrtých Dnů stavitelství a architektury (DSA) se letos stal také Inženýrský den, který se konal 18. října v Konferenčním sále D hotelu Voroněž v Brně. Téma Výzkum pro podporu projektování a provádění staveb předznamenávalo zejména účast přednášejících odborníků z oblasti akademického a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovačních činností.

Autor:Po úvodním slovu předsedy ČKAIT, Ing. Pavla Křečka, a doc. Ing. Aloise Materny, CSc., MBA, prvního místopředsedy ČKAIT následovala vystoupení předních představitelů výzkumných činností v České republice.

Příspěvky přednášejících

V první přednášce na téma Technologická platforma pro stavebnictví se prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., ze Stavební fakulty ČVUT v Praze zaměřil na priority výzkumné, vývojové a inovační činnosti (VVI) ve stavebnictví. ?Smyslem České stavební technologické platformy je především přispívat k vyššímu podílu užívání špičkových technologií a znalostí v rámci českého stavebního sektoru, mobilizace domácího potenciálu a podněcování výzkumné, vývojové a inovační aktivity u soukromých i veřejných subjektů,? zdůraznil. ´
Tématem následujícího vystoupení doc. Dr. Ing. Vladimíra Keba, člena představenstva Technologické agentury České republiky (TAČR), byla Podpora priorit aplikovaného výzkumu v České republice. Ve svém příspěvku se podrobněji zaměřil například na významnou roli materiálového výzkumu a vývoje, kdy nové materiály a unikátní technologie jejich výroby jsou základním předpokladem pro konkurenceschopné výrobky s vysokou přidanou hodnotou, a bez podpory takového materiálového výzkumu a vývoje není možný dlouhodobě udržitelný rozvoj. Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR byly schváleny jako podklad pro přípravu Národní politiky výzkumu vývoje a inovací ČR (VaVaI) pro období let 2009 až 2015.
Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., pracovník Stavební fakulty ČVUT v Praze, vedoucí výzkumného Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí CIDEAS (Centre for Integrated Design of Advanced Structures) ve svém vystoupení zdůraznil především význam výzkumné spolupráce průmyslové sféry a vysokých technických škol.
Tématem příspěvku prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., z VUT Fakulty stavební v Brně byla prezentace přípravy a zaměření projektu Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie ADMAS (Advanced Materials, Structures and Technologies). Cílem projektu je odstranit stávající roztříštěnost ve stavebním výzkumu v ČR a vybudovat komplexní centrum pro vědu a výzkum, které by integrovalo poznatky z dílčích oborů materiálového, technologického a konstrukčního zaměření a umožnilo je nejen teoreticky, ale i prakticky ověřovat.
V posledním příspěvku tematické části seznámil prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., profesor Stavební fakulty ČVUT v Praze a viceprezident ČSSI pro vědu a výzkum, přítomné odborníky s aktivitami Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) v oblasti výzkumu, inovací a poradenství.
Zajímavý program Inženýrského dne 2010 ukončil závěrečným slovem doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, první místopředseda ČKAIT.

¤ Zleva: Ing. Miroslav Loutocký; doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo; doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
¤ Zleva: Ing. Miroslav Loutocký, tajemník kanceláře ČKAIT Brno a čestný člen ČKAIT; doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, člen představenstva Technologické agentury České republiky; doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Zleva: doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. arch. Václav Mencl; Ing. Pavel Křeček; Ing. Miroslav Loutocký
¤ Zleva: doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, první místopředseda ČKAIT; Ing. arch. Václav Mencl, poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu ČR; Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT; Ing. Miroslav Loutocký, tajemník kanceláře ČKAIT Brno a čestný člen ČKAIT

Přednáška prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.
¤ Přednáška prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., předsedy Koordinační rady pro autorizované inspektory