Zpět na stavby

Stadion zakotvil u hráze jičínského rybníka

2. února 2013
Ing. arch. Miloš Mlejnek

Hala stadionu u hráze rybníka Kníže připomíná obrácenou loď. Svými oblými tvary zapadá do místní lokality a neohrožuje pohledově cenné panorama historického centra Jičína. Stavba sportovního centra, které po rekonstrukci slouží i letním sportům a kulturně společenským akcím, byla nominována do soutěže Stavba roku 2012 a získala rovněž ocenění v soutěži Stavba Královéhradeckého kraje.


Charakteristika a účel stavby

Areál se nachází na městském pozemku v severozápadní části Jičína u rybníka Kníže, v oblasti bytové a občanské zástavby nedaleko řeky Cidliny. Původní nezastřešené sportoviště, jehož provoz výrazným způsobem ovlivňovalo počasí, nahradila po rekonstrukci a odstranění staré budovy se šatnami, hygienickým zařízením a restaurací moderní hala s celoročním provozem.

Urbanistické a dispoziční řešení

Urbanistickou koncepci stadionu do značné míry ovlivňuje jednak poloha ledové plochy a strojovny chlazení, jednak vazby na komunikace pro motorizované i pěší návštěvníky. Areál je přístupný pěšky z Kolárovy ulice, většinou po hrázi rybníka, nebo autem z jižní strany od okruhu kolem Starého města. Na tuto jedinou příjezdovou komunikaci navazuje centrální parkoviště a obslužné komunikace provozu haly. Vlastní ledová plocha se po rekonstrukci areálu zmenšila na rozměry 27 x 59 m, jež odpovídají současným trendům. Nové zastřešení tvoří 28 dřevěných lepených čtvrtkruhových vazníků přecházejících ve vazníky rovnopasé. Střecha je směrem k Cidlině stažena až k terénu. Osa zastřešení není totožná s osou ledové plochy, asymetrie se využívá pro umístění centrální tribuny s betonovými prefabrikovanými stupni. Vstoupit na tribunu je možné z venkovní galerie čtyřmi samostatnými vstupy. Betonová tribuna má kapacitu 500 míst k sezení a 136 k stání. Pod tribunou se nachází dvě šatny a toalety diváků. Tento dvoupodlažní hmotově jednoduchý prostor v severní části propojuje s korunou hráze lávka pro pěší. V 1.NP se nachází pokladna, místnost první pomoci, sklady restaurace a šatny, v 2.NP propojuje s korunou hráze lávka pro pěší. V 1.NP se nacházejí pod tribunou šatny a toalety pro veřejnost, v 2.NP pak další šatny a menší restaurace s velkou terasou umožňující atraktivní výhledy. Opačným směrem se restaurace rozšiřuje do haly jako prosklený skybox s přímým výhledem na ledovou plochu.

Architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se stadion nachází v centru města nedaleko od hlavního historického náměstí, podmínka zadavatele zněla, aby finální stavba krytého areálu korespondovala s okolím a nerušila panorama města. Řešením je jednoduchá, elegantní konstrukce kopírující půdorysně tvar ledové plochy, nepůsobící příliš hmotně. Bezprostřední blízkost rybníka a koryta řeky koresponduje se zastřešením haly, jež může vyvolávat představu tvaru obrácené lodě. Dřevěná nosná konstrukce lepených vazníků překrytá titanzinkovou krytinou není po celém obvodu stažena až k zemi, aby zastřešení prostoru působilo odlehčeněji a otevřeněji. Titanzinek svým vizuálním dojmem stavbu zhodnocuje, povrch přirozeně patinuje za přispění vnějšího prostředí a na svém povrchu vytváří přirozený modrošedý odstín. Při pohledu na zcela zpatinovaný povrch budovy pozorovatel nabývá dojmu použití masivního kovu s ideální barevnou návazností na další materiály. Ve vrcholu střechy je umístěn plný dýmník, ve kterém jsou ventilátory technologií provozu zimního stadionu. Nástupní galerie na tribunu se nachází mimo vlastní zastřešení, což usnadňuje orientaci návštěvníků a symbolizuje nástupní molo u kotvící lodi.

Stavebně-technické řešení

Zimní stadion se z prostorového i funkčního hlediska člení na tři hlavní části – vlastní sportovní halu, zázemí a místnost technologie chlazení ledové plochy (která je po rekonstrukci a inovaci jediná původní). Nové je zastřešení ledové plochy (sportovní hala), ledová plocha včetně rozvodů chlazení, tribuna s vestavěnými šatnami a zázemí s venkovními terasami. Hala má výška vrcholu cca 10,5 m.
 
Zakládání stavby
S ohledem na geologický průzkum a vysokou hladinu spodní vody je hala založena na velkoprůměrových pilotách.
 
