Zpět na materiály, výrobky, technologie

Hlavní pořadatel DSA: SIA ČR - Rada výstavby

4. března 2008
Jan Táborský

Dny stavitelství a architektury pořádá SIA ČR - Rada výstavby. Pod trochu ?záhadným? názvem se skrývá organizace s jednoduchou strukturou.


SIA (stavitelství-inženýrství-architektura) ČR - Rada výstavby (dále jen SIA) je dobrovolným sdružením nevládních organizací v odvětví stavebnictví a architektury, která má za cíl koordinovat a sjednotit snahu těchto jednotlivých organizací prosadit své zájmy vůči státní správě a propagovat stavebnictví a architekturu mezi odbornou i laickou veřejností. Naprosto logicky se tak SIA vloni stala pořadatelem největší akce ve stavebnictví a architektuře - Dne stavitelství a architektury 2007 (pro rok 2008 byl název změněn na Dny stavitelství a architektury).
?Fakt, že stavebnictví je pro státní správu neprávem opomíjeným odvětvím, může být zapříčiněn i tím, že ani veřejnost nevnímá stavebnictví jako něco pro společnost zcela zásadního - což se například neblaze projevuje na přístupu mládeže při volbě vzdělání a profese. Proto se organizace sdružené v SIA rozhodly pro pořádání Dne stavitelství a architektury,? říká Ing. Pavel Křeček, prezident SIA.

Na slabý zájem zástupců státní správy si už dlouho stěžují stavbaři i architekti. Kde je příčina?
Transformace stavebnictví proběhla v devadesátých letech ve srovnání s ostatními odvětvími poměrně elegantním způsobem. V současnosti stále ještě prožívá konjunkturu a navenek se může zdát, že nepotřebuje tak velkou oporu ve státní správě. Nechápu, kde se bere názor, že to, co relativně funguje, nepotřebuje ze strany státních institucí žádnou spolupráci. Koneckonců jsou oblasti stavebnictví, které stát a priori řešit musí - dodržování a změny zákonů a norem, vztah k Evropské unii, vzdělávání atd. Nejasné nebo zcela chybějící zastoupení stavebnictví a architektury na všech relevantních ministerstvech, ať už jde o resort průmyslu a obchodu, místního rozvoje, dopravy nebo třeba životního prostředí, vedlo příslušné profesní organizace k tomu, že často musely spoléhat na individuální kontakty a samostatně se pokoušet pozitivním a transparentním způsobem lobbovat za své zájmy. Proto v roce 2004 volné sdružení organizací činných ve výstavbě založilo platformu SIA ČR - Rada výstavby, aby ke společným problémům jednotlivých organizací hledaly i společná koncepční řešení, když není možné své zájmy koncepčně řešit na úrovni státní správy.

SIA ale byla dlouho organizací poměrně neznámou a do povědomí odborné i laické veřejnosti pronikla vloni jako pořadatel Dne stavitelství a architektury 2007.
SIA se od začátku soustředila právě jen na hledání efektivních cest prosazení zájmů svých členů a nevyvíjela téměř žádnou činnost v oblasti vlastní public relations, což je asi důvodem, proč i odborná veřejnost nemá ani dnes zcela jasnou představu o statusu, složení a činnosti SIA. V současnosti cítíme potřebu se lépe prezentovat a vytvořit lepší dostupnost k informacím o problémech, jimiž se SIA zabývá nebo hodlá zabývat. Jednou z cest lepší sebeprezentace SIA jsou vznikající webové stránky, které by měly informovat o problémech, které SIA řeší nebo bude řešit, a případně nasměrovat uživatele stránek k jednotlivým organizacím. Jednu chvíli tu byla i myšlenka, že SIA bude fungovat i jako administrativní aparát se sekretariátem a organizační strukturou. Já ale preferuji dosavadní formu dobrovolného a jednoduššího sdružení organizací na volné platformě.

Akce Dnů stavitelství a architektury (DSA) jsou ale mířeny spíše na odbornou a laickou veřejnost než na politickou sféru.
Fakt, že stavebnictví není pro některé orgány státní správy prvořadým problémem, může být zapříčiněn i tím, že ani veřejnost nevnímá stavebnictví jako něco pro společnost zcela zásadního - což se neblaze projevuje na přístupu mládeže při volbě vzdělání a profese. Proto se organizace, sdružené v SIA, rozhodly pro pořádání DSA. Jeho páteří jsou tradiční či nově zavedené akce - setkání v Senátu Parlamentu ČR, Den otevřených dveří, soutěž Stavba roku a Inženýrský den. Každá akce je zacílena na jinou skupinu od politiků přes odborníky po mládež. Na tu byla vloni propagace stavebních oborů prostřednictvím DSA zaměřena především - důvod snad nemusím vysvětlovat.

Tematizace DSA 2007 byla v tomto smyslu naprosto čitelná. Budou letos DSA zamířeny na jedno téma?
Stěžejní téma pro DSA 2008 je nasnadě. Česká republika bude v prvním pololetí příštího roku předsedat Evropské unii. Proto by ty akce DSA 2008, u nichž to připadá v úvahu, měly přispět k akcentování problémů a potřeb českého stavebnictví tak, aby zástupci ČR v předsednictví EU mohli tuto oblast na evropské úrovni adekvátně prezentovat. Toto téma je dost obecné, navíc SIA je sdružením nevládních organizací a nemůže tak přímými administrativními prostředky ovlivňovat způsob projednávání problematiky stavebnictví v rámci předsednictví ČR v EU. Nicméně i za pomoci akcí DSA 2008 bychom chtěli pro vládu jednoznačně identifikovat priority českého stavebnictví ve vztahu k EU.

