Zpět na osobnosti, rozhovory

Investiční zajištění výstavby UKB je náročným etapovým závodem

4. ledna 2008
redakce

Autor:Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru Masarykovy univerzity, se podílí na největší a nejsložitější stavbě své dosavadní praxe. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi a realizačním týmem zkušených pracovníků potřebnou administrativu spojenou s náročnou výstavbou zvládá, srovnává ji však s během na dlouhou trať.

Zajistit financování tak velké stavby, jakou je Univerzitní kampus Bohunice (UKB), není jednoduché. Mohl byste zrekapitulovat vývoj tohoto investičního záměru?
Počátkem 90. let došlo k oživení myšlenky výstavby kampusu, plánovaného již v roce 1945, v souvislosti s rozhodnutím o výstavbě klinické zemské nemocnice v Brně-Bohunicích. V roce 1975 byla sice vypsána urbanisticko-architektonická soutěž pro výstavbu univerzitního areálu v Bohunicích, po vyhlášení výsledků v roce 1976 však byla projektová příprava zrušena. Teprve v roce 2000 se podařilo získat podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro přípravu a financování projektu. Následovalo vyhlášení mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže na výstavbu kampusu, která proběhla v roce 2001. V roce 2002 bylo vydáno vládní usnesení o realizaci Programu rozvoje Masarykovy univerzity, který byl navržený původně na období let 2002-2006. Byla podepsána třístranná dohoda mezi Ministerstvem financí ČR, Masarykovou univerzitou a Evropskou investiční bankou o poskytnutí úvěru k částečnému financování Programu. Vládním rozhodnutím byl v roce 2005 tento Program prodloužen do roku 2008. Schválený Program na období let 2002-2008 zahrnuje komplexní rekonstrukce historických budov v centru města Brna a plán výstavby nového výukového areálu v Brně-Bohunicích, který se stane nejmodernější výzkumně-vývojovou základnou v České republice a bude mít význam i pro posílení infrastruktury v oblasti školství v rámci Evropské unie. Výstavba UKB, byla zařazena do uvedeného Plánu rozvoje jako Podprogram 233 332.

Graf zdrojů financování Podprogramu 233 332
Graf zdrojů financování Podprogramu 233 332 (v tis. Kč. Fialová - celková částka uvedených zdrujů, zelená - náklady k 30. listopadu 2007.

Tento Podprogram se dělí i z hlediska čerpání dotací?
Podprogram byl z investičního i stavebního hlediska rozčleněn na několik částí. Jedná se o stavební celky nazvané Rekonstrukce objektu MORFO III, dokončené v roce 2003, dále 1. stavbu UKB - Integrované laboratoře biomedicínských technologií (ILBIT), která byla stavebně ukončena v roce 2005 a včetně přístrojového vybavení laboratoří uvedena do provozu v roce 2007. Následuje 2. stavba UKB-Akademický výukový a výzkumný areál (AVVA), se čtyřmi etapami výstavby. Modrá etapa byla uvedena do užívání 17. září 2007, Červená etapa - Infrastruktura, se nachází v závěrečné fázi, když její výstavba byla dokončena k 30. listopadu 2007. V současné době probíhá příprava posledních dvou etap, Žluté a Zelené, pro které je schváleno pravomocné stavební povolení. Celkové financování Podprogramu 233 332 v letech 2002 až 2008 představuje částku 5 100,1 mil. korun (rozložení investic viz graf zdrojů financování Podprogramu 233 332).

Jaká je struktura čerpání těchto dotací v současném stavu výstavby?
K 30. listopadu 2007 bylo vyčerpáno ze všech uvedených zdrojů financování celkem 2 782,9 mil. korun. Návratná finanční výpomoc byla vyčerpána ve výši 701,9 mil. korun, což představuje 39,5 procenta. Ze státního rozpočtu, krytého úvěrem Evropské investiční banky, bylo vyčerpáno 456,2 mil. korun, což je 60,3 procenta. Z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo vyčerpáno 1 126,4 mil. korun - 59,5 procenta z celkové částky. Vlastní prostředky Masarykovy univerzity byly vyčerpány v celkové částce 265,3 mil. korun, což je 69,9 procenta, z toho investiční prostředky jsou čerpány ve výši 156,6 mil. korun (neboli 93,6 procenta) a neinvestiční prostředky ve výši 108,7 mil. korun (51,3 procenta). Příspěvek města Brna byl vyčerpán ve výši 233,0 mil. korun, neboli 78,5 procenta z celkového objemu.

Co je příčinou doplatku na dostavbu areálu, který musela schválit vláda ČR?
V roce 2000 až 2002, kdy se program rozvoje univerzity tvořil, se vycházelo z konkrétních bankovních kurzů. Rozpočet na stavbu kampusu je nastaven v korunách, zatímco půjčka od Evropské investiční banky byla realizována v eurech (95 mil. eur). Nebylo možné předpokládat neobvyklé posílení kurzu koruny vzhledem k zahraničním měnám, ke kterému v pozdějších letech došlo. Vznikl kurzový rozdíl, který činí 422 milionů korun. Tento rozdíl vláda dorovnala z rezervy rozpočtu. Nejde tedy o navýšení ceny stavby.

Jaká je vaše osobní zkušenost s uvedenou investicí?
Zvládnutí všech úkolů spojených s realizací stavby vyžaduje vysokou profesní a morální zdatnost celého řídícího týmu a zainteresovaných stran. Administrativa spojená s přípravou, realizací a uvedením kampusu do užívání je samozřejmě náročná.

Domníváte se, že bude celý areál dokončen v roce 2008?
Nevylučujeme možnost určitého zpoždění, postupujeme však podle modelu financování rozvoje Masarykovy univerzity, který je ojedinělý a který i česká vláda uvádí jako příklad možného řešení rozvoje, podle kterého by mohly postupovat i jiné české vysoké školy.