Tribuna
Tribuna na jižní straně haly je železobetonová konstrukce z prefabrikovaných průvlaků podepíraných betonovými sloupy. Na konstrukci průvlaků jsou osazeny prefabrikované stupně tribun. Tvarově jde o železobetonové lavice tvaru L. Ztužení celé konstrukce tribuny zajišťují příčné prefabrikované trámy, do nichž jsou kotveny ocelové ochozy tribuny.
 
Přístupová ocelová konstrukce na tribunu
Na tribunu navazuje ocelový ochoz, jenž pomocí čtyř propojovacích krčků spojuje venkovní terasu s přístupovými schodišti. Venkovní terasa podél jižní strany haly má ocelovou konstrukci. Na venkovní část navazují propojovací krčky, kde hlavní nosné prvky tvoří nosníky pnuté mezi venkovní a vnitřní ochozy. Přes příčníky a stropnice jsou následně vynášeny pororošty. Vnitřní část ochozu částečně vynášejí konzoly z železobetonových tribun. Přes ně jsou uloženy podélníky, v krajích podepřené sloupky. Po délce se mění výškové úrovně lávky a její součástí jsou proto odskoky a vyrovnávací schody. Tuhost konstrukce je dána zejména fixováním k železobetonovým konstrukcím.
 
Dřevěná konstrukce obloukové haly
Střecha zimního stadionu je dřevěná. Tvarově se jedná v příčném řezu o kombinaci kruhové válcové střechy v krajních částech, které směrem k hřebenu střechy navazují na přímé části ve spádu 5,4°. Hřeben střechy je zaoblený. V rámci půdorysu má středová část haly o délce 30 m „válcový“ tvar a směrem do štítů ji zakončuje opsáním polovina tohoto řezu do kružnice kolem vrcholu. Konstrukčně se docílilo tohoto tvaru ve středové „válcové“ části pomocí lepených vazníků ohýbaných do požadovaného tvaru v kroku 5,0 m. Polokruhové části ve štítech jsou z lepených vazníků stejného tvaru jako ve středových částech rozmístěných radiálně v kroku 22,5° s průsečíkem os ve vrcholu střechy.
 
Konstrukci zatěžuje vlastní tíha, ostatní stálé zatížení – zejména skladba pláště a podhled – a dále zatížení nahodilé, sníh a vítr. Hlavní vazníky střechy jsou dole kloubově uloženy do patek. Veškeré ocelové konstrukce mají žárové zinkování včetně spojovacího materiálu. Veškeré řezivo se impregnovalo přípravkem s účinností proti dřevokazným houbám, plísním a proti dřevokaznému hmyzu.
 
Střešní konstrukce
Hokejovou halu zastřešuje dvouplášťová větraná střešní konstrukce. Krytina je plechová – titanzinek, leskle válcovaný, na dvojitou stojatou drážku. Na střešní konstrukci se nacházejí dvoutrubkové sněhové zábrany, ve třech zónách podle sklonu střechy. Sněhové zábrany jsou upevněny pomocí svorek na dvojitých stojatých drážkách. Tepelná izolace je minerální, mezi vnitřní a vnější parozábranou. Spodní parozábrana (samolepicí asfaltový pás) spočívá na trapézovém plechu, jenž současně tvoří pohledovou část interiéru haly. Část střešní konstrukce v prostoru nad prefabrikovanou tribunou má akustický podhled.
 
Povlaková krytina ploché střechy zázemí zimního stadionu je z měkčeného PVC. Jako tepelná izolace se použil polystyren se stabilizační vrstvou z kameniva. Na střešní konstrukci jsou umístěny jednotky vzduchotechniky, uložené na vyzdívaných základech z betonových prolévaných tvárnic. Střešní plochy mají vyspádování ke střešním vyhřívaným vpustím.
 
Hydroizolace
Železobetonová deska hokejové haly je navržena z vodostavebného betonu. Hydroizolace spodní stavby šaten jsou z modifikovaných asfaltových pásů, včetně penetračního nátěru. Na sociálním zařízení a ve všech vlhkých provozech byla provedena stěrková hydroizolace vytažená na svislé stěny, ve sprchách a v kuchyni restaurace do výšky obkladů.
 
Tepelné izolace
Tepelnou izolaci podlah místností hygienického zařízení a úklidu pod prefabrikovanou tribunou tvoří polystyren, stěny jsou opatřeny kontaktním tepelně izolačním systémem (ETICS). Podhled zatepluje minerální tepelná izolace. Fasáda šaten je rovněž z kontaktního tepelně izolačního systému (ETICS), s tepelnou izolací. Část fasády tvoří dřevěný obklad s minerální izolací. Fasáda je provětrávaná, s nasávacími otvory při soklové části šaten a výdechy při atice. Střešní konstrukci šaten zatepluje tepelná izolace ze spádových polystyrenových desek a izolace z polystyrenu. Atiky jsou opatřeny na vnitřní straně a shora polystyrenem.
 
