Zpět na stavby

Fakulta v novém

17. srpna 2009
Ing. arch. Petr Davídek

V minulém roce dokončená rekonstrukce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Kotlářské ulici v Brně byla součástí programu obnovy historické části. Většina ze sedmnácti opravovaných budov, pocházejících z konce 19. století, byla původně určena pro jiné účely a v současnosti již nevyhovovala požadavkům moderního výzkumu a výuky. Všechny budovy areálu, z nichž je osm památkově chráněných, byly rekonstruovány s maximální snahou o zachování původních architektonických prvků. Rekonstrukce získala v soutěži Stavba Jihomoravského kraje Cenu časopisu Stavebnictví.


Historie areálu
28. ledna roku 1919 vstoupil v platnost zákon o zřízení druhé české univerzity - Masarykovy univerzity v Brně o čtyřech fakultách. Přírodovědecká fakulta byla prozatímně umístěna do budov, určených původně pro městský chudobinec, zeměpisný a antropologický ústav byly umístěny nouzově mimo areál. Dvacátá a třicátá léta minulého století byla ve znamení snah o vybudování definitivního areálu Masarykovy univerzity. Proběhlo několik architektonických soutěží na dodání zastavovacího plánu areálů v různých lokalitách, z nichž nejpřijatelnější se tehdy jevilo umístění areálu na jižním svahu brněnské Kraví hory. Vítězný zastavovací plán s názvem Akademická čtvrť autorů Jindřicha Kumpošta a Bohuslava Fukse však nebyl nikdy naplněn. Kromě adaptačních prací v různých budovách přibyl v areálu Přírodovědecké fakulty v roce 1931 pouze pavilon analytické chemie.
Situace po šestiletém uzavření Masarykovy univerzity během druhé světové války a změně politického systému v Československu byla z hlediska Přírodovědecké fakulty specifická. Jako jedna z mála fakult MU zůstala v původních prostorách a též kvůli existenci botanické zahrady bez možnosti dalšího přirozeného rozvoje. S výjimkou architektonicky nekvalitních budov knihovny a auly, postavených v sedmdesátých letech minulého století, nedošlo v období před rokem 1989 k významným stavebním úpravám areálu.
Porevoluční období představuje pro areál Přírodovědecké fakulty a celou Masarykovu univerzitu průlom. Unikátní botanická zahrada se dočkala v devadesátých letech nových skleníků, začátkem nového století došlo k rekonstrukci auly v moderní, zvláště po technologické stránce vybavenou posluchárnu s přilehlými internetovými provozy.
Pro další rozvoj Masarykovy univerzity bylo důležité zahájení výstavby nového univerzitního kampusu v Bohunicích. V přímé vazbě na ni se dočkal tento areál po více než století existence zasloužené kompletní rekonstrukce, při níž došlo k přesunu Ústavu matematiky a statistiky do areálu Přírodovědecké fakulty MU a Ústavů chemie a biochemie do kampusu v Bohunicích.

Situace rekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty

Situace rekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. 1 - Děkanát Přírodovědecké fakulty; 2 - Ústav geologických věd; 3 - Ústav geologických věd; 4 - Geografický ústav, knihkupectví, stravování; 5 - Geografický ústav; 6 - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikální elektroniky; 7 - Ústav fyzikální elektroniky; 8 - Ústav matematiky a statistiky; 9 - Ústav fyziky kondenzovaných látek; 10 - vrátnice; 11 - Ústav geologických věd, Institut biostatistiky a analýz; 12 - knihovna, botanická zahrada, skleníky; 14 - společné údržbářské dílny; 15 - trafostanice; 16 - odpadové hospodářství.

Řešení areálu
Rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity byla unikátní stavbou, která probíhala za plného provozu fakulty. Areál zahrnuje kromě menších provozních budov celkem dvanáct tří až čtyřpodlažních podsklepených pavilonů. Kromě celkové rekonstrukce těchto budov byly rovněž řešeny komunikace a venkovní rozvody inženýrských sítí, došlo k parkovým úpravám a zavedení nového informačního systému. Byla optimalizována koncepce provozního řešení areálu (přesun odpadového hospodářství, doprava včetně pěších tras ve vazbě na informační systém). Většina budov změnila původní účel a typ výuky. Do nově vzniklých a upravených interiérů a exteriérů byla instalována nová umělecká díla. Areál byl doplněn veřejnou zelení tak, aby navazoval na koncepci botanické zahrady, realizovalo se nové venkovní areálové osvětlení.

Rekonstrukce pavilonů
Z původních budov areálu zůstaly během rekonstrukce pouze obnažené nosné konstrukce. V průběhu stavby byly sanovány sklepní prostory, provedeny půdní vestavby, přičemž veškeré prostory byly nově řešeny jako bezbariérové. U všech budov byla provedena kompletní rekonstrukce jejich interiéru včetně dispozičních změn jednotlivých místností. Byly položeny nové dlažby (ve dvou barevných konceptech), vylito teraco, zhotoveny nové štukové omítky. Součástí rekonstrukce byly i nové rozvody vody, kanalizace, technických plynů, chlazení, vzduchotechniky, strukturované kabeláže, atd. Byly opraveny fasády budov včetně nových nátěrů. Nová okna a vstupní dveře vrátily budovám ducha doby vzniku při splnění současných požadavků. Z hlediska technického řešení byly aplikovány nové provozní technologie (například superčisté provozy v ústavu fyziky kondenzovaných látek). Celková rekonstrukce areálu trvala v porovnání s jeho stopatnáctiletou historií pouhé čtyři roky. Na základě nové koncepce řešení působí areál Přírodovědecké fakulty MU sourodým, vyváženým dojmem.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Rekonstrukce a dostavba areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2
Stavebník a objednatel: Masarykova univerzita v Brně
Autor architektonického řešení: Ing. arch. Petr Davídek
Projektant dokumentace pro stavební povolení: Kovoprojekta Brno, a.s.
Projektant dokumentace provedení stavby: OHL ŽS, a.s., Projektový ateliér
Zhotovitel stavby: Sdružení OHL ŽS, a.s. & OHL Přírodovědecká fakulta MU
Vedoucí účastník sdružení: OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavby, Divize 1
Realizační tým zhotovitele: Ing. Petr Jureček - vedoucí realizačního týmu Ing. Martin Jalový - stavbyvedoucí Ing. Radim Machula - stavbyvedoucí Pavel Bujatr - mistr stavební výroby Vladimír Viktorin - mistr stavební výroby Ing. Zdeňka Kvasničková - technická příprava stavby
Doba výstavby: 11/2004-08/2008
Náklady: 510 mil. Kč

Ústav fyzikální elektroniky před rekonstrukcí
¤ Ústav fyzikální elektroniky před rekonstrukcí

Tentýž pohled po dokončení rekonstrukce areálu
¤ Tentýž pohled po dokončení rekonstrukce areálu

Budova děkanátu po rekonstrukci, pohled z Kounicovy ulice
¤ Budova děkanátu po rekonstrukci, pohled z Kounicovy ulice

Spojovací chodba
¤ Spojovací chodba mezi Ústavem fyzikální elektroniky a Ústavem matematiky a statistiky po rekonstrukci

Interiér Ústavu geologických věd po rekonstrukci
¤ Interiér Ústavu geologických věd po rekonstrukci

Interiér budovy děkanátu po rekonstrukci
¤ Interiér budovy děkanátu po rekonstrukci