A ty jsou?
Česká vláda jde do předsednictví v EU pod heslem ?bezbariérová Evropa?. Tyto bariéry, respektive jejich odstraňování, můžeme hledat na všech úrovních od skutečných fyzických bariér po zásady Schengenských dohod. Pro české stavebnictví je na prvním místě otázka volnosti pohybu pracovních sil. Ten v Evropě rozhodně nefunguje tak, jak bychom si představovali. Například problém usazených a hostujících osob na území České republiky není adekvátně ošetřen. Pokud budu lehce přehánět, tak bulharský elektrikář-projektant na našem území může jako hostující osoba vystupovat v roli architekta a je to v souladu se zákony. Přitom český inženýr pozemních staveb by s tím měl problém. To je věc, nad kterou by se čeští europoslanci měli zamyslet. Dalším chronickým a asi nikdy nekončícím problémem je standardizace na úrovni technických norem, která není vždy efektivní, dále oblast energetiky, ekologie…

Která akce DSA 2008 by měla být nejvíce spojena s tímto tématem?
Bezpochyby by k tématu předsednictví Evropské unie měl směřovat logicky Inženýrský den, setkání odborníků napříč celým spektrem stavebnictví a architektury. I letos bude zachována jeho tradice - pořádání v mimořádně zajímavých prostorách. Vloni se konal v Muzeu hudby, jehož architektonickým dominantním prvkem je vnucené protipožární schodiště. Letos bude Inženýrský den v nově rekonstruovaném Rožmberském paláci.

Mohou akce DSA přispět i k lobbingu na úrovni státní správy? Na akce DSA chodí vrcholní politici, ministři - akce je pod záštitou předsedy Senátu…
Určitě, i když jen do jisté míry. Například setkání na půdě Senátu Parlamentu ČR bylo vloni velikým přínosem a já bych za tuto příležitost chtěl Přemyslu Sobotkovi ještě jednou poděkovat. Setkání v Senátu se uskuteční i letos a doufám, že bude stejně užitečné. Na druhou stranu často není na akcích DSA mnoho šancí udělat více, než se s politiky přivítat. Ale abych politiky šmahem neodsuzoval, nemají to lehké. Každopádně DSA nabízí šanci k lobbingu, ale můžeme v tom být i úspěšnější a ten hlavní lobbing je především každodenní činnost jednotlivých organizací SIA.

Kromě tradičního vyhlášení výsledků soutěže Stavby roku přibylo vloni ocenění Osobnost stavebnictví. Jaká kritéria musí tato osobnost splňovat?
Lidé pracující ve stavebnictví potřebují vidět, že je jejich práce ohodnocena a že je toto ohodnocení taky laickou veřejností vnímáno. Stavba roku je už tradiční značkou, přičemž vloni prodělala organizační změny. SIA nově zavedla ocenění Osobnost stavebnictví (vyhrál Ing. Bořivoj Kačena, pozn. redakce) a hodláme v tom samozřejmě pokračovat. Kritéria pro volbu osobnosti tag heuer replica stavebnictví nebudou samozřejmě nikdy exaktní. Každopádně to musí být člověk, který ve stavebnictví něco dokázal, ale ne jednorázově. Curricilum vitae takové osobnosti by mělo zahrnovat zkušenost s realitou stavebních prací, podpis pod realizací nějakého zásadního projektu, ať už ve formě jeho navržení nebo řízení realizace samotné, a také dobré výsledky ve vrcholném vedení firmy, popřípadě profesní organizace apod.

Hlavním mediálním partnerem DSA 2008 je také nově časopis Stavebnictví. Proč tato volba?
Prostřednictvím časopisu Stavebnictví se chceme jednoznačně dostat k odborné veřejnosti, protože jeho kvalita je nadstandardní, stejně jako jeho náklad. Přičemž naším záměrem je, aby zástupci odborné veřejnosti nevnímali své povolání jako proces ?přijít do práce, stavět či projektovat a z práce opět odejít?. Stavebnictví by mělo mít i společenskou stránku, která by poskytovala pro odbornou veřejnost možnost setkání a komunikace, která by přispěla k výměně informací a také k ohodnocení výsledků jejich práce. Tato společenská dimenze stavebnictví není, bohužel, zatím mediálně dostatečně reflektována. Na jednu stranu je to pochopitelné. Při současné úrovni hodnocení ?atraktivity? mediální informace není v televizích či denících prostor bell ross replicapro víceméně nekonfliktní události ve stavebnictví. V tomto smyslu byla výjimkou diskuze kolem návrhu Národní knihovny, která byla určitě přínosná, protože přes veškeré nesmysly, které v této diskuzi padly, se veřejnost dozvěděla spoustu relevantních informací o architektuře a stavebnictví, jež by bez kauzy ?knihovna? nebyly v takovém měřítku publikovány.

SIA ČR - Rada výstavby - seznam členů

ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Česká asociace konzultačních inženýrů
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Česká společnost pro stavební právo
Český svaz stavebních inženýrů
Obec architektů
Sdružení pro výstavbu silnic
Společnost pro techniku prostředí
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Svaz zkušeben pro výstavbu