Zpět na materiály, výrobky, technologie

Fakulta stavební VUT v Brně zohledňuje potřeby firem

13. října 2009
redakce

Rozvoj stavebních vědních disciplín, konstrukcí a technologií je v posledních desetiletích doprovázen také rozvojem výpočetní techniky, informačních toků a analýz.

Autor:S tím je úzce spjata snadnější možnost modelování variantních řešení a optimalizace složek i stavebně technologické přípravy a realizace staveb. Rozvinul se vědní obor technologie staveb, který se zabývá v systémovém pojetí specifikací, analýzou a řešením optimálních stavebně technologických hledisek při navrhování a realizaci stavebního díla. Začíná již v přípravě územně plánovací a projektové dokumentace, kdy se vytyčují a upřesňují zásady návrhu budoucí stavby a určují se její funkce i podmínky jakostního provedení.

V návaznosti na postupnou inovaci výuky Stavební fakulty VUT a předmětů technologie staveb v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech byl ve spolupráci s některými stavebními společnostmi připraven, vědeckou radou fakulty schválen a posléze v roce 2007 na MŠMT akreditován nový studijní obor Realizace staveb. Obor je včleněn do třísemestrálního magisterského studijního programu Stavební inženýrství. Je určen především pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, a to zejména absolventům oborů Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby a Vodní hospodářství a vodní stavby. Studium prvního ročníku nového oboru bylo poprvé zahájeno v akademickém roce 2008/2009.