Podlahy
Podlahu okolo stávající ledové plochy a skladů pod tribunou tvoří leštěná betonová deska se vsypem. Podlaha sociálního zařízení pod tribunou je z keramické dlažby. Podlaha tribuny má betonový povrch prefabrikátu, místa pro stání nad posledními řadami sedadel jsou z leštěné betonové desky. Podlaha venkovního ochozu k tribunám ve 2.NP a venkovního schodiště je z pochozího pororoštu na nosné ocelové konstrukci.
 
Podlahy v zázemí zimního stadionu v prostorách chodeb, umýváren, toalet, předsíní, recepce, úklidové komory, schodiště do 2.NP směrem k restauraci, podlaha restaurace a kuchyně je z keramické dlažby. Podlaha šaten má kobercovou krytinu. Části chodeb, schodiště a sociálního zařízení pro hokejisty jsou z pochozí gumy. U vstupu do budovy jsou osazeny zapuštěné čistící rohože v prostoru zádveří. Terasu u restaurace tvoří masivní dřevěná paluba na nosném roštu a na dřevěné nosné konstrukci.
 
Povrchy stěn a podhledy
Cihelné příčkové zdivo a vnitřní porobetonové stěny mají hladkou štukovou omítkou a bílou otěruvzdornou malbou. Přechody jednotlivých konstrukcí jsou armovány pod omítkou vložením sklotextilní síťoviny. Kovové omítkářské profily zpevňují všechna nároží v omítkách. Podhled haly zimního stadionu tvoří trapézové plechy v kombinaci s akustickým podhledem nad prefabrikovanou tribunou (plocha podhledů je cca 600 m2).
 
Fasáda
Fasáda šaten zimního stadionu má kontaktní tepelně izolační systém s probarvenou silikonovou omítkou šedé barvy. Na části fasády jsou dřevěné obklady. Výplně otvorů jsou plastové, šedé barvy.
 
Fasádu haly tvoří dřevěné obloukové lepené vazníky s plechovou krytinou na dvojitou stojatou drážku. Výrazným architektonickým prvkem je obloukový dýmník, umístěný v podélné ose haly. Klempířské prvky (venkovní žlaby a svody, krycí lišty apod.) jsou z titanzinku. Venkovní ochoz se schodištěm pro přístup k tribunám ve 2.NP má nosnou ocelovou konstrukci a pochozí pororošty. Stěny kolem hygienického zařízení pod tribunou mají silikonovou omítkou šedé barvy. Zámečnické konstrukce (ocelová zábradlí ochozů a schodiště, tyčové sněhové zábrany, apod.) jsou žárově zinkovány.
 
Okna a vchodové dveře
Dveře v hokejové hale a vstupní dveře do šaten jsou ocelové, prosklené s izolačním dvojsklem. Okna v šatnách jsou plastová s probarveným rámem a mají pětikomorový tepelně-izolační systém, šířku rámu 70 mm, izolační dvojskla a celoobvodové kování s mikroventilací.
 
Klempířské prvky
Veškeré klempířské prvky jsou z jakostního titanzinkového plechu. Jde o oplechování venkovních parapetů, atik, markýzy, střešní svody, střešní žlaby, okapnice, krycí lišty apod.
 
Zámečnické konstrukce
Veškeré ocelové prvky jsou žárově zinkovány. Jedná se nosné konstrukce venkovního ochozu a schodiště pro přístup k tribunám ve 2.NP, ocelové schodiště zázemí zimního stadionu, markýzy, schodišťová zábradlí, žlabové háky, madla, místa pro stání nad poslední řadou sedaček tribuny apod.
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Rekonstrukce Zimního stadionu v Jičíně
Investor: Město Jičín
Dodavatel: VCES a.s
Projektový manažer: Ing. Václav Nýč
Stavbyvedoucí: Jan Vašek
Architekt: BfB studio s.r.o., Ing. arch. Miloš Mlejnek, Ing. arch. Antonín Buchta
Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Ing. Pavel Bejček
Spolupráce na projektu: Ing. arch. Radek Jiránek – architekt města Jičín
Statické řešení: TOBRYS, s.r.o., Ing. Tomáš Bryčka
Doba výstavby: 09/2010–12/2011
Celkové náklady: 88,024 mil. Kč bez DPH
Zastavěné plochy celkem: 3601,90 m2
Zpevněné plochy celkem: 4 791,10 m2
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Rekonstrukce Zimního stadionu v Jičíně
Investor: Město Jičín
Dodavatel: VCES a.s
Projektový manažer: Ing. Václav Nýč
Stavbyvedoucí: Jan Vašek
Architekt: BfB studio s.r.o., Ing. arch. Miloš Mlejnek, Ing. arch. Antonín Buchta
Generální projektant: B.B.D., s.r.o., Ing. Pavel Bejček
Spolupráce na projektu: Ing. arch. Radek Jiránek – architekt města Jičín
Statické řešení: TOBRYS, s.r.o., Ing. Tomáš Bryčka
Doba výstavby: 09/2010–12/2011
Celkové náklady: 88,024 mil. Kč bez DPH
Zastavěné plochy celkem: 3601,90 m2
Zpevněné plochy celkem: 4 791,10